От днес влиза в сила нова наредба за класификация на кланични трупове на говеда, свине и овце

Нова наредба за класификация на кланични трупове на говеда, свине и овце влиза в сила от днес.

Тя е обнародвана в брой № 64 на „Държавен вестник“ от 9 август 2022 г.

Новата наредба отменя досега действащата Наредба № 15 от 2009 г.

НАРЕДБА № 2 от 28 юли 2022 г.

за класификация на кланични трупове на говеда, свине и овце по скàлите на Съюза, отчитане и докладване на пазарните цени на някои категории кланични трупове и проверки в кланиците

Глава първа

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. (1) С наредбата се уреждат:

 1. задължението за класификация на кланични трупове на говеда, свине и овце съгласно броя на кланетата;
 2. изискванията за приемане, предкланичен престой и клане на животни в кланицата;
 3. редът и методът за идентификация, класификация и претегляне на кланичните трупове;
 4. редът за събиране и предаване на резултатите от класификацията;
 5. редът за изчисляване и докладване на цените;
 6. редът за извършване на проверки в кланиците;
 7. редът за разглеждане на споровете относно класификацията.

(2) С наредбата се създават условия за прилагането на изискванията на чл. 10 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (ОВ, L 347 от 20.12.2013 г.), Делегиран регламент (ЕС) 2017/1182 на Комисията от 20 април 2017 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на скàлите на Съюза за класификация на кланични трупове на говеда, свине и овце и по отношение на отчитането на пазарните цени на някои категории кланични трупове и живи животни (ОВ, L 171 от 4.7.2017 г.) и Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1184 на Комисията от 20 април 2017 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на скàлите на Съюза за класификация на кланични трупове на говеда, свине и овце и по отношение на отчитането на пазарните цени на някои категории кланични трупове и живи животни (OB, L 171 от 4.7.2017 г.).

Чл. 2. (1) Задължителна класификация на кланични трупове на говеда, свине и овце по скàлите на Съюза и докладване на цените се извършва във:

 1. кланици, които са одобрени предприятия за търговия с храни от животински произход, отговарящи на приложение III на Регламент (EО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход;
 2. кланици, в които седмично са заклани повече от 20 животни от едър рогат добитък (ЕРД) на възраст 8 месеца или повече като средногодишен брой;
 3. кланици, в които седмично са заклани повече от 200 свине като средногодишен брой;
 4. кланици, в които седмично са заклани повече от 80 животни от дребен рогат добитък (ДРД) на възраст под 12 месеца като средногодишен брой.

(2) Кланиците по ал. 1, които извършват услуга клане (ишлеме) на кланични трупове, ги класифицират и за тях се изготвят протоколи. Докладът, който се изпраща в Министерството на земеделието (МЗм), съдържа данни само с резултата от класификацията.

(3) Кланици, които не отговарят на изискванията по ал. 1, могат да извършват доброволно класификация на кланичните трупове и да докладват цените в МЗм след подаване на уведомление.

(4) Доброволна класификация на кланични трупове могат да извършват и кланични пунктове съгласно изискванията на тази наредба, като подават уведомление в МЗм.

(5) Кланичните пунктове по ал. 4 изготвят протоколи и изпращат в МЗм доклад само с данни за резултата от класификацията, като подлежат на контрол съгласно чл. 20, ал. 1, т. 2.

Чл. 3. (1) В МЗм се поддържа електронен регистър на кланиците, извършващи задължителна класификация, който се актуализира ежегодно въз основа на броя на кланетата за предходната календарна година.

(2) В регистъра по ал. 1 се вписват и кланиците, извършващи доброволна класификация съгласно чл. 2, ал. 3.

Чл. 4. Класификацията се извършва от класификатори, които притежават свидетелство за класификация на съответните кланични трупове, издадено по реда на Наредба № 16 от 2005 г. за условията и реда за провеждане на курс за обучение и изпит и за издаване и отнемане на свидетелство на класификатори за класификация на кланични трупове по скàлите на Съюза (обн., ДВ, бр. 95 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 62 от 2010 г., бр. 23 от 2014 г.; изм., бр. 16 от 2019 г.).

Чл. 5. (1) Министърът на земеделието със заповед възлага на длъжностни лица от МЗм проверките по класификацията, идентифицирането, претеглянето и маркирането на кланични трупове и проверките по отчитането и докладването на цените от кланиците.

(2) На интернет страницата на МЗм се публикува списък с лицата по ал. 1, който се актуализира при промяна на определените длъжностни лица.

Чл. 6. (1) Кланицата обявява по подходящ начин и на подходящо място ценова листа за информация на собствениците или доставчиците на животните, съдържаща определените от кланицата цени по категория и клас (конформация и степен на залоеност), на които се изкупуват класифицираните кланични трупове на база кланично тегло.

(2) Ценовата листа по ал. 1 се актуализира всяка седмица и/или при промяна в цената на изкупуване.

Глава втора

ПРИЕМАНЕ, ПРЕДКЛАНИЧЕН ПРЕСТОЙ И КЛАНЕ

Чл. 7. (1) Кланицата приема всяка партида животни за клане при спазване на следните изисквания:

 1. животните са маркирани по реда на Наредба № 61 от 2006 г. за условията и реда за официална идентификация на животните, за които не са предвидени изисквания в регламент на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 47 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 90 от 2013 г., бр. 65 от 2017 г.; изм., бр. 16 от 2021 г.) (Наредба № 61 от 2006 г.);
 2. партидата животни се придружава от ветеринарномедицинско свидетелство;
 3. при говедата всяко от тях се придружава с индивидуален паспорт.

(2) Партидата животни, получена от един доставчик, се настанява в отделен бокс за предкланичен престой.

(3) Животните се колят по реда на приемане на партидите.

Чл. 8. (1) Клането на говеда, овце и свине се извършва в деня на приемането им в кланицата. В случай на невъзможност клането се извършва на следващия ден, като по време на престоя на животните се осигуряват храна и вода.

(2) При неспазване на срока по ал. 1 за говеда и овце при заплащане на трупа на база кланично тегло теглото му се увеличава с по 1 % за всеки ден закъснение.

(3) При неспазване на срока по ал. 1 за свине при заплащане на трупа на база кланично тегло теглото му се увеличава с 1,25 % за всеки ден престой.

Глава трета

КЛАСИФИКАЦИЯ НА КЛАНИЧНИ ТРУПОВЕ НА ГОВЕДА, СВИНЕ И ОВЦЕ И ДОКЛАДВАНЕ НА ЦЕНИТЕ

Раздел I

Идентификация, класификация и претегляне

Чл. 9. (1) Идентификацията на възрастта и категорията на животните от рода на ЕРД, свине и ДРД се определя по реда на Наредба № 61 от 2006 г.

(2) При идентификацията се определя категорията по пол и възраст.

Чл. 10. (1) Класификацията на кланични трупове се прилага за:

 1. говеда на възраст над осем месеца;
 2. свине с кланично тегло между 60 и 120 кг;
 3. овце на възраст под 12 месеца (леки и тежки кланични трупове).

(2) Класификация на кланични трупове по скàлите на Съюза се извършва в кланиците след клането и претеглянето им.

(3) За говеда и овце класификацията е визуална, а за свине се извършва с уред „Ultra FOM 200“ въз основа на регресионно уравнение, одобрено с Решение на Комисията от 24 юли 2008 г. за даване на разрешение за метод за класификация на кланични трупове на свине в България (ОВ, L 221 от 19.8.2008 г.).

(4) Класификация на кланични трупове с апаратура и методи, различни от посочените в ал. 3, се извършва въз основа на разработено регресионно уравнение, одобрено от Европейската комисия.

Чл. 11. (1) На класификация подлежат кланични трупове с повърхност без повреди, кръвоизливи и набитости и без остатъци от вътрешни органи, съсирена кръв и други видими замърсявания.

(2) Представянето на кланичните трупове на говеда, свине и овце е стандартно и не се разрешава използването на друг вид представяне.

(3) Кланични трупове на говеда, свине и овце, които не са представени стандартно, не се класифицират.

Чл. 12. (1) За кланичните трупове на говеда се спазват следните изисквания:

 1. класът по конформация S не се прилага;
 2. прилагат се подкласове за класовете по конформация R, O и P съгласно приложение № 1.

(2) На всеки кланичен труп се поставя индивидуален пореден кланичен номер за деня.

Чл. 13. (1) Претеглянето на кланични трупове се извършва след клането най-късно до 60 мин. за говеда и овце и до 45 мин. за свине, като не се разрешава класификацията им след това.

(2) Претеглянето на топлия труп се извършва с точност до 100 г и се изписва с точност до първия знак след десетичната запетая.

Чл. 14. (1) Маркирането на кланичните трупове на говеда, свине и овце се извършва по време на класификацията само на определените за това места с етикет и/или печат, който съдържа цялата информация относно идентификацията, класификацията и претеглянето на трупа.

(2) Печатът е четлив, направен от незаличимо, нетоксично и термоустойчиво мастило. Печатът е кръгъл и е с диаметър не по-малък от 5 см.

(3) Етикетът е устойчив и добре залепващ. Етикетът трябва да се чете ясно, да е защитен от подправяне, издръжлив на разкъсване, закрепен здраво и да съдържа информацията по ал. 1, както и:

 1. индивидуален кланичен номер на трупа;
 2. общо тегло на топлия кланичен труп;
 3. дата на клане.

(4) Размерът на етикета е не по-малък от:

 1. 50 cм2 за говеда;
 2. 30 cм2 за овце;
 3. 20 cм2 за свине.

(5) Маркировката при леките трупове на овце съдържа буква, определяща категорията на теглото на трупа (А, В, С), дума, определяща качеството на трупа (първо, второ), и цифра, определяща клас по степен на залоеност (1, 2, 3, 4).

Раздел II

Документиране и предаване на резултатите от класификацията

Чл. 15. Класификаторите събират и съобщават резултатите от класификацията и претеглянето на кланичните трупове на упълномощено от кланицата лице най-късно до края на работния ден.

Чл. 16. (1) След извършване на класификацията класификаторът съставя протокол, който съдържа следните данни:

 1. наименование, адрес и регистрационен номер на кланицата;
 2. дата и час на приемане на живото животно и дата и час на клане;
 3. име, постоянен адрес/седалище и адрес на управление и регистрационен номер на производителя или доставчика на животното;
 4. идентификационен номер на животното;
 5. индивидуален кланичен номер на трупа;
 6. категория на трупа;
 7. клас (подклас) или качество;
 8. тегло на топлия кланичен труп;
 9. име на класификатора и номер на свидетелството.

(2) Протоколът може да се изпрати за информация и по електронната поща на доставчика, предал животните за клане, и на счетоводството на кланицата.

(3) Протоколът се изготвя и подписва от класификатора в три еднообразни екземпляра, като два от тях се предоставят на упълномощеното в кланицата лице.

(4) Упълномощеното лице предоставя срещу подпис екземпляр от протокола на доставчика, предал животните за клане.

(5) Подписаният протокол от производителя или доставчика се предава на упълномощеното лице, като копие от него се предоставя и на счетоводството.

(6) Протоколът се съхранява от кланицата и класификатора най-малко две години след датата на издаването.

Раздел III

Събиране и докладване на цените

Чл. 17. (1) В счетоводството на кланицата въз основа на резултатите от протокола по чл. 16, ал. 1 и изплатената цена по платежния документ се изчисляват охладеното тегло, транспортните разходи, пазарната цена на 100 кг и цената на кланичния труп.

(2) Теглото на охладения труп се изчислява, като теглото на топлия труп се намали с 2 %.

(3) Транспортните разходи се изчисляват по платежните документи, издадени за транспорт на животните.

(4) Пазарната цена се изчислява за 100 кг кланично тегло (охладено тегло), платена на собственика или доставчика на животното, с включени транспортни разходи, без ДДС.

(5) Охладеното тегло на трупа, цената на трупа, стойността на транспортните разходи, пазарната цена на 100 кг и цената на кланичния труп се изчисляват и представят с точност до втория знак след десетичната запетая.

Чл. 18. Упълномощено от кланицата лице изготвя седмичен доклад, който съдържа данните от протокола по чл. 16, ал. 1, както и:

 1. номер, начало и край на календарната седмица;
 2. тегло на охладения кланичен труп;
 3. транспортни разходи;
 4. цена съгласно чл. 17, ал. 4;
 5. цена на кланичния труп.

Чл. 19. (1) Седмичният доклад се изпраща по електронна поща в МЗм с данните за предходната календарна седмица най-късно до 17 ч. във вторник.

(2) Кланиците, които докладват цените, са длъжни да уведомяват по електронната поща МЗм и когато в отчетния период нямат класифицирани кланични трупове.

(3) Собственикът на кланицата ежегодно изпраща информация до МЗм за упълномощените лица по раздели II и III.

Раздел IV

Проверки в кланиците

Чл. 20. (1) Длъжностните лица по чл. 5, ал. 1 извършват проверка по класификация на кланични трупове, като:

 1. проверките в кланици, прилагащи задължителна класификация, се извършват най-малко един път на всеки два месеца и включват не по-малко от 10 трупа на говеда, 30 трупа на свине и 30 трупа на ДРД;
 2. проверките в кланици, прилагащи доброволна класификация, се извършват най-малко един път на шест месеца и включват наличния брой кланични трупове.

(2) При липса на необходимия брой кланични трупове по ал. 1, т. 1 проверката може да бъде извършена чрез няколко последователни посещения.

(3) Длъжностните лица по чл. 5, ал. 1 извършват проверка по изчисляването и докладването на цените, като:

 1. проверките в кланиците, прилагащи задължителна класификация, се извършват два пъти годишно и включват проверка по изчисляването на цените на не по-малко от 30 трупа;
 2. проверките в кланици, прилагащи доброволна класификация, се извършват един път в годината и включват проверка по изчисляването на цените на не по-малко от 15 трупа.

Чл. 21. (1) При извършването на проверките по чл. 20, ал. 1 и 3 длъжностните лица по чл. 5, ал. 1 изготвят доклад по класификация и доклад по докладване на цените по образци, одобрени от министъра на земеделието.

(2) Докладите от проверките се съхраняват в МЗм, като екземпляр от тях остава за кланицата и за контрольора, извършил проверката.

(3) В доклада по класификация се включва проверка на:

 1. класификация по конформация, степен на залоеност или качество;
 2. категория;
 3. представяне;
 4. претегляне;
 5. маркиране;
 6. документация.

(4) В доклада по класификация се отразяват броят на проверените кланични трупове, броят на грешките и процентът допуснати грешки по правилата за класификация съгласно приложения № 2 и 3.

(5) В доклада по докладването на цените се включва проверка на:

 1. платежните документи, издадени от кланицата и от собственика на животните;
 2. протоколите от класификацията на кланичните трупове, издадени от класификатора, и седмичните доклади, изпратени в МЗм;
 3. изчисляването на охладеното тегло, цените на 100 кг, транспортните разходи и цената на кланичния труп.

(6) При констатиране на грешки може да се:

 1. увеличи броят на проверените кланични трупове и честотата на проверките;
 2. проведе допълнително практическо обучение;
 3. наложат глоби и имуществени санкции;
 4. отнеме свидетелството на класификатора.

Чл. 22. (1) В случаите, когато при проверка се установи, че кланицата отговаря на изискванията на чл. 2, ал. 1 и не извършва класификация, длъжностните лица по чл. 5, ал. 1 съставят констативен протокол по образец, одобрен от министъра на земеделието. Констативният протокол се съхранява в МЗм, като екземпляр от него остава за кланицата и за контрольора, извършил проверката.

(2) При нарушение на разпоредбите по чл. 9 – 19 се налагат санкции съгласно чл. 74а, ал. 3 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.

Глава четвърта

ОСПОРВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КЛАСИФИКАЦИЯ НА КЛАНИЧНИ ТРУПОВЕ НА ГОВЕДА, СВИНЕ И ОВЦЕ

Чл. 23. (1) Доставчикът на животните и представителят на кланицата могат да оспорят резултатите от класификацията до края на работния ден, в който е извършена, като незабавно се уведомят длъжностните лица по чл. 5, ал. 1.

(2) Лицата по ал. 1 могат да оспорят резултатите от класификацията само в случай че са присъствали при нейното извършване.

(3) Кланицата съхранява кланичните трупове, за които се оспорва класификацията, до повторната класификация, но за не повече от 24 часа от първоначалната класификация и в случай че трупът е стандартно представен.

(4) Длъжностните лица по чл. 5, ал. 1 са длъжни при оспорване на резултатите да извършат повторна класификация на труповете в срок до 24 часа след първоначалната класификация.

Чл. 24. Разходите за повторната класификация на кланични трупове са за сметка на:

 1. класификатора, извършил първоначалната класификация, когато резултатът от повторната класификация е различен от първоначално определения клас на трупа;
 2. оспорващия класификацията, когато резултатът от повторната класификация е в рамките на същия клас на трупа.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 • 1. Наредбата се издава на основание чл. 58е, ал. 1 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.
 • 2. Отменя се Наредба № 15 от 2009 г. за окачествяване и класификация на кланични трупове от говеда, свине и овце по скàлата на Общността EUROP, докладване на цените и проверка в кланиците (обн., ДВ, бр. 37 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 48 от 2010 г., бр. 23 от 2014 г.; изм., бр. 16 от 2019 г.).
 • 3. В Наредба № 16 от 2005 г. за условията и реда за провеждане на курс за обучение и изпит и за издаване и отнемане на свидетелство на класификатори за класификация на кланични трупове по скàлите на Съюза се правят следните изменения:
 1. Член 10 се изменя така:

„Чл. 10. Министърът на земеделието възлага на длъжностни лица контрола на класификаторите по извършване на класификация и докладване на цените.“

 1. В чл. 12, ал. 1:

а) в текста преди т. 1 думите „министъра на земеделието, храните и горите“ се заменят с „министъра на земеделието“;

б) в т. 1 думите „съгласно приложения № 2 и № 3“ се заличават.

 1. Приложения № 2 и 3 към чл. 12, ал. 1, т. 1 се отменят.
 2. Навсякъде в наредбата думите „Министерството на земеделието, храните и горите“ и „министъра на земеделието, храните и горите“ се заменят съответно с „Министерството на земеделието“ и „министъра на земеделието“.
 • 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.

Министър: Иван Иванов

Приложение № 1 към чл. 12, ал. 1, т. 2

Класификация на профилите на кланични трупове за класове по конформация R, O и Р

1Екранна снимка 2022-08-09 094219

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* При класификацията кланичният труп се разделя условно на три основни части – бут, гръб и плешка. Преобладаващата конформация на тези части определя класа по конформация и съответния подклас.

Приложение № 2 към чл. 21, ал. 4

Правила за класификация на говеда, свине и тежки агнета до 12 месеца и над 13 кг

 1. Проверка по определяне на категорията на трупа. Грешки при определяне на категорията на кланичните трупове не се допускат.
 2. Проверка по определяне на клас по конформация, клас по степен на залоеност и клас в зависимост от процента постно месо.

2Екранна снимка 2022-08-09 094314

Допускат се 25 % грешки от проверените кланични трупове. Процентът допустими грешки се определя, като общият брой получени точки се раздели на максимално възможния брой точки (броят проверени кланични трупове, умножен по три) и се умножи по 100.

 

Приложение № 3 към чл. 21, ал. 4

Правила за класификация на кланични трупове на леки агнета до 12 месеца и до 13 кг

3Екранна снимка 2022-08-09 094420

Допускат се 25 % грешки от проверените кланични трупове. Процентът допустими грешки се определя, като общият брой получени точки се раздели на максимално възможния брой точки (броят проверени кланични трупове, умножен по три) и се умножи по 100.

Leave a Comment