ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция е изплатила над 2,8 млрд. лв. през 2022 г.

Държавен земеделски фондМинистерският съвет одобри Годишния отчет на Държавен фонд „Земеделие”- Разплащателната агенция за 2022 година.

През миналата година са подписани 1 982 договора по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., а изплатените средства възлизат на 342 423 010,52 лева.

В кампания 2022 по схеми и мерки, администрирани по линия на директни плащания, са приети 96 643 заявления. Преведените субсидии за директни плащания по линия на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) са на стойност 1 557 783 913 лева.

Изплатените суми по пазарните мерки по линия на селскостопанските пазарни механизми през 2022 г. възлизат на 128 931 468 лева, от които 58 250 004 лева са от ЕФГЗ и 70 681 464 лева – национални средства.

Извършените плащания по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 през изминалата календарна година са общо 22 778 110,04 лева.

По инвестиционните схеми за подпомагане към 31 декември 2022 г. са постъпили плащания в размер на 1 887 250,91 лв. През отчетния период са отпуснати 195 нови кредити на стойност 827 169 лева.

През миналата година са изплатени 747 183 001 лева по 36 схеми за краткосрочно подпомагане, от които са се възползвали 85 772 земеделски стопани.

Общата сума, която е била изплатена през 2022 г., е над 2,8 млрд. лв., показват изчисленията.

Leave a Comment