Проектонаредбата за спешна финансова помощ за слънчоглед е публикувана

Документът се обсъжда до 24 юли, плащането е до 30 септември

Министерството на земеделието и храните публикува за обществено обсъждане Наредбата за  предоставяне на спешна финансова помощ на земеделските стопани, отглеждащи слънчоглед.

Бюджетът на тази европейска помощ е 16 750 000 евро или 32 759 650 лева.

Подпомагането от кризисния фонд бе обявено от комисаря Войчеховски още на 21 март и се отнасяше за три страни – Полша, България и Румъния. Между тях бяха разпределени 56,3 млн. евро. Именно за тези средства е качената днес проектонаредба.

На 12 април ЕК официално обяви, че ще разпредели други 100 млн. евро към пострадалите от вноса на украинска селскостопанска продукция държави. От тях на България се полагат още 10 милиона евро. Изглежда обаче тези средства все още не са преведени от Брюксел и затова проектонаредбата разпределя 32,7 млн. лева.

В проекта на наредба е предвидено подпомагането да се предоставя на земеделските стопани с цел компенсиране на сериозния риск пред производителите от частична или пълна липса на пазарна възвращаемост за направените високи производствени разходи за реколта`2022 година.

Помощта ще се отпуска на земеделски стопани, регистрирани за 2022 г. и 2023 г., по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 31 от 2015 г.) за площите им със слънчоглед, изразени в хектари, които са били допустими за подпомагане за кампания 2022 г. по Схемата на единно плащане на площ (СЕПП).

Бюджетът по спешната мярка за България в размер на 32 759 650 лв. се предоставя от Европейския фонд за гарантиране  на земеделието, като с акт на Министерския съвет може да бъде определено национално съфинансиране до 100% от помощта от Съюза.

Спешната финансова помощ  ще се изплаща на одобрените заявители до 30 септември 2023 г.

Крайният срок за представяне на становища и коментари по публикуваните документи е до 24 юли 2023 г. С проекта на Наредбата може да се запознаете от интернет страницата на Министерството и от Портала за обществени консултации.  Заинтересованите лица могат да видят пълния пакет с документи тук: https://www.mzh.government.bg/bg/normativni-aktove/proekti-na-normativni-aktove/proekt-na-naredba-za-usloviyata-i-reda-za-23062023/

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

Проект

НАРЕДБА № …………………

от ………………………………. г.

за условията и реда за предоставяне на спешна финансова помощ на земеделски стопани, отглеждащи слънчоглед

Глава първа

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за предоставяне на спешна финансова помощ съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/739 на Комисията от 4 април 2023 година за предвиждане на спешна мярка за подпомагане на секторите на зърнените и маслодайните култури в България, Полша и Румъния (OB L 96, 05.04.2023 г.) (Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/739).

Чл. 2. Финансовата помощ по реда на тази наредба се предоставя на земеделски стопани за отглеждане на слънчоглед.

Чл. 3. (1) Бюджетът от Европейския фонд за гарантиране на земеделието за подпомагане на земеделските стопани, посочени в чл. 2, е 32 759 650,00 лв.

(2) Съгласно чл. 2, параграф 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/739 е допустимо към бюджета по ал. 1 предоставяне на допълнително национално финансиране до 100%, като средствата се определят с акт на Министерския съвет.

Чл. 4. Ставката на спешната финансова помощ се определя със заповед на министъра на земеделието и храните в срок от 5 дни от получаване на информацията по чл. 11.

Глава втора

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

Чл. 5. (1)Допустими за подпомагане са земеделските стопани, които са физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани за 2022 г. и 2023 г. по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 31 от 2015 г.) (Наредба № 3 от 1999 г.) и площите им със слънчоглед, изразени в хектари, са били допустими за подпомагане за кампания 2022 г. по схемата на единно плащане на площ.

(2) По реда на настоящата наредба допустими за подпомагане са лицата, за които са настъпили форсмажорни събития и е спазен редът на чл. 19 на Наредба № 4 от 30 март 2023 г. за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане по интервенции за подпомагане на площ и за животни (ДВ, бр. 30 от 2023 г.).

Чл. 6. Земеделските стопани, посочени в чл. 5, получават финансова помощ в рамките на бюджета по чл. 3 за хектар със слънчоглед на база данните от кампания 2022 г. по схемата за единно плащане на площ.

Чл. 7. (1) Не са допустими за подпомагане кандидати, които:

1. са осъдени с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, 159а – 159г, 172, 192а, 194 – 217, 219 – 252, 253 – 260, 301 – 307, 321, 321а и 352 – 353е от Наказателния кодекс;

2. са осъдени с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна (за чужди граждани);

3. имат изискуеми и ликвидни задължения към Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ), освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията;

4. са в производство за обявяване в несъстоятелност или са обявени в несъстоятелност;

5. са в производство по ликвидация;

6. имат изискуеми публични задължения чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията.

(2) В случаите, в които кандидат е юридическо лице, регистрирано по Търговския закон или Закона за кооперациите, условието по ал. 1, т. 1 и 2 се отнася за всички представляващи и управляващи юридическото лице.

(3) В случай на членство на юридически лица в лицата по чл. 5 условието по ал. 1, т. 1 и 2 се отнася и за техните представители в съответния управителен орган, за прокуристите и търговските пълномощници, когато има такива.

(4) В случаите, в които кандидат е дружество по чл. 357 от Закона за задълженията и договорите, условието по ал. 1, т. 1 и 2 се отнася за всички съдружници.

(5) Отсъствието на обстоятелства по ал. 1 се декларира от кандидата в заявлението за предоставяне на спешна финансова помощ.

Глава трета

Условия и ред за подаване на заявление за предоставяне на спешна финансова помощ

Чл. 8. (1) Приемът на заявления започва 5 дни след влизане в сила на настоящата наредба и е за период от 10 работни дни.

(2) В срока по ал. 1 земеделските стопани по чл. 5 подават заявление по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ в Областните дирекции на ДФЗ, отдел „Прилагане на схемите и мерките за подпомагане“ по постоянен адрес на физическото лице или по адрес на управление на едноличния търговец или юридическото лице. Заявлението се регистрира в Интегрирана система за администриране и контрол. Към заявлението се прилагат следните документи:

1. документ с легализиран превод на български език, доказващ съответствие с изискването на чл. 7, ал. 1, т. 2;

2. удостоверение за банкова сметка на името на кандидата;

3. изрично нотариално заверено пълномощно в оригинал, в случай че документите се подават от упълномощено лице.

Чл. 9. (1) При подаване на заявлението за предоставяне на спешна финансова помощ длъжностно лице в Областна дирекция на ДФЗ извършва преглед на документите и на декларираните обстоятелства по чл. 7, ал. 1 в присъствието на кандидата или на упълномощеното от него лице. При непредставяне или нередовност/непълнота на документите и на декларираните обстоятелства по чл. 7, ал. 1 длъжностното лице ги връща на кандидата и му предоставя копие на контролен лист. Кандидатът има право да подаде повторно заявление по реда на чл. 8, ал. 2 в рамките на периода на прием.

(2) Държавен фонд „Земеделие“ извършва административни проверки на подадените по ал. 1 заявления  съгласно Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета и Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (ОВ L 347, 20.12.2013 г.).

Чл. 10. Заявлението за подпомагане може да получи пълен отказ за финансиране в случай на:

1. нередовност на документите и/или непълнота, и/или неяснота, и/или несъответствие на заявените данни и посочените факти, установени при извършване на проверките от ДФЗ;

2. липса на съответствие с изискванията на чл. 5 и чл. 6.

Чл. 11. В срок от 2 дни след приключване на приема по чл. 8, ДФЗ предоставя на Министерството на земеделието и храните информация за броя допустими за подпомагане земеделски стопани и заявените от тях хектари със слънчоглед. Финансовата помощ се изплаща на база определената по реда на чл. 4 ставка.

Глава четвърта

Условия и ред за предоставяне на спешна финансова помощ

Чл. 12. (1) Спешната финансова помощ се изплаща на одобрените заявители в срок до 30 септември 2023 г. Заявлението за подпомагане по чл. 8, ал. 2 е и заявка за плащане. След извършване на съответните административни проверки, одобрената финансова помощ се изплаща по посочената в заявлението банкова сметка.

(2) В срок от 30 работни дни от изплащането на помощта по ал. 1 ДФЗ изпраща на кандидатите, подали заявление за подпомагане съгласно чл. 8, ал. 2, уведомителни писма с посочен размер на изплатената финансова помощ или с мотиви за отказ от изплащане на финансова помощ. Уведомителните писма подлежат на оспорване пред компетентния съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 13. При извършване на проверки от ДФЗ, Европейската комисия и други контролни органи, одобрените заявители по реда на тази наредба са задължени да предоставят пълен достъп и да оказват съдействие, включително чрез представяне на допълнително изискани документи.

Глава пета

Уведомления до Европейската комисия

Чл. 14. В срок до 15 май 2024 г. Министерството на земеделието и храните уведомява Европейската Комисия за размера на изплатената сума, броя и вида на бенефициерите, както и оценката на ефективността на мярката. Уведомлението включва информация, предоставена от ДФЗ.

Заключителни разпоредби

§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 7а от Закона за нормативните актове и чл. 39 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.

§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в „Държавен вестник“.

КИРИЛ ВЪТЕВ, Министър на земеделието и храните

Leave a Comment