1 млрд. евро директна държавна помощ за полските фермери одобри ЕК

земеделие в ПолшаПолша уведоми Комисията, съгласно Временната рамка за криза и преход, за схема на стойност около 1 милиард евро за подпомагане на ликвидността на земеделските производители в контекста на войната на Русия срещу Украйна.

По тази мярка помощта представлява ограничени суми помощ∗ под формата на директни безвъзмездни средства .

Целта на мярката е да подпомогне земеделските производители, които в момента са изправени пред недостиг на ликвидност поради поскъпването на минералните торове и липсата на стабилност на селскостопанския пазар, причинена от настоящата криза.

Комисията установи, че полската схема е в съответствие с условията, посочени във временната рамка за кризи и преход. По-специално, помощта  няма да надвишава 250 000 евро на бенефициент; и ще бъдат предоставени не по-късно от 31 декември 2023 г.

Комисията стигна до заключението, че полската схема е необходима, подходяща и пропорционална за отстраняване на сериозни смущения в икономиката на държава членка, в съответствие с член 107, параграф 3, буква б) от ДФЕС и условията, посочени във временната рамка за кризи и преход .

Въз основа на това Комисията одобри мярката за помощ съгласно правилата на ЕС за държавна помощ.

∗ Ограничени суми на помощ, под каквато и да е форма, са за компании, засегнати от настоящата криза или от последващите санкции и насрещни санкции до увеличената сума от 250 000 € и 300 000 € съответно в секторите на селското стопанство и рибарството и аквакултурите и до 2 € милиона във всички други сектори;

Leave a Comment