Нова наредба за зърнените храни за деца и кърмачета забранява използването на някои пестициди

Изискването към продуктите за растителна защита ще влезе в сила по-късно – от 27 октомври 2022 г.

храни за децаПроект на нова Наредба за изискванията към преработените храни на зърнена основа и към детските храни, предназначени за кърмачета и малки деца поставя някои ограничения в производството на зърнена реколта.

Суровините не трябва да съдържат вещества в количества, които биха могли да увредят здравето на кърмачетата и малките деца. Количеството на пестицидни остатъци в храните за деца не трябва да надвишава 0,01 mg/kg готова за директна консумация или приготвена по указанията на производителя храна.

В приложение №5 към проекта на наредбата са изброени химичните наименования на веществата, които не трябва да се съдържат в използваните продукти за растителна защита. Това да дисулфотон и негови комбинации, фенсулфотион (+ комбинации), фентин, халоксифоп (+ комбинации), хептахлор, хексахлорбензен, нитрофен и тербуфос, както и веществата алдрин и диалдрин и ендрин.

Изискването към съдържанието на пестициди в храна на зърнена основа за кърмачета и малки деца ще влезе в сила по-късно – на 27 октомври 2022 г., тъй като е необходим срок за запознаване и адаптиране на бизнес операторите и контролния орган към условията в наредбата.

Храните за деца трябва да се произвеждат от хранителни съставки, за които общоприети научни данни са доказали, че са подходящи за задоволяване на специфичните хранителни потребности на кърмачета и малки деца.

В проектонаредбата са актуализирани и прецизирани изискванията към състава на преработените храни относно съдържанието на въглехидрати, белтъчини, мазнини, максимално допустимите количества на витамини, минерали и микроелементи и референтните стойности при обявяване на хранителна информация при етикетирането на храните за деца. 

Наредбата за изискванията към преработените храни на зърнена основа и към детските храни, предназначени за кърмачета и малки деца се приема на основание чл. 5 от Закона за храните, който изисква създаване на подзаконови нормативи.

С новата наредба ще бъде отменена досега действащата Наредба за изискванията към храните на зърнена основа и към детските храни, предназначени за кърмачета и малки деца от 2003 г.

По-голямата част от разпоредбите в проекта на наредба по същество не са нови, а са прецизирани и съобразени с настъпилите промени в пряко приложимото законодателство на Европейския съюз.

С проекта на постановление се отменя и Наредбата за изискванията към диетичните храни за специални медицински цели от 2002 г., както и  Наредбата за изискванията към храните за нискоенергийни диети за намаляване на телесното тегло от 2002 г. Предвижда се постановлението да влезе в сила в 14-дневен срок от деня на обнародването му в „Държавен вестник“ (с изключение на разпоредбата на § 1, т. 3, която влиза в сила от 27 октомври 2022 г.), тъй като е необходим срок за запознаване и адаптиране на бизнес операторите и контролния орган към изискванията на наредбата.

Leave a Comment