БАБХ провери 50 ферми в Югозападна България и попадна на див хаос

Виртуални животни, добитък вписан при един стопанин, а открит при друг, липсващи паспорти и несъществуващи уведомления за клане са само част от нарушенията

животниБългарската агенция по безопасност на храните (БАБХ) извърши проверки в 50 животновъдни обекта в областите Благоевград и Кюстендил. Инспекторите от Областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ) извършиха физически и документални проверки, в следствие на които откриха редица нарушения и несъответствия.

В някои животновъдни обекти, регистрирани в информационната система ВетИС, физически не са констатирани налични животни (в тях не се отглеждат такива). Установени са неактуални регистри на обектите или липса на такива изобщо. В голяма част от случаите броят на констатираните животни в даден обект не съвпада с броя им във ВетИС. Открити са животни, регистрирани в един животновъден обект, но физически отглеждани в няколко други обекта с различни координати.

Инспекторите установиха по няколко регистрирани обекта на едно лице (от проверявани пет лица, имащи родствена връзка по между си), а животните на всички собственици се отглеждат на едно място. Това документално спомага за очертаване на пасища в няколко общини и води до ощетяване на други фермери.

Липсват писмени уведомления в някои обекти за настъпилите промени в числеността на стадото (закупени, продадени, заклани животни). Множество са изтеклите удостоверения за регистрация на животновъдни обекти по чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД), регистрирани като „ферма за целогодишно пасищно отглеждане“ на различни видове и категории животни.

Част от животните, констатирани в даден животновъден обект, не фигурират на името на собственика на обекта, съгласно извършената справка във ВетИС. Също така са констатирани налични животни в даден обект, без обаче те да фигурират в информационната система. Същевременно липсва писмено уведомление за датата и начина на придобиване и наличието им в обекта.

Сред несъответствията са липсващи писмени уведомления от собствениците към регистриран ветеринарен лекар (РВЛ) за предстоящо клане на животни. Констатирани са животни без идентификационни документи и/или без идентификатори.

Инспекторите установиха и редица нарушения от страна на РВЛ часове преди проверките на БАБХ, целящи опити за прикриване на липсващи животни. Констатирано е движение на цели стада животни във ВетИС в рамките на минути. В тази връзка ще бъдат предприети мерки по прекратяване на договори с РВЛ.

Проверяващите установиха още, че в някои обекти мероприятията по Националната програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите в България не са отразени в паспортите на част от животните.

Нарушения са констатирани и в сградния фонд на животновъдните обекти. Открити са такива с частично или в цялост нарушена ограда на определени места. Липсват контейнери за странични животински продукти (СЖП) и специфично рискови материали (СРМ). Липсват дезинфекционни съоръжения на входа на някои животновъдни обекти за дезинфекция на хора и транспортни средства, обслужващи обекта.

Установено е, че някои от издадените удостоверения за регистрация на животновъдните обекти не са идентични с информацията, отразена във ВетИС. Част от обектите не отговарят на зоохигиенните, ветеринарномедицинските и изискванията за хуманно отношение към животните.

На някои места броят на отглежданите животни надвишава позволения капацитет на животновъдния обект, съгласно удостоверението по чл. 137 от ЗВД. Също така част от животновъдните обекти и пасища не отговарят на изискванията по същия член и на Наредба №44 от 20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти.

При проверките инспекторите на Агенцията по храните установиха и животновъдни обекти с напълно изрядна документация и наличности, без никакви нарушения.

На всички обекти с установени нарушения и несъответствия ще бъдат съставени актове за административно нарушение.

 

Leave a Comment