Променят мониторинга за проекти на винарски предприятия в Програмата за лозаро-винарския сектор

Увеличават се и пределните разходи по мярката „Преструктуриране и конверсия на лозя“

лозето на Вила ЮстинаМониторингът върху проекти изпълнявани по мярката „Инвестиции в предприятия“ в Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор (НППЛВС) за периода 2019-2023 г. се променя.

Това се чете в проекта на наредба за изменение и допълнение на Наредба №6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по НППЛВС, който е публикуван на страницата на аграрното министерство със срок за обсъждане до 22 юли.

В проекта отпада изискването в чл. 61 „при авансово плащане максималният срок за изпълнение на дейностите по инвестицията е до края на финансовата година, следваща годината на авансовото плащане, и не по-късно от 4 месеца преди изтичане на срока на валидност на банковата гаранция.“

В чл. 66, който определя мониторинга върху изпълнението на проекта, има най-много корекции и добавяния.

Алинея 3 се изменя така:

„(3) При установяване на неизпълнение на задълженията по ал. 1 и 2 въз основа на проверка на ДФЗ ползвателят на финансовата помощ има право да отстрани констатираните нередовности и/или непълноти в срок от 1 месец от получаване на уведомлението. В случай че констатираното не бъде отстранено и неизпълнението не се дължи на непреодолима сила и/или извънредни обстоятелства, изплатените суми за дейност/дейности или по целия проект се възстановяват както следва:

 1. Когато ползвателят на финансова помощ не използва активите и не изпълнява дейностите – обект на подпомагане по договора, съгласно съответното им предназначение, се налага санкция в размер на 100% от получената финансова помощ за съответния актив и/или дейност;
 2. Когато ползвателят на финансова помощ преустановява подпомогнатата дейност поради каквито и да са причини, освен изменящите се сезонни условия за производство, се налага санкция в размер на 100% от получената безвъзмездна финансова помощ;
 3. Когато ползвателят на финансова помощ не подновява съответните разрешения, регистрации и/или лицензии в нормативно предвидените за това срокове – когато подпомаганата дейност подлежи на регистрационен, разрешителен и/или лицензионен режим, за всяка пропусната година се налага по 10% санкция върху получената финансова помощ за проектите, включващи СМР, и по 20% санкция върху получената финансова помощ за проектите, които не включват СМР;
 4. Когато ползвателят на финансова помощ изпълнява бизнес плана си между 50% и 100%, съобразно данните, подадени на етап одобрение на заявление за предоставяне на финансова помощ и/или евентуалните промени в него, настъпили в резултат на сключване на допълнително споразумение към договора, същият не подлежи на санкция;
 5. Когато ползвателят на финансова помощ изпълнява бизнес плана си между 30% и 49% вкл., съобразно данните, подадени на етап одобрение на заявление за предоставяне на финансова помощ и/или евентуалните промени в него, настъпили в резултат на сключване на допълнително споразумение към договора, ДФЗ налага санкция върху получената финансова помощ в размер на 50%;
 6. Когато ползвателят на финансова помощ изпълнява бизнес плана си под 30%, съобразно данните, подадени на етап одобрение на заявление за предоставяне на финансова помощ и/или евентуалните промени в него, настъпили в резултат на сключване на допълнително споразумение към договора, ДФЗ налага санкция върху получената финансова помощ в размер на 100%;
 7. Когато ползвателят на финансова помощ не подновява застрахователната си полица текущо, за всяка пропусната година се налага по 10% санкция върху получената финансова помощ за проектите, включващи СМР, и по 20% санкция върху получената финансова помощ за проектите, които не включват СМР;
 8. Когато ползвателят на финансова помощ е получил приоритет по критерий „Проекти, насочени към подобряване на енергийната ефективност на предприятието“ и не е предоставил протокол от оценката за постигнати енергийни спестявания в нормативно изискуемите срокове, се налагат следните санкции върху получената финансова помощ;

а) 100% в случай че на ползвателя на финансова помощ е сключен договор единствено благодарение на точките, получени по този критерий;

б) 50% в случай че при сключването на договора ползвателят на финансова помощ, е получил финансиране благодарение на 2 от критериите, включени в Приложение № 9, един от които е бил подобряване на енергийната ефективност;

в) 30% в случай че при сключването на договора ползвателят на финансова помощ, е получил финансиране благодарение на 3 от критериите, включени в Приложение № 9, един от които е бил подобряване на енергийната ефективност;

г) 15% в случай че при сключването на договора ползвателят на финансова помощ, е получил финансиране благодарение на 4 или повече от критериите, включени в Приложение № 9, един от които е бил подобряване на енергийната ефективност.

 1. Когато ползвателят на финансова помощ е получил приоритет по критерий „Предприятия, насочени към производство на вино със Защитено наименование на произход“ (ЗНП) за всяка година, в която липсва производство на вина със ЗНП, се налага по 10% санкция върху получената финансова помощ за проектите, включващи СМР, и по 20% санкция върху получената финансова помощ за проектите, които не включват СМР;
 2. Когато ползвателят на финансова помощ е получил приоритет по критерий „Предприятия, насочени за производство на биологично сертифицирано вино“ за всяка година, в която част от произведените вина не са биологично сертифицирани, се налага по 10% санкция върху получената финансова помощ за проектите, включващи СМР, и по 20% санкция върху получената финансова помощ за проектите, които не включват СМР;
 3. Когато ползвателят на финансова помощ продаде, преотстъпи, преотдаде или даде под наем обекта на инвестицията, за която е получил финансово подпомагане по мярка „Инвестиции в предприятия“, се налага санкция в размер на 100% от получената безвъзмездна финансова помощ.“

В приложение 1 към наредбата са увеличени пределните цени за различни дейности по мярката за преструктуриране и конверсия на лозя в Програмата.

В таблицата „Пределна цена за дейност „Изкореняване““ числото „5 250,66“ се заменя с „6 069,76“;

В „Пределна цена за дейност „Засаждане““ числото ”26 033,82“ се заменя с „30 095,10“;

В „Пределна цена за дейност „Изграждане на подпорна конструкция“ и дейност „Изграждане на подпорна конструкция на новосъздадени насаждения““ числата ”10 349,86, 10 960,36 и 12 485,36“ се заменят съответно с „11 964,35, 12 670,08 и 14 432,98“;

В „Пределна цена за дейност „Смяна на формировка“ при преминаване от стъблено към приземно отглеждане на лозите““ числото „2 772,98“ се заменя с „3 205,56“;

В „Пределна цена за дейност „Смяна на формировка“ при преминаване от приземно към стъблено отглеждане на лозите““ числото „3 172,45“ се заменя с „3 667,35“;

В „Пределна цена за дейност „Смяна на подпорна конструкция““ числата „11 682,55, 12 293,05 и 13 818,05“ се заменят съответно с „13 505,03, 14 210,77 и 15 973,67“;

В „Пределни цени за дейност „Изграждане на подземни колектори за дренаж, шахти и канали за отводняване““ числото „4 263“ се заменя с ‚4 928,13“;

В „Пределна цена за дейност „Изграждане/реконструкция на тераси““ числото „9 525“ се заменя с „11 010,75“.

Други промени са залегнали и в Преходните и заключителни разпоредби на проекта на наредба.

 

 

 

Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 година стартира своето действие от 16 октомври 2018 година. В нейния обхват са двете основните мерки за подпомагане на сектора, насочени пряко към подобряване конкурентоспособността на гроздо- и винопроизводителите в България. Мярка „Инвестиции в предприятия“ е насочена към подобряване показателите на винарските предприятия, които възползвайки се от финансирането по програмата поемат ангажимент да спазват европейските и национални изисквания за целево използване на разходваните средства за период от 5 години след получаване на подпомагането. В процеса на разработване на административните процедури за прилагане на разпоредбите за мониторинговия период по мярката, бе идентифицирана необходимост предвидените към настоящия момент текстове в наредбата да бъдат прецизирани в съответствие с приложимото законодателство на Европейския съюз, така че контролът на прилагащия орган да бъде ясно и еднозначно упражняван. Затова в наредбата следва да бъдат предвидени допълнителни текстове, на базата на които да бъдат извършвани последващи проверки за спазване на императивни европейски изисквания.

От друга страна, налице е необходимост от преразглеждане на пределните цени по допустимите за подпомагане дейности от мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“, която се налага от предвиденото в програмата изискване за актуализиране на ценовите стойности на период от две години. Не се предвижда актуализиране на пределната цена за дейност „Изграждане на автоматизирани системи за капково напояване“, тъй като за тази дейност няма да бъдат отваряни последващи приеми в рамките на действащата Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 година.

В наредбата са предвидени и преходни разпоредби за прилагането на мерките от програмата до края на нейното действие.

 

Цели

С промените в наредбата ще се оптимизират разпоредбите относно извършването на контрол след изплащане на финансовата помощ по мярка „Инвестиции в предприятия“. Ще бъде предвидено проследяване изпълнението на заложените в бизнес плана целеви стойности през 5-годишния период след финансиране. Разпоредбата относно установено несъответствие с поетите ангажименти ще се прецизира по начин, който да гарантира на бенефициерите пропорционалност на корективните действия спрямо периода на неизпълнение и дейността, за която е установено несъответствието.

Актуализирането на пределните цени за дейностите по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ (без дейност „Изграждане на автоматизирани системи за капково напояване“) е на база заложеното в програмата. Предвидено е пределните цени за всяка отделна операция от допустимите дейности по мярката да бъдат индексирани в съответствие с годишната инфлация за месец май 2022 г. спрямо същия месец на 2021 г. – 15,6% по данни от Националния статистически институт. По този начин ще се осигури възможност възстановяването на разходите за извършените дейности по мярката да бъде съобразено с бързо нарастващите ценови стойности на всички стоки и услуги.

В наредбата са определени и периодите на прием по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ и „Инвестиции в предприятия“, които ще бъдат последни за прилагането на тази програма, както и сроковете, в които заявителите по двете мерки ще могат да подават заявления за авансово плащане на помощта. Предвидено е и ограничение в размера на изплащаната финансова помощ по същите две мерки при подаване на междинни заявления за подпомагане. С тези изменения се урежда плавен преход към прилагането на интервенциите в лозаро-винарския сектор, предвидени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони в България и предвидимо управление на бюджета по програмата и Стратегическия план.

За мярка „Информиране в държавите членки“ също е заложена промяна по отношение на максималния размер на един проект, като тази промяна произлиза от ограничението в продължителността на действие на проектите, заявени през 2022 г. Същите следва да бъдат изпълнени и платени до 15 октомври 2023 г.

 

Leave a Comment