Доклад за хуманното отношение към животни препоръчва да се създаде методология за най-добри практики

Друга препоръка е типът на отглеждане да да се отбелязва в етикетите на храните
Проучване, поръчано от ЕК, установи, че ОСП 2014-2020 г. е помогнала за увеличаване на грижата към животните и намаляване на антимикробните средства най-вече чрез финансиране по ПРСР

крава, родопско кафявоДнес Европейската комисия публикува проучване, изследващо как Общата селскостопанска политика (ОСП) 2014-2020 г. допринесе за подобряване на хуманното отношение към животните и намаляване на употребата на антимикробни средства.

Инструментите и мерките на ОСП имат способността да допринесат за хуманното отношение към животните и намаляване на употребата на антимикробни средства. В повечето от проучваните региони/държави-членки хуманното отношение към животните и употребата на антимикробни средства бяха най-вече разгледани чрез мерки за развитие на селските райони. Те се оказаха най-ефективни при комбиниране на инвестиции в по-добри оборни условия, хранене и здравен мениджмънт. В повечето изследвани държави-членки/региони кръстосаното спазване чрез изискванията относно хуманното отношение към животните и законодателството в областта на храните е било ефективно при влияние върху практиките на земеделските производители.

Натискът от гражданското общество може също да накара фермерите и управляващите органи да подкрепят промените в практиките. ЕК дава пример с маркетинговите стандарти за производство на яйца, определени на ниво ЕС. Производителите са задължени да посочат в етикета на яйцата типа на отглеждане на кокошките носачки – дали са в клетки или в свободни пространства.

Остава трудно да се оценят действителните промени в практиките, предизвикани от инструментите на ОСП, тъй като липсват индикатори, които да документират напредъка, постигнат при прилагането на определени мерки, или съответните им ефекти, се отбелязва в доклада. .

Това води до редица препоръки за следващата ОСП. Основната препоръка е държавите-членки да прилагат по-широко разпространени мерки, насочени към хуманното отношение към животните. Следва да се разработи обща методология на ЕС за документиране на най-добрите практики за хуманно отношение към животните за прилагане във фермата със съответните цели.

Проучването предлага да се предостави изчерпателен преглед на броя на животните, засегнати от различни видове интервенции, насочени към хуманното отношение към животните и употребата на антимикробни средства на национално ниво.

За да се оценят правилно ефектите от ОСП, данните трябва да разграничават различните засегнати сектори (например едър рогат добитък, овце/кози, свине, домашни птици, зайци) и да използва броя на животните, а не броя на животинските единици. Консултантските услуги също трябва да се насърчават, тъй като те са доказали своята ефективност.

Друга препоръка е да се проучи разширяването на задължителното етикетиране към други сектори на животновъдството, като се посочат производствените системи или условията на отглеждане на етикета, подобно на настоящите стандарти за търговия с яйца.

И накрая, проучването предлага методология за намиране на индикатори за оценка на нивото на амбиция на целите за хуманно отношение към животните, предложени в стратегическите планове на ОСП. Тя също така определя количествени цели за употребата на антимикробни средства, отразяващи усилията, които всяка държава-членка трябва да предприеме, за да се съобрази със стратегията от ферма до трапезата за намаляване нивото на продажбите на антимикробни средства за селскостопански животни с 50% до 2030 г.

Проучването е извършено от консорциум, който е събрал информация информация от 11 казуси в целия ЕС и множество интервюта с ключови заинтересовани страни.

Leave a Comment