Колко ли пари за земеделието ще бъдат загубени заради несвършена работа по Стратегическия план?

Няма написани ръководства за интегрирано управление на вредителите, няма регистрирани производители, които прилагат щадящото земеделие, липсват и регистрираните устойчиви на вредители сортове

интегрирано производство на растенияПрилагането на Стратегическия план за 2023-2027 г. започва, а обемът на несвършена от администрацията работа няма да може да се навакса на 2-3 месеца.

Със сигурност има голяма нужда от информационна кампания сред земеделците, но дали министерството е готово за нея, е друг въпрос. Експертите по места няма да могат да отговорят на казусите, които фермерите ще поставят пред тях.

Вероятно има и не малко нормативни дупки, а проектонаредби за кандидатстването по новите еко-схеми, които поставят и нови условия, няма публикувани за обществено обсъждане до момента.

Тези дни от Българската агенция по безопасност на храните казаха нещо поразително. Няма нито един регистриран в БАБХ производител, който прилага интегрирано управление на вредителите. 

Освен това няма написани ръководства за различните сектори (и култури), при които може да се прилага интегрираното производство. Има стари ръководства от 2007 г., подготвени от български учени, които не са получили тогава и лев за труда си. Още от 2019 г. се говори, че ще бъдат написани от научни колективи нови ръководства по култури за интегрирано управление на вредителите. Само че земеделското министерство не е осигурило средства, за да се плати за създаването на тези ръководства за отглеждане на плодове, зеленчуци, ягодоплодни, зърнено-житни и слънчоглед и други групи растения.

Няма алтернативни на извадените от употреба химически пестициди, въпреки че БАБХ е създала условия за одобряването им в съкратени срокове и без плащане на такси, ако се появят.

Защо тези дефицити са толкова важни?

В Стратегическия план и в частта му за Втори стълб (ПРСР досега) е записана интервенция II.А.10. – Подпомагане отглеждането на сортове, устойчиви към климатични условия чрез практики за интегрирано производство. 

Бюджетът за периода 2023-2029 г. е 70 540 660 евро при единична годишна ставка 170,26 евро/ха.

За тази интервенция е записано, че:

– При прилагане на интегрираното управление на вредителите земеделските стопани спазват изготвените ръководства за специфичните принципи за интегрирано управление на вредителите по групи култури

– Земеделските стопани отглеждат сортове, развити с цел отглеждане при специфични условия от видовете: зърнено-житни култури и слънчоглед в съответствие с изискванията на интегрираното производство, регламентирани в Наредба № 9 от 26 февруари 2021 г. за интегрирано производство на растения и растителни продукти и контрола върху интегрираното производство. Списък със сортовете се утвърждава (и актуализира при необходимост) в националното законодателство;

– Земеделският стопанин е регистриран, че извършва интегрирано производство на растения и растителни продукти в БАБХ;

За интегрираното управление се говори и в I.Г.1.2 – Интервенции, свързани с целите в областта на агроекологията и климата. Тя касае организациите на производители.

Интегрираното производство е засегнато и в I.Г.1.4 – Интервенции, свързани с консултантски услуги и техническа помощ по-специално по отношение на техниките за устойчив контрол на вредителите и болестите, устойчива употреба на продукти за растителна защита и здраве на животните … Тук е посочено, че в оперативните програми на групите и организациите на производители от сектор Плодове и зеленчуци могат да залегнат съветите и техническата помощ относно новите техники за контрол на вредителите, които ще допринесат до намаляване употребата на продукти за растителна защита и тяхното въздействие както върху природните ресурси.

Пак за организациите на производители е предвидена интервенцията I.Г.1.5 – Обучение и обмен на най-добри практики, по-специално по отношение на техниките за устойчив контрол на вредителите и болестите, устойчива употреба на продукти за растителна защита, адаптиране към изменението на климата и смекчаване на това изменение.

Затова въпреки желанието на земеделците да получат по-високо финансиране, което да им помогне да стабилизират стопанствата си, ще има заделени пари по някои интервенции, но достъпът до тях ще е ако не невъзможен, то силно ограничен.

 

 

 

Leave a Comment