С проект на заповед МЗм увеличава с 23 млн. евро бюджета на мярка 4.1

крави в стопанството на Светла МаневаКакто Агро Пловдив написа преди два дни Министерството на земеделието планира да увеличи бюджета от последния прием на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, който бе през 2021 г..

Целта е да не се загубят средства по ПРСР 2014-2020 г., а също така да се одобрят по-голям брой заявления.

Управляващият орган на програмата представи за обществено обсъждане проект на заповед, с която се изменят Насоките за кандидатстване по подмярката.

Предвижда се да бъдат одобрени по-голям брой заявления с равен брой точки и се променят условията за изпълнение на предложенията, с което се улеснява реализирането на проекти.

Писмени предложения и коментари по публикуваните документи могат да се изпращат в срок до 19.05.2023 година чрез ИСУН 2020 или на електронна поща: rdd@mzh.government.bg.

Проектът на заповед за изменение на Заповед № РД 09-399 от 19.04.2021 г. на заместник-министъра на земеделието и ръководител на Управляващия орган е публикуван тук: https://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/programi-za-finansirane/programa-za-razvitie-na-selskite-rayoni/

Leave a Comment