Населението в България намаля с близо 35 хил. души през 2022 г. до 6,447 млн. души

В област Велико Търново има 69 села без хора, в област Габрово са 68

стари хора, пенсионериКъм 31 декември 2022 г. населението на България е 6 447 710 души, което представлява 1.5% от населението на Европейския съюз.

В сравнение с 2021 г. населението на страната намалява с 34 774 души, или с 0.5% , съобщава НСИ.

В края на 2022 г. лицата на 65 и повече навършени години са 1 515 383, или 23.5% от населението на страната. В сравнение с 2021 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.1 процентни пункта. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 27.4%, а на мъжете – 19.3%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея – на по-ниската средна продължителност на живота при тях.

В регионален аспект делът на лицата на 65 и повече навършени години е най-висок в областите Видин (31.1%), Габрово (30.0%) и Кюстендил (28.0%). Общо в двадесет и две области този дял е над средния за страната. Най-нисък е делът на възрастното население в областите София (столица) – 19.2%, Варна – 21.4%, и Благоевград – 21.6%.

Общо за ЕС-27 относителният дял на населението на 65 и повече навършени години е 21.1%. Към 31.12.2022 г. децата до 15 години в страната са 913 419, или 14.2% от общия брой на населението.

Относителният дял на населението под 15 години е най-висок в областите Сливен – 18.9%, Ямбол – 15.2%, и Бургас – 15.1% от населението на областта. Най-нисък е в областите Смолян – 10.8%, Видин – 11.5% и Габрово – 11.8%. Делът на най-младото население в ЕС-27 в началото на 2022 г. е 15.0%.

Населението в трудоспособна възраст към края на 2022 г. е 3 775 хил. души, или 58.5% от населението на страната, като мъжете са 1 975 хил., а жените – 1 800 хиляди. Към края на 2022 г. над трудоспособна възраст са 1 695 хил. души, или 26.3%, а под трудоспособна възраст – 978 хил. души, или 15.2% от населението на страната.

Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира чрез коефициента на демографско заместване, който показва съотношението между броя на влизащите в трудоспособна възраст (15 – 19 години) и броя на излизащите от трудоспособна възраст (60 – 64 години). Към 31.12.2022 г. коефициентът на демографско заместване е 66. За сравнение, през 2001 г. 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст, са били замествани от 124 млади хора. Най-благоприятна е стойността на показателя в областите Сливен – 87, София (столица) – 80, и Варна – 77 лица. Най-нисък е този показател в областите Смолян – 42, Кърджали – 47, и Силистра и Перник, където 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст, се заместват от 54 лица, влизащи в трудоспособна възраст.

Към 31.12.2022 г. в градовете живеят 4 746 710 души, или 73.6%, а в селата – 1 701 000 души, или 26.4% от населението на страната.

Населените места без население са 205. Най-голям е техният брой в областите Велико Търново – 69, Габрово – 68, и Кърджали, Кюстендил и Смолян – по 9.

Половината от населението на страната (51.5%) живее в Югозападния и Южния централен район, а най-малък по брой на населението е Северозападният район – 672 хил. души, или 10.4% от населението на страната.

Най-малка по население е област Видин, в която живеят 72 754 души, или 1.1% от населението на страната, а най-голяма е област София (столица) – 1 280 334 души (19.9%). Четири са областите с население над 300 хил. души, като в първите три от тях – София (столица), Пловдив и Варна, живее повече от една трета от населението на страната (36.3%).

В сравнение с 2021 г. единствено област Кърджали и София (столица) увеличават населението си съответно с 1.2 и 0.5%. При всички останали области има намаление, като най-голямо е за областите Видин – с 2.0%, Смолян – с 1.9%, Монтана и Ловеч – с по 1.6%.

Най-голяма по население е Столична община (1 280 334), следвана от общините Пловдив (321 824) и Варна (319 900). Най-малката община е Трекляно – 470 души.

 

Leave a Comment