До 13 януари се заявява участие в Комитета за наблюдение на рибарската програма

Бреговете на АхтополДо 13 януари 2023 г. заинтересованите подават писмено заявление за участие в избора на Комитет за наблюдение на Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури (ПМДРА) 2021-2027 г. до Ръководителя на Управляващия орган на Програмата. Това съобщава на електронната си страница в рубриката „Актуално“ аграрното министерство.

Поканата за участие се отнася до следните групи юридически лица с нестопанска цел, работещи в сферите на: Рибарството и аквакултурите и свързаната с тях преработвателна промишленост; Насърчаване на икономическото развитие; Опазване на околната среда; Научните изследвания и иновации; Енергийната и ресурсната ефективност и кръговата икономика; Технологии, свързани с цифровия преход; Синята икономика; Насърчаване на схеми за качество.

В поканата се казва следното: „В срок до 10 работни дни от датата на публикуване на поканата (29 декември 2022 г.) всяко заинтересовано лице подава писмено заявление за участие в избора до Ръководителя на Управляващия орган на Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. на електронен адрес pmdra_2021-2027@mzh.government.bg. Заявлението може да бъде подписано от законния представител на юридическото лице с нестопанска цел с квалифициран електронен подпис или със саморъчен подпис на хартиен носител. Когато заявлението се подписва на хартиен носител, върху подписа на законния представител се поставя печат на юридическото лице с нестопанска цел и се изпраща сканирано копие на документа.

Писменото заявление се представя по образец, приложение към Механизма.

 

Leave a Comment