Наредба №6 за плащания в зони от Натура 2000 е обнародвана

пролет-лято, майНАРЕДБА № 6 от 30 май 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенцията „Плащания за земеделски земи в зони от Натура 2000“, включена в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 – 2027 г.

Г л а в а  п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат условията и редът за прилагане на интервенцията „Плащания за земеделски земи в зони от Натура 2000“, включена в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 – 2027 г., наричан по-нататък „Стратегическия план“, за проверките по чл. 70 от Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП), за отказ за изплащане и намаления на плащанията, както и реда за налагане на административни санкции.

(2) Интервенцията по ал. 1 обхваща обработваеми земи, трайни насаждения и постоянно затревени площи в защитени зони от Натура 2000, по приложение № 1 и включени в Стратегическия план.

(3) Министерството на околната среда и водите предоставя на Държавен фонд „Земеделие“ и Министерството на земеделието цифрови географски данни за границите на защитените зони от Натура 2000 по чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), които се зареждат и актуализират в системата по чл. 30 от ЗПЗП.

(4) В срок до 30 ноември на календарната година Министерството на околната среда и водите чрез регионалните си структури предоставя на Държавен фонд „Земеделие“ информация за констатирано неспазване на забрани за земеделски земи в защитени зони по чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗБР.

Чл. 2. (1) Плащането по реда на тази наредба се предоставя в зависимост от типа земеделска площ и при спазване изискванията на:

1. Регламент (ЕС) № 2021/2115 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила за подпомагане за стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки по линия на общата селскостопанска политика (стратегическите планове по ОСП) и финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), и за отмяна на регламенти (ЕС) № 1305/2013 и (ЕС) № 1307/2013 (ОВ, L 435/1 от 6 декември 2021 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2021/2115“;

2. Регламент (ЕС) 2021/2116 на Европейския парламент и на Съвета от 2 декември 2021 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1306/2013 (ОВ, L 435/187 от 6 декември 2021 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2021/2116“;

3. Делегиран регламент (ЕС) № 2022/126 на Комисията от 7 декември 2021 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2021/2115 на Европейския парламент и на Съвета с допълнителни изисквания по отношение на някои видове интервенции, посочени от държавите членки в стратегическите им планове по ОСП за периода 2023 – 2027 г. съгласно същия регламент, както и с правила във връзка със съотношението за стандарт 1 за добро земеделско и екологично състояние (ОВ, L 20/52 от 31 януари 2022 г.);

4. Делегиран регламент (ЕС) 2022/127 на Комисията от 7 декември 2021 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2021/2116 на Европейския парламент и на Съвета с правила по отношение на разплащателните агенции и други органи, финансовото управление, уравняването на сметките, обезпеченията и използването на еврото (OB, L 20 от 31 януари 2022 г.);

5. Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/128 на Комисията от 21 декември 2021 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) 2021/2116 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на разплащателните агенции и други органи, финансовото управление, уравняването на сметките, проверките, обезпеченията и прозрачността (OB, L 20 от 31 януари 2022 г.);

6. Делегиран регламент на Комисията (ЕС) 2022/1172 от 4 май 2022 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2021/2116 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на интегрираната система за администриране и контрол в рамките на общата селскостопанска политика и прилагането и изчисляването на административните санкции във връзка с предварителните условия (ОВ, L 183/12 от 8 юли 2022 г.);

7. Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1173 на Комисията от 31 май 2022 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) 2021/2116 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на интегрираната система за администриране и контрол в общата селскостопанска политика (ОВ, L 183/23 от 8 юли 2022 г.);

8. Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1475 на Комисията от 6 септември 2022 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕС) 2021/2115 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на оценката на стратегическите планове по ОСП и представянето на информация за мониторинга и оценката (OB, L 232 от 7 септември 2022 г.);

9. Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/130 на Комисията от 18 януари 2023 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) 2021/2115 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на представянето на съдържанието на годишните доклади за качеството на изпълнението (OB, L 17 от 19 януари 2023 г.);

10. Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна (OB, L 206 от 22 юли 1992 г.), наричана понататък „Директива 92/43/ЕИО“;

11. Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно опазването на дивите птици (OB, L 20 от 26 януари 2010 г.), наричана по-нататък „Директива 2009/147/ЕО“;

12. Стратегическия план;

13. Националната рамка за приоритетни действия за Натура 2000 за програмния период 2021 – 2027 г. на България. (2) Наредбата се издава за прилагане на чл. 72 от Регламент (ЕС) 2021/2115.

Г л а в а  в т о р а

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИНТЕРВЕНЦИЯТА „ПЛАЩАНИЯ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ В ЗОНИ ОТ НАТУРА 2000“

Чл. 3. (1) Допустими за подпомагане са земеделски стопани, регистрирани съгласно чл. 7, ал. 1 от ЗПЗП.

(2) Земеделските стопани по ал. 1 предоставят на Държавен фонд „Земеделие“ информацията, необходима за тяхното идентифициране по чл. 59, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2021/2116.

Чл. 4. (1) Заявените площи по интервенцията трябва да са: 1. на разположение на кандидатите съгласно чл. 41, ал. 3 от ЗПЗП; 2. с минимален размер от 0,5 ха, които попадат изцяло в защитена зона от Натура 2000, съгласно приложение № 1 към чл. 1, ал. 2.

(2) Допустими за подпомагане са земеделски парцели с минимална площ от 0,1 ха, които попадат изцяло в защитена зона от Натура 2000, съгласно приложение № 1 към чл. 1, ал. 2.

Чл. 5. (1) Земеделските стопани по чл. 3 трябва да:

1. извършват земеделска дейност в защитена зона от Натура 2000 съгласно приложение № 1 към чл. 1, ал. 2;

2. спазват приложимите изискванията и стандарти по чл. 55 от ЗПЗП;

3. спазват наложените забрани, разписани в заповедите за обявяване на защитената зона от Натура 2000, както и режимите, разписани в утвърдения план за управление на съответната зона, в която попадат стопанисваните от тях земеделски площи.

(2) Земеделските стопани спазват базовите изисквания по приложение № 2.

(3) Земеделските стопани подават заявление за подпомагане по условията и реда на Наредба № 4 от 2023 г. за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане по интервенции за подпомагане на площ и за животни (ДВ, бр. 30 от 2023 г.).

(4) Когато при подаване на заявлението за подпомагане по ал. 3 се установи, че земеделски парцел попада в две или повече защитени зони от Натура 2000 съгласно приложение № 1 към чл. 1, ал. 2, кандидатът избира за подпомагане една защитена зона при спазване на ал. 1, т. 3.

Г л а в а  т р е т а

ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ НА ПОДПОМАГАНЕ

Чл. 6. Плащанията по реда на тази наредба се предоставят под формата на годишно плащане на хектар земеделска площ в съответствие с чл. 72, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2021/2115.

Чл. 7. Плащанията се предоставят от Държавен фонд „Земеделие“ при спазване на принципите на добро финансово управление, публичност и прозрачност, в съответствие с чл. 67 от ЗПЗП и при условията, установени в настоящата наредба, доколкото не е предвидено друго в приложимото законодателство на Съюза и националната правна уредба.

Чл. 8. (1) Държавен фонд „Земеделие“ отговаря за управлението и контрола на разходите по интервенцията по чл. 1, ал. 1.

(2) Държавен фонд „Земеделие“ извършва плащанията по интервенцията по чл. 1, ал. 1 в рамките на бюджета по тази интервенция, определен в Стратегическия план и неговите изменения.

(3) Когато Държавен фонд „Земеделие“ установи, че съществува риск по чл. 67 от ЗПЗП от превишаване на разполагаемия финансов ресурс за изпълнението на интервенцията по чл. 1, ал. 1, информира незабавно министъра на земеделието.

(4) Държавен фонд „Земеделие“ във връзка с чл. 9, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2021/2116 предлага на министъра на земеделието предприемане на подходящи действия по изпълнение на интервенцията по чл. 1, ал. 1 в рамките на определения за нея бюджет.

(5) Министърът на земеделието може да утвърди със заповед допълнителни мерки и действия по изпълнение условията на чл. 67, ал. 2 от ЗПЗП, когато правното основание за съответната мярка или действие е чл. 67, ал. 4 от ЗПЗП.

(6) Когато преди извършване на одобрението на финансовото подпомагане (оторизация) на заявленията за подпомагане по съответната интервенция е налице обстоятелство по чл. 67, ал. 3 от ЗПЗП, Държавен фонд „Земеделие“ може да приложи пропорционално намаление на плащанията по интервенцията по чл. 1, ал. 1 на всички бенефициенти в рамките на наличния бюджет на интервенцията.

Чл. 9. (1) Плащането се предоставя за спазване на забраните за земеделска дейност, включени в издадените от министъра на околната среда и водите заповеди за обявяване на съответната защитена зона съгласно приложение № 1 към чл. 1, ал. 2, както следва:

1. забрана за косене на ливадите: а) до 1 юли; б) от периферията към центъра, с бързодвижеща се техника и преди 15 юли; в) от периферията към центъра, преди 15 юни;

2. забрана за използването на неселективни средства за борба с вредителите в селското стопанство;

3. забрана за употреба на минерални торове, както и на продукти за растителна защита и биоциди;

4. забрана за използване на продукти за растителна защита в горското и селското стопанство;

5. забрана за използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади;

6. забрана за употреба на минерални торове в ливади, пасища, мери, изоставени орни земи и горски територии, както и на продукти за растителна защита и биоциди в тези територии, освен разрешените за биологично производство и при каламитет, епифитотия, епизоотия или епидемия; 7. забрана за употреба на изкуствени торове и химически средства за растителна защита.

(2) Забраните по ал. 1 се групират в следните групи:

1. А – забрани, важащи за постоянни пасища по ал. 1, т. 1, 5, 6 и 7;

2. B – забрани, важащи за обработваеми земи по ал. 1, т. 2, 3, 4 и 7;

3. C – забрани, важащи за трайни насаждения по ал. 1, т. 2, 3, 4 и 7.

(3) Максимални ят размер на левовата равностойност на компенсаторно плащане за групите по ал. 2 е посочен в приложение № 1 към чл. 1, ал. 2.

Г л а в а  ч е т в ъ р т а

ПРОВЕРКИ, ОТКАЗ И НАМАЛЕНИЯ НА ПЛАЩАНИЯТА

Чл. 10. Държавен фонд „Земеделие“ извършва проверките по чл. 70 от ЗПЗП при условията и реда на съответно приложимите разпоредби на глава трета от Наредба № 3 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции (ДВ, бр. 23 от 2023 г.).

Чл. 11. Държавен фонд „Земеделие“ намалява размера на плащането, отказва изцяло или частично плащане и в случаите по глава пета, раздел VI от ЗПЗП налага административни санкции, когато:

1. установените площи са с размери, по-малки от определените в чл. 4, ал. 1, т. 2;

2. кандидатът е заявил площи, които не стопанисва;

3. кандидатът е заявил площи, които не отговарят на условията за допустимост за подпомагане;

4. за една и съща площ са подадени две или повече заявления и застъпването на площи не е отстранено;

5. кандидатът за подпомагане не е ползвател на заявените земеделски площи съгласно чл. 41, ал. 3 от ЗПЗП;

6. заявените за подпомагане площи са оценени като неотговарящи на условията за допустимост за подпомагане при проверките, извършвани по чл. 10;

7. кандидатът не отговаря на изискванията на чл. 5, ал. 1, т. 1 и 3, ал. 2 и 3.

Чл. 12. Държавен фонд „Земеделие“ постановява пълен отказ от изплащане на финансова помощ, когато:

1. кандидатът за подпомагане не отговаря на условията на чл. 3;

2. размерът на намаленията е равен или по-голям от исканото плащане;

3. кандидатът за подпомагане и/или упълномощено от него лице възпрепятства извършването на проверка на място.

Г л а в а  п е т а

РЕД ЗА НАЛАГАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ САНКЦИИ И ОТТЕГЛЯНЕ НА ИЗПЛАТЕНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

Чл. 13. Държавен фонд „Земеделие“ налага административни санкции по интервенцията по чл. 1, ал. 1 съгласно чл. 76 от ЗПЗП.

Чл. 14. При неспазване на базово изискване по приложение № 2 към чл. 5, ал. 2 не се отпуска подпомагане за площите в съответната група по чл. 9, ал. 2.

Чл. 15. Налагането и изчисляването на административни санкции при неспазване изискването на чл. 5, ал. 1, т. 2 се извършва съгласно разпоредбите на чл. 78 от ЗПЗП.

Чл. 16. Когато е приложимо, Държавен фонд „Земеделие“ налага административни санкции и намаления на плащанията по интервенцията по чл. 1, ал. 1 в следната последователност:

1. санкция съгласно чл. 76, ал. 2 и 3 от ЗПЗП;

2. намаление съгласно чл. 82 от Наредба № 3 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции (ДВ, бр. 23 от 2023 г.);

3. намаление съгласно чл. 83, ал. 2 от Наредба № 3 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции;

4. намаления при неспазване на изискванията на стандартите за добро земеделско и екологично състояние и законоустановените изиск вани я за управление изиск ванията, определени в методиката по чл. 55 от ЗПЗП.

Чл. 17. При установяване на недължимо платена финансова помощ по интервенцията Държавен фонд „Земеделие“ може да я оттегли изцяло или частично чрез издаването на акт за възстановяване на недължимо платена финансова помощ съгласно чл. 73 от ЗПЗП.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 67 във връзка с чл. 70, ал. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители. § 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“. Министър: Явор Гечев

Приложение № 1 към чл. 1, ал. 2 Таблица № 1: Максимален размер на компенсаторни плащания по защитени зони по Директива 2009/147/ЕО – за земеделски земи, до левовата равностойност на евро/ха.

Таблица № 1: Максимален размер на компенсаторни плащания по защитени зони по Директива 2009/147/ЕО – за земеделски земи до левовата равностойност на евро/ха

Код на защитената зона Име на защитената зона Група А Група B Група C
BG0002048 Суха река 56 70 161
BG0002046 Ятата 0 0 0
BG0002017 Комплекс Беленски острови 44 0 0
BG0002015 Язовир Конуш 0 70 161
BG0002086 Оризища Цалапица 0 69 158
BG0002067 Остров Голя 0 0 0
BG0002091 Остров Лакът 0 0 0
BG0000242* Залив Ченгене скеле 17 0 0
BG0002007 Остров Ибиша 0 0 0
BG0002005 Понор 74 0 0
BG0002009 Златията 73 70 161
BG0002023 Язовир Овчарица 17 0 0
BG0002028 Комплекс Стралджа 73 0 0
BG0002085 Чаиря 73 0 0
BG0002008 Остров до Горни Цибър 0 0 0
BG0002114 Рибарници Челопечене 0 0 0
BG0002112 Руй 74 0 0
BG0002096 Обнова 17 0 0
BG0002094 Адата – Тунджа 73 69 157
BG0002095 Горни Дъбник – Телиш 17 0 0
BG0002104 Цибърско блато 17 0 0
BG0000494* Централен Балкан 0 0 0
BG0002018* Остров Вардим 17 0 0
BG0002024 Рибарници Мечка 0 0 0
BG0002025 Ломовете 17 0 0
BG0002110 Априлци 74 0 0
BG0000241* Сребърна 17 0 0
BG0002006 Рибарници Орсоя 17 0 0
BG0002031 Стената 17 0 0
BG0002064 Гарванско блато 17 0 0
BG0002065 Блато Малък Преславец 17 0 0
BG0002001 Раяновци 74 0 0
BG0000209* Пирин 0 0 0
BG0002004 Долни Богров – Казичене 73 0 0
BG0002010 Язовир Пясъчник 0 0 0
BG0002019 Бяла река 20 0 0
BG0002102 Деветашко плато 73 0 0
BG0002003 Кресна 22 0 0
BG0002052 Язовир Жребчево 18 0 0
BG0002059 Каменски баир 18 0 0
BG0002078 Славянка 22 0 0
BG0002088 Микре 20 0 0
BG0000113* Витоша 22 0 0
BG0000495* Рила 0 0 0
BG0002012 Крумовица 21 0 0
BG0002013 Студен кладенец 21 0 0
BG0002039 Хърсовска река 73 70 161
BG0002083 Свищовско-Беленска низина 17 67 154
BG0000273* Бургаско езеро 17 0 0
BG0002099 Кочериново 62 0 0
BG0002103 Злато поле 17 0 0
BG0002105 Персенк 22 0 0
BG0002111 Велчево 64 0 0
BG0002079 Осогово 22 0 0
BG0002107 Бобошево 63 0 0
BG0002108 Скрино 64 0 0
BG0002020 Радинчево 17 0 0
BG0002071 Мост Арда 20 0 0
BG0002070 Рибарници Хаджи Димитрово 17 0 0
BG0002057 Бесапарски ридове 73 64 140
BG0002014 Маджарово 20 0 0
BG0000332 Карлуковски карст 17 0 0
BG0000240* Студенец 73 70 161
BG0002053 Врачански Балкан 21 0 0
BG0002040 Странджа 74 52 86
BG0002069 Рибарници Звъничево 17 0 0
BG0002089 Ноевци 64 0 0
BG0002101 Мещица 64 0 0
BG0002100 Долна Козница 63 0 0
BG0002030 Комплекс Калимок 73 70 161
BG0002022 Язовир Розов кладенец 17 0 0
BG0002058 Сините камъни – Гребенец 21 0 0
BG0002063 Западни Родопи 22 0 0
BG0002087 Марица – Пловдив 17 0 0
BG0002062 Лудогорие 73 70 161
BG0000237 Остров Пожарево 0 0 0
BG0000270* Атанасовско езеро 17 0 0
BG0002027 Язовир Малко Шарково 17 0 0
BG0002074 Никополско плато 73 70 161
BG0002090 Берковица 62 0 0
BG0002092 Харманлийска река 17 0 0
BG0002093 Овчарово 62 0 0
BG0002106 Язовир Ивайловград 19 0 0
BG0002041 Комплекс Ропотамо 17 0 0
BG0002029 Котленска планина 74 50 81
BG0002081 Марица – Първомай 17 0 0
BG0000152 Поморийско езеро 0 0 0
BG0002016 Рибарници Пловдив 0 0 0
BG0002051 Калиакра 17 0 0
BG0002043 Емине 73 67 150
BG0002050 Дуранкулашко езеро 17 0 0
BG0000156 Шабленски езерен комплекс 17 0 0
BG0002098 Рупите 18 0 0
BG0002072 Мелнишки пирамиди 21 0 0
BG0002026 Дервентски възвишения 73 55 127
BG0002073 Добростан 22 0 0
BG0002109 Васильовска планина 42 0 0
BG0002077 Бакърлъка 17 0 0
BG0002113 Триград – Мурсалица 64 0 0
BG0002076 Места 21 0 0
BG0002066 Западна Странджа 73 62 142
BG0002021 Сакар 73 58 133
BG0002002 Западен Балкан 52 50 81
BG0002060 Галата 17 0 0
BG0000191 Варненско-Белославско езеро 0 0 0
BG0002082 Батова 73 70 159
BG0002061 Балчик 17 0 0
BG0000271* Мандра-Пода 17 0 0
BG0002044 Камчийска планина 73 59 118
BG0002084 Палакария 64 0 0
BG0002038 Провадийско-Роякско плато 73 70 159
BG0002054 Средна гора 22 0 0
BG0002097 Белите скали 17 0 0
BG0002045 Комплекс Камчия 17 0 0
BG0002128 Централен Балкан буфер 22 47 64
BG0002126 Пирин буфер 22 47 64
BG0000399* Българка 74 47 64
BG0000496* Рилски манастир 74 144 175
BG0002115 Било 17 70 161
BG0002129 Рила буфер 74 0 0

 

 

Таблица № 2: Максимален размер на компенсаторни плащания по защитени зони по Директива 92/43/ЕИО – за земеделски земи до левовата равностойност на евро/ха

Код на защитената зона Име на защитената зона Група А Група B Група C
BG0000589 Марина дупка 0 0 0
BG0000605 Божкова дупка 0 70 161
BG0000587 Варкан 0 70 161
BG0000269 Пещера Лястовицата 0 0 0
BG0000591 Седларката 0 70 161
BG0000552 Остров Кутово 0 0 0
BG0000574 Ахелой – Равда – Несебър 17 0 0
BG0000610 Река Янтра 17 0 0
BG0000573 Комплекс Калиакра 17 0 0
BG0000635 Девненски хълмове 0 0 0
BG0000130 Крайморска Добруджа 0 0 0
BG0000119 Трите братя 17 0 0
BG0000134 Чокльово блато 22 0 0
BG0000205 Стралджа 17 0 0
BG0000291 Гора Шишманци 17 0 0
BG0000295 Долни Коритен 22 0 0
BG0000553 Гора Тополчане 17 0 0
BG0000567 Гора Блатец 17 0 0
BG0000593 Билерниците 17 0 0
BG0000623 Таушан тепе 17 0 0
BG0000625 Изворо 22 0 0
BG0000626 Круше 22 0 0
BG0001033 Брестовица 18 0 0
BG0000255 Градинска гора 17 0 0
BG0000534 Остров Чайка 17 145 253
BG0000554 Гора Желю Войвода 17 145 253
BG0000216 Емен 17 0 0
BG0000194 Река Чая 17 0 0
BG0000203 Тулово 17 0 0
BG0000206 Съдиево 17 0 0
BG0000199 Цибър 17 0 0
BG0000532 Остров Близнаци 17 145 253
BG0000180 Боблата 17 0 0
BG0000138 Каменица 17 0 0
BG0000232 Батин 17 0 0
BG0000231 Беленска гора 17 0 0
BG0000117 Котленска планина 21 0 0
BG0000136 Река Горна Луда Камчия 18 0 0
BG0000104 Провадийско-Роякско плато 17 0 0
BG0000107 Суха река 17 0 0
BG0000106 Хърсовска река 17 0 0
BG0000149 Ришки проход 19 0 0
BG0000133 Камчийска и Еменска планина 19 0 0
BG0000570 Изворово – Краище 17 0 0
BG0000208 Босна 17 0 0
BG0000173 Островче 17 0 0
BG0000137 Река Долна Луда Камчия 19 0 0
BG0000304 Голак 21 0 0
BG0000420 Гребенец 18 0 0
BG0000151 Айтоска планина 17 0 0
BG0000314 Ребро 22 0 0
BG0000526 Долно Линево 17 0 0
BG0000569 Кардам 17 0 0
BG0000334 Остров 17 0 0
BG0000139 Луда Камчия 17 0 0
BG0000608 Ломовете 17 0 0
BG0000164 Сините камъни 22 0 0
BG0000339 Раброво 17 0 0
BG0000165 Лозенска планина 22 0 0
BG0000616 Микре 20 0 0
BG0000365 Овчи хълмове 17 0 0
BG0000620 Поморие 17 0 0
BG0000166 Врачански Балкан 21 0 0
BG0000382 Шуменско плато 17 0 0
BG0000624 Любаш 0 0 0
BG0000497 Арчар 17 0 0
BG0000266 Пещера Мандрата 17 103 180
BG0000498 Видбол 17 0 0
BG0001004 Емине – Иракли 19 0 0
BG0000500 Войница 17 0 0
BG0000529 Мартен – Ряхово 17 145 253
BG0001001 Ропотамо 17 0 0
BG0000507 Делейна 17 0 0
BG0000621 Езеро Шабла – Езерец 17 0 0
BG0000530 Пожарево – Гарван 17 0 0
BG0000132 Побитите камъни 17 0 0
BG0000340 Цар Петрово 17 0 0
BG0000374 Бебреш 22 0 0
BG0000377 Калимок – Бръшлен 17 0 0
BG0000519 Моминбродско блато 17 145 253
BG0000521 Макреш 17 0 0
BG0000523 Шишенци 17 0 0
BG0000168 Лудогорие 17 0 0
BG0000618 Видима 18 0 0
BG0000594 Божия мост – Понора 17 0 0
BG0000524 Оризището 17 0 0
BG0000366 Кресна – Илинденци 22 0 0
BG0000322 Драгоман 21 0 0
BG0000167 Беласица 22 0 0
BG0001032 Родопи – Източни 20 0 0
BG0001389 Средна гора 22 0 0
BG0001043 Етрополе – Байлово 22 0 0
BG0001042 Искърски пролом – Ржана 22 0 0
BG0001040 Западна Стара планина и Предбалкан 21 0 0
BG0001030 Родопи – Западни 22 0 0
BG0000628 Чирпански възвишения 18 0 0
BG0000146 Плаж Градина – Златна рибка 17 0 0
BG0001493 Централен Балкан – буфер 22 0 0
BG0000335 Карабоаз 17 0 0
BG0000169 Лудогорие – Сребърна 17 0 0
BG0000263 Скалско 20 0 0
BG0000275 Язовир Стамболийски 18 0 0
BG0000418 Керменски възвишения 17 0 0
BG0000421 Преславска планина 18 0 0
BG0000513 Войнишки Бакаджик 17 0 0
BG0000517 Портитовци – Владимирово 17 0 0
BG0000527 Козлодуй 0 0 0
BG0000528 Островска степ – Вадин 17 0 0
BG0000401 Свети Илийски възвишения 17 0 0
BG0000402 Бакаджиците 17 0 0
BG0000533 Острови Козлодуй 17 145 253
BG0000572 Росица – Лозница 17 0 0
BG0000576 Свищовска гора 17 0 0
BG0000602 Кабиюк 17 0 0
BG0000611 Язовир Горни Дъбник 17 0 0
BG0000627 Конунски дол 17 0 0
BG0001011 Осоговска планина 22 0 0
BG0001036 Български извор 18 0 0
BG0000182 Орсоя 17 0 0
BG0001034 Остър камък 17 0 0
BG0000224 Огражден – Малешево 21 0 0
BG0000217 Ждрелото на река Тунджа 17 0 0
BG0000214 Дряновски манастир 21 0 0
BG0000254 Бесапарски възвишения 17 0 0
BG0000261 Язовир Копринка 20 0 0
BG0000212 Сакар 17 0 0
BG0000192 Река Тунджа 1 18 0 0
BG0000178 Тича 17 0 0
BG0000196 Река Мочурица 17 0 0
BG0001039 Попинци 20 0 0
BG0001375 Острица 22 0 0
BG0001386 Яденица 22 0 0
BG0000247 Никополско плато 17 0 0
BG0000181 Река Вит 17 0 0
BG0000213 Търновски височини 17 0 0
BG0000211 Твърдишка планина 22 0 0
BG0000239 Обнова – Караман дол 17 0 0
BG0001012 Земен 22 0 0
BG0001014 Карлуково 17 0 0
BG0000615 Деветашко плато 17 0 0
BG0000393 Екокоридор Камчия – Емине 18 0 0
BG0000336 Златия 17 0 0
BG0000609 Река Росица 17 0 0
BG0000522 Видински парк 17 0 0
BG0000429 Река Стряма 18 0 0
BG0000424 Река Въча – Тракия 18 0 0
BG0000308 Верила 22 0 0
BG0000301 Черни рид 22 0 0
BG0000396 Персина 17 0 0
BG0000289 Трилистник 17 0 0
BG0000233 Студена река 17 0 0
BG0000372 Циганско градище 22 0 0
BG0000230 Факийска река 17 0 0
BG0000219 Дервентски възвишения 2 17 0 0
BG0000218 Дервентски възвишения 1 17 0 0
BG0000198 Средецка река 17 120 210
BG0001037 Пъстрина 17 0 0
BG0000118 Златни пясъци 17 0 0
BG0001017 Кървав камък 22 0 0
BG0001022 Орановски пролом – Лешко 22 0 0
BG0001023 Рупите – Струмешница 18 0 0
BG0001028 Среден Пирин – Алиботуш 22 0 0
BG0000103 Галата 17 0 0
BG0001021 Река Места 22 0 0
BG0000100 Плаж Шкорпиловци 17 0 0
BG0000154 Езеро Дуранкулак 17 0 0
BG0001031 Родопи – Средни 21 0 0
BG0000171 Лудогорие – Боблата 17 0 0
BG0000190 Витата стена 20 0 0
BG0000195 Река Тунджа 2 17 0 0
BG0000622 Варненско-Белославски комплекс 17 0 0
BG0000102 Долината на река Батова 17 0 0

 

* Защитена зона по Директива 2009/147/ЕО и Директива 92/43/ЕИО.

Приложение № 2 към чл. 5, ал. 2

Базови изисквания

1. Постоянно затревени площи

а) ДЗЕС 1: Поддържане на съотношението на постоянно затревените площи (ПЗП) към земеделската площ на национално ниво и на ниво стопанство.

б) ДЗЕС 8: Минимален дял от обработваемата земя, предназначен за непроизводствени нужди и обекти; запазване на особеностите на ландшафта и забрана за рязане на живи плетове и дървета през размножителния период и през периода на отглеждане на птиците върху цялата земеделска площ.

в) ДЗЕС 9: Забрана за преобразуване или разораване на постоянно затревените площи, определени като екологично чувствителни в зоните на Натура 2000.

2. Обработваеми земи

ДЗЕС 8: Минимален дял от обработваемата земя, предназначен за непроизводствени нужди и обекти; запазване на особеностите на ландшафта и забрана за рязане на живи плетове и дървета през размножителния период и през периода на отглеждане на птиците върху цялата земеделска площ.

3. Трайни насаждения

ДЗЕС 8: Минимален дял от обработваемата земя, предназначен за непроизводствени нужди и обекти; запазване на особеностите на ландшафта и забрана за рязане на живи плетове и дървета през размножителния период и през периода на отглеждане на птиците върху цялата земеделска площ.

Leave a Comment