Явор Гечев: Има риск от загуба на 100-120 млн. евро по ПРСР

Работна група е предложила увеличение на бюджета по мярка 4.1, по-високи субсидии по мерки „Агроекология и климат“, „Биологично земеделие“ и „Хуманно отношение към животни“ и други, пише в отговор на депутатски въпрос земеделският министър

Гечев, парламентВ началото на януари 2023 г. Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 г. е идентифицирал риск от евентуална загуба на 100-120 млн. евро от ЕЗФРСР (Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони).

В резултат на това със заповед на земеделския министър е формирана работна група, която да разработи план за намаляване на риска от автоматично отчисление на средства. Това е записано в писмения отговор на министър Явор Гечев на въпрос, зададен от депутати.

Работната група е предложила няколко мерки:

Първата е да се въведе подмярка 22.2 от ПРСР за извънредно подпомагане на МСП (преработватели) и да се разшири обхвата на подмярка 22.1, като се подпомогнат групи/организации производители. Това предложение вече е изпълнено – бяха обявени приеми по двете подмерки с общ бюджет 6,3 млн. евро. Плащането ще е до края на 2023 г., се посочва в отговора.

Второ предложение е да се увеличи бюджетът на подмярка 4.1 за инвестиции в земеделски стопанство от приема през 2021 г. Така вместо 220 млн. евро, разполагаемите средства по подмярката да станат 243 млн. евро, с което ще се увеличи броя на одобрените проекти.

Трето: Към мярка 4.3 „Инвестиции в инфраструктура“ да се прехвърлят допълнителни 20 млн. евро. За целта трябва да се приеме решение от страна на правителството за наддоговаряне. „Напоителни системи“ЕАД трябва да подаде проектно предложение, чрез което да се насочат средства към реконструкция и/или рехабилитация на хидромелиоративната инфраструктура. Отделно от това е предвидено до края на 2023 г. да бъдат извършени авансови плащания по проекти на държавната фирма, подадени 2022 г., по които се очаква сключване на договори.

Четвърто: Да се финансират проекти по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия“. Тук работната група е предложила да се осигури подкрепа за закупуване на дронове за борба с градушките (явно се отказахме от самолетите – вметка на редактора). И още – инвестиции в специализирано лабораторно оборудване за университети, за да се увеличи ефективността на извършвания контрол. С тези две предложения могат да се разплатят допълнително 7 млн. евро.

Пето: Мерки с обхват бенефициенти общини от ПРСР. Тук е планирана актуализация на цените в договорите за обществени поръчки заради инфлацията. За целта е разработена и приета от правителството Методика за изменение на договор за обществена поръчка в резултат на инфлацията. Максималният процент на индексиране е 15 на сто.

Шесто: Адаптиране на помощите по мерки 10 „Агроекология и климат“, мярка 11 „Биологично земеделие“ и мярка 14 „Хуманно отношение към животни“. Субсидиите по трите мерки ще бъдат увеличени в нормативно определения срок до 30 юни.

 

Leave a Comment