Предложение: Срокът за изпълнение на проектите по мярка 4.1.2 да се удължи до 30 септември 2024 г.

МЗХГПроект на заповед на земеделския министър удължава срокът за изпълнение на одобрените проекти по подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ до 30 септември 2024 г. Според условията за кандидатстване при приема от 2020 г. крайната дата за изпълнение бе 15 септември 2023 г.

С публикувания за обществено обсъждане проект на заповед се изменя предишна заповед РД 09-568 от 16.07.2020 г., с която са утвърдени насоките за кандидатстване.

Предложението е мотивирано с Регламент (ЕС) 2020/2220, според който крайният срок за извършване на плащанията по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР 2014-2020) и оперативните програми се удължава до 31 декември 2025 г.

В проекта на заповед на министъра се уточнява, че „при уведомяване от Фонда за съгласие с исканата промяна, бенефициентът или упълномощено от него лице трябва да се яви или по електронен път в ИСУН 2020 с валиден КЕП да подпише допълнителното споразумение в срок до 10 календарни дни от получаването на уведомлението за сключване на допълнително споразумение към договора, като при неявяване или неподписването в този срок правото за подписване на допълнителното споразумение към договора се погасява.“

Срокът за обществено обсъждане на проекта приключва на 9 февруари, включително.

 

 

Leave a Comment