Предлага се промяна на насоките по отворената през 2021 г. мярка 4.1

трактор BCSЗа обществено обсъждане е публикуван проект на заповед за изменение на Насоки за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-4.012 по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ по ПРСР 2014-2020 г.

Това ще е третата поправка на заповедта за насоките по подмярка 4.1, която бе отворена за прием на 19 април 2021 г. с огромен бюджет от 422 218 104 лв.

Проектът за изменение на заповедта на насоките за кандидатстване по мярка 4.1, публикуван на страницата на МЗм днес, допуска провеждане на процедура за избор на изпълнител в съответствие с приложимото национално законодателство (ПМС №1 60) след подаване на проектното предложение и преди сключване на административен договор.

Тринадесетото изменение на ПРСР е депозирано в Европейската комисия на 21 юли 2022 г., пише в доклада към проекта на заповед.

Писмени предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 19 август 2022 г. (включително) на електронна поща rdd@mzh.government.bg и в ИСУН 2020.

Заповед (проект)

НА Р Е Ж Д А М:

І. Изменям Заповед № РД09-399/19.04.2021 г., изменена със Заповед № РД09-639 от 21.06.2021 г. и Заповед № РД09-387 от 30.3.2022 г., на заместник-министъра на земеделието и ръководител на Управляващия орган на Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014-2020 г.) както следва:

  1. В Приложение № 1 – Условия за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-4.012 по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014 – 2020 г. в раздел 14.2. „Условия за допустимост на разходите“ се създава точка 17.1.1 със следното съдържание:

„17.1.1. В случаите по т. 17.1. е допустимо кандидатите да стартират процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС № 160/2016 г. след подаване на проектното предложение и преди сключване на административен договор, когато е налична техническа възможност за това в ИСУН 2020.“

  1. В Приложение № 2 – Условия за изпълнение на одобрени проекти по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-4.012 по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014 – 2020 г. в част А. „Техническо изпълнение на проектите“, Раздел II „Критерии за допустимост, критерии за оценка ангажименти и други задължения на бенефициентите“, подраздел „Ангажименти и други задължения на бенефициентите“ се правят следните изменения:

2.1. В т. 2 думите „след сключване на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ“ се заличават;

2.2. В т. 2.1 думите „В срок до“ се заменят с „Не по-късно от“.

  1. II. Заповедта и изменените с нея Условия за кандидатстване и Условия за изпълнение на одобрени проекти по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-4.012 да се публикуват в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) и на интернет страницата на Министерството на земеделието.

Настоящата заповед подлежи на оспорване пред Административен съд София-град в 14-дневен срок от публикуването ѝ в ИСУН 2020 и на интернет страницата на Министерството на земеделието. 

РЪКОВОДИТЕЛ НА

УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН

НА ПРСР 2014-2020 Г.:

 

 

Leave a Comment