Допълнителните 210 човека помагачи на МЗм и ДФЗ продължават с трудови договори до края на 2025 г.

В обнародваното днес постановление се чете, че временно назначаваните за нуждите на ПРСР могат да бъдат в роднински връзки с администрацията, да са еднолични търговци и други

Държавен земеделски фондДопълнителният персонал, който се назначава в Министерството на земеделието и фонд „Земеделие“, за нуждите и в срока на прилагане на Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., може да се наема до 31 декември 2025 г. Това е записано в обнародваното днес, 17 януари, ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4  от 12 януари 2023 г. за изменение на Постановление № 209 на Министерския съвет от 2015 г., което влиза в сила веднага. Досега този срок бе 31 октомври 2023 г. Заради пандемията сроковете за изпълнение на различни мерки от програмата бе удължен до края на 2025 г.

Става въпрос за допълнителни до 30 служителя за помагане в дирекция „Развитие на селските райони“ в Министерството на земеделието и до 180 души за подпомагане на дирекции „Договориране по прилагане на мерки за развитие на селските райони“, „Оторизация на плащанията по прилагане на мерки за развитие на селските райони“, отдел „Прилагане на мярка 214/ПРСР 2007 – 2013 и мерки 10 и 11 от ПРСР 2014 – 2020“ към дирекция „Директни плащания“ и областните дирекции.

Отпада изискването при наемане на допълнителен персонал с временни трудови договори да се спазва Законът за насърчаване на заетостта.

Друга особеност в постановлението е новата алинея 4 в чл. 1, която гласи, че за служителите (които допълнително се наемат на срочен трудов договор) не се прилага чл. 107а от Кодекса на труда (КТ).

Текстовете на посочения член в КТ не позволяват да се сключва трудов договор за работа в държавната администрация с лице, което би се оказало в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, с роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително; което е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация; е народен представител; е съветник в общински съвет – само за съответната общинска администрация; заема ръководна или контролна длъжност на национално равнище в политическа партия; тази забрана не се отнася за членовете на политически кабинети, съветниците и експертите към тях…

Заплатите по трудовите договори ще се изплащат както и досега по мярка „Техническа помощ“.

Ето и новото

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4  от 12 януари 2023 г. за изменение на Постановление № 209 на Министерския съвет от 2015 г., за назначаване на допълнителен персонал за нуждите и в срока на прилагане на Програма за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014 – 2020 г. със средства от мярка „Техническа помощ“ и на персонал на местните инициативни групи, изпълняващи стратегии за водено от общностите местно развитие, финансирани със средства от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ на програмата (ДВ, бр. 63 от 2015 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

П О С Т А Н О В И :

  • 1. В чл. 1 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1: а) в основния текст думите „министърът на земеделието и храните“ и „Министерството на земеделието и храните (МЗХ)“ се заменят съответно с „министърът на земеделието“ и „Министерството на земеделието (МЗем)“, а думите „при спазване на Закона за насърчаване на заетостта“ се заличават; б) в т. 1 думите „Министерството на земеделието и храните“ се заменят с „Министерството на земеделието“. В ал. 3 думите „31 октомври 2023 г.“ се заменят с „31 декември 2025 г.“.
  1. Създава се ал. 4: „(4) За служителите по ал. 1 не се прилага чл. 107а от Кодекса на труда.“
  • 2. В чл. 3, ал. 2 думите „по чл. 107а, ал. 13, т. 5 от Кодекса на труда“ се заличават, а абревиатурата „МЗХ“ се заменя с „МЗем“ и думите „министъра на земеделието и храните“ се заменят с „министъра на земеделието“.
  • 3. Навсякъде думите „Министерството на земеделието и храните“ и „министъра на земеделието и храните“ се заменят съответно с „Министерството на земеделието“ и „министъра на земеделието“.

Заключителна разпоредба

  • 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

 

Leave a Comment