Депутатите предлагат на Явор Гечев над 10 важни корекции за плащанията по Стратегическия план

Ако Министерството на земеделието не се съобрази със забележките, те ще бъдат изпратени като решение на Народното събрание в Европейската комисия
Десислава Танева

Десислава Танева

Десет важни забележки, които касаят бюджетите и ставките по еко схемите от Първи и Втори стълб, и които са залегнали в одобрения вече Стратегически план, имат депутатите от Комисията по земеделие в Народното събрание. 

Предложените корекции, прочетени на последното заседание на комисията малко преди празниците, бяха прочетени от заместник-председателя на комисията и бивш министър Десислава Танева. Тя поясни, а и в коментарите си по-късно депутатите потвърдиха, че забележките са съгласувани и одобрени от тях, а също така и са съобразени със становища на неправителствените организации.

В четвъртък, 22 декември, Българската асоциация на производителите на оранжерийна продукция (БАПОП) и Националната асоциация на оранжерийните производители реагираха с нови забележки към Стратегическия план, които касаят оранжерийното производство. Очаква се, че те са били или ще бъдат включени към писмото, подготвено от депутатите за изпращане към служебния земеделски министър Явор Гечев.

Председателят на комисията Росен Костурков уточни, че депутатите имат право да предлагат промени, но те могат да бъдат отразени в Стратегическия план единствено от министерството. Ако това не се случи, забележките ще бъдат оформени като Решение на Народното събрание и ще бъдат изплатени до Европейската комисия.

Публикуваме с кратки съкращения писмото, прочетено от Десислава Танева, както и нейните коментари по забележките: 

„Стратегическият план предизвика много противоречиви мнения сред неправителствения сектор и много предложения за промени. Опитали сме се да обобщим в това предложение всичко, което сме говорили помежду си и да имплементираме в това предложение към министъра нашата позиция  с искане спешно да бъде отворен Стратегическия план (СП) за промени, които следва да се отразят в следните интервенции.

1) Първата забележка е по интервенция IВ2 по

Еко схемата за поддържане и подобряване на биологичното разнообразие и екологичната инфраструктура

с бюджет 171 925 589,85 евро и планирани 57 650 ха. На практика дори по съществуващи зелени плащания, ставките, които досега получаваха земеделските стопани (например при трайни насаждения за затревяване и за екстензивна паша) на практика се намаляват. Бюджетът се изтегля към тази инфраструктура (IВ2), която досега като видове също е подпомагана в пъти по-скромно. Считаме, че това няма абсолютно никаква логическа обоснованост, независимо, че ние в Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП) изключихме горските територии като възможност да бъдат правно основание именно с идеята да не допуснем източване на бюджета за зелени плащания през IВ2. Това трябва да бъде отразено в промяна на Стратегическия план. Считаме по тази интервенция, че е справедливо тя за остане с бюджет от 5,4 млн. евро, който представлява актуализация на досега получаваната ставка за екологична инфраструктура по зелените плащания в размер на около 12 лева на декар, коригирана с инфлационен коефициент. Просто, ясно, по-ясно от това няма. Екологичната инфраструктура и елементите ѝ са едни и същи в този програмен и в другия, без значение къде се намират. Няма нито един мотив за разделянето им в направления, камо ли увеличение на ставките в рамките на 35 пъти от досегашната ставка, която е получавана за същото.

2) Единодушно и неправителствен сектор, и зелени организации сме

против интервенцията IВ7 – Еко схема за поддържане и подобряване на биоразнообразието в горски еко схеми.

Тя е в размер на 29 564 650 евро. Тази интервенция не следва да остане в Стратегическия план, а да бъде заличена и нейният бюджет да бъде прехвърлен по-нататък в интервенции, които ние предлагаме. Накратко, това е една практика – да се очертават за подпомагане дивечовите ниви от лица, които са и земеделски производители, и ловни ползватели по различни правни основания. Ставките на тези дивечови ниви са в пъти повече от ставки за ниви, от които се произвежда продукция. Смятаме, че това е твърде лобистка интервенция.

Предлагаме средствата по тези две интервенции да се разпределят към

– Еко схема IВ3  за запазване и възстановяване на почвения потенциал – плюс 43 013 000 милиона евро, което е средно с 30% увеличение на единичните ставки. Тъй като тази интервенция включва и продукти за растителна защита (ПРЗ), категорично в определението за дейност на земеделския стопанин, който може да заяви постоянно затревени площи, трябва да има и наличие на животински единици. Това е категорично идентифициран проблем в настоящия програмен период и с изненада видяхме, че в настоящия Стратегически план на практика само в някои интервенции за постоянно затревени площи има такива условия.

– Еко схема IВ4 за намаляване ползването на пестициди предлагаме да се увеличи бюджетът по направлението за ограничения при трайни насаждения с 43 858 000 евро за периода и също така за ограниченията в направлението за постоянно затревени площи. И тук добавям като наше хоризонтално принципно искане да се въведе условието за наличие на определени животински единици и то да се отнася за всички интервенции, в които присъстват постоянно затревените площи.

Еко схемата за намаляване ползването на пестициди беше една от интервенциите, в която всеки разбра на първи прочит, че има разминавания – дори тези, за които земеделието е хоби. Видяхме ставки които са несъотносими към разходите на декар на обработваемите декари. Както се казва и учениците в гимназиите могат да разберат, че са несъотносими изчисленията към разходите на декар за ПРЗ за полски култури и за трайни насаждения.

По следващата

Еко схема IВ5 за екологично поддържане на трайните насаждения

предлагаме изменение. В така одобрения Стратегически план ставката за затревявания на междуредията е намалена с над 30% при положение, че досегшното компенсаторно плащане е изчислено преди 7 години. Предлагаме увеличение на бюджета за затревяване на междуредията с 31 161 000 евро, като тук сме направили изравняване на ставката.

За еко схема IВ6 за екстензивно поддържане на постоянно затревени площи

с бюджет от 108 747 600 евро предлагаме да се увеличи бюджетът със 75 млн. евро. Тук сме в същата хипотеза – единичните ставки са намалени спрямо сегашните без абсолютно всякаква логика – това е компенсаторна ставка. Намалението се отразява върху най-недофинансираните уязвими производители, а именно животновъдите. Тук предлагаме нормата вместо 0,3 до 1 ЖЕ да стане 0,6 до 1 ЖЕ.

По интервенция IВ8 Еко схема за разнообразяване на отглежданите култури

единственото направление, което липсва в нея, са трайните насаждения. Смятаме, че са несправедливо изключени. Субсидията трябва да се разпредели съобразно планираните хектари по всички направления в интервенцията.

По интервенцията

обвързано с производството за подпомагане на доходите

Като цяло в СП липсва сякаш единен подход и визия като политическа цел спрямо структурата на сегашния вид на земеделието.

Категорично  по всички видове интервенции считаме, че следва да се приложи модулацията за заявените обеми. Специално за трайните насаждения следва да се въведе изискване за амортизационен срок на насажденията при условията за допустимост. В сливите и десертното грозде да се изключат джанките и да се направи съотношение за размера на подкрепата адекватно според разходите с основната група.

Следващо изменение в обхвата на обвързаната подкрепа за групата лук, чесън и картофи за нишесте

става въпрос за картофите за нишесте.

На практика интервенцията е разписана така, че производителите на картофи, които в България са над 2000, ще получат подпомагане без да произвеждат картофи за нишесте, защото такова производство до момента няма в България, липсват и производствени мощности.

Категорично трябва да се променят условията, да се сложат изисквания за сертифицирани семена с документи за това. И ако няма пазар и възможност да се произвеждат картофи за нишесте, в СП трябва да се включи годишна държавна помощ за производителите на картофи, така както има национална преходна за тютюн и национална преходна за животни. Бюджетът за това е абсолютно възможен в рамките на ресурса, с който ще разполага министерството. И това е единственият редовен допустим начин. Всичко друго, което е написано в момента, и което цели да се заобиколят общи изисквания на регламента, няма да се получи, а само ще създаде несигурност в сектора и проблеми за държавата по отношение на контрола.

Следващата промяна, която предлагаме е

обвързаното подпомагане за оранжерийни производители.

То трябва да се раздели за отопляеми и за неотопляеми оранжерии. Излишно е да изтъкваме мотивите за това – те са ясни.

Промени в частта за Развитие на селските райони.

Интервенция IIА1 за насърчаване намалението на употребата на продуктите за растителна защита и торове през контрол в краен продукт.

Категорично всички ограничаващи условия за реализация, че трябва да бъдат на обекти, регистрирани по Закона за стоковите борси и тържища, следва да бъдат заличени и изменени. Реализацията на продукцията трябва да става на свободния пазар. По отношение на реализацията земеделските производители могат да имат дългосрочни договори с търговски вериги или с други пазари, както и за експортиране. И няма нито един повод, който изглежда логически, за да бъде вкарано едно такова ограничаващо условия. Това влече след себе си и разходи.

Няма ясно разписани изисквания за лабораторен анализ и за контрол на определен вид обеми, което означава, че тази ставка която е планирана – 250 евро/ха на практика би могла да се окаже и крайно немотивираща за прилагането на тази мярка. Хектарите, които са планирани за прилагането на мярката, са твърде високи, така че считаме, че в рамките на този бюджет при по-адекватно планиране на хектарите, следва да се планира адекватна ставка.

Промяна №10, която считаме, че трябва да се направи, е по

IIА2 – Хуманно отношение към животните и антимикробна резистентност.

Предлагаме увеличение на бюджета спрямо необходимите разходи и това увеличение да се вземе от „Консултантски услуги и повишаване на консултантския капацитет“ с бюджет от 30 млн. евро.

Това са промените, които считаме, че следва да се направят спешно, преди кампанията за директни плащания, която ще стартира, с цел запазване на справедливостта в подкрепата на секторите и неощетяване на секторите с плодове и животновъдство, откъдето са взети бюджети, за да се акумулират бюджети в екологичната инфраструктура.“

Росен Костурков: „Обсъждаме изпращането на писмото с предложения до земеделския министър, за да направи промени в Стратегическия план, защото това е в неговите правомощия. Ние не можем да го задължим и не правим това. Ние в тази комисия сме хората, които държим най-топла връзка с браншовите организации, а също и с министерството. Предложенията, които са компилирани в това писмо, наистина отразяват мнението на бранша.

Следващата стъпка е, ако се наложи, ако не срещнем разбиране от страна на Министерство на земеделието, е вече да го формираме като решение на Народното събрание и да го изпратим до Европейската комисия.“

 

 

 

 

 

1 Comment

    Leave a Comment