Димитричка Търпанова съветва стопаните на плодове непременно да кандидатстват по 3 еко схеми в Кампания 2023

Димитричка Търпанова, един най-компетентните браншовици в сферата на аграрното законодателство, нормативите и Стратегическия план, изпрати свои препоръки към производителите на плодове. Тя смята, че стопаните не са достатъчно информирани за възможностите за подпомагане, които дава Стратегическия план.

сортиране на праскови

Кандидатстването по Кампания 2023 за директни плащани по еко схеми и интервенции е предложено да бъде удължено до 21 юли според проекта за изменение на Наредба №4, чиото обсъждане продължи до днес. Стопаните могат да отбележат еко схемите, по които искат подпомагане, до 23 юли, засега, посочи г-жа Търпанова. Тя е създател на Добруджанския овощарски съюз и негов предишен дългогодишен председател.

Ето текста, който тя изпрати в помощ на производителите на плодове:

Еко схемите са доброволни за земеделските производители, но за производителите на
плодове и зеленчуци е препоръчително да кандидатстват по тях.
Производството на плодове в България е подложено на влиянието на много и различни
фактори – от една страна рискове от промените в климата като слани, градушки, зимни
измръзвания на плодните пъпки, а от друга страна все по трудния и много конкурентен пазар,
който ограничава възможността стопаните да получат справедлива цена за своето производство. В
предстоящия нов програмен период с екологичните амбиции на Европейсия съюз и на нас
като земеделски производители, възможността да се борим с климатичните промени и да
опазим природата си чиста, трябва и е препоръчително да кандидатстваме по еко схемите за
подпомагане, за да можем да получим частична компенсация за разходите, които правим и да
сме устойчиви и конкурентноспособни .
Производителите на трайни насаждения могат да кандидатстват с поемане на
едногодишен ангажимент по следните еко схеми:
I.В.5 – Еко схема за екологично поддържане на трайните насаждения. В подобно
направление бяхме подпомагани в предния програмен период по мярка 10 „Ерозия на
почвата“ мярката не е непозната за нас. Новото е:

 1. За вече затревени площи няма да се изисква засяване на нови азотфикциращи
  култури ежегодно. Във вече затревените насаждения присъства в голяма част от тревите и
  азотфиксиращи култури ( детелина и други). Това се вижда в насажденията.
 2. Не се изисква окопаване на вътрередовото пространство на насаждението. Допустимо е
  окосяване и поддържане цялата площ на градината затревена.
  Подпомагането е 22 лева на декар, което е помощ, макар и частична. Очакваме промени в
  Стратегическия план от следващата година и промяна в ставката, но моя съвет е
  производителите да поемат ангажимент по мярката за затревяване, практиката е приложима.
  По тази мярка могат да кандидатстват и производителите на черупкови, шипки и берита, които
  са затревени.
  I.В.4 – Еко схема за намаляване използването на пестициди . Изискванията в интервенцията
  осигуряват намаляване на количествата на използвани продукти за растителна защита (ПРЗ)
  при отглеждане на растениевъдната продукция. Стимулира се използването на наукосъобразни и щадящи технологии за намаляване на количеството на използване на ПРЗ.
  Схемата е приложима за трайни насаждения и включва следните ангажименти:
 3. Не е разрешена употребата на Глифозати ( Раундъп) но не е забранено ползването
  на хербициди срещу житни плевели ( балурициди) и хербициди срещу
  широколистни плевели . На пазара има голяма гама от тези продукти, които се
  ползват масово в производството на зърнено житни култури.
 4. Има възможност да се приложи една от следните 2 практики:
 • Не ползвате препарати ПРЗ от първа група
 • ИЛИ Прилагане на феромонови уловки с различна гъстота на ха/дка
  Подпомагането по схемата е в размер на 24,15 лева на декар . Моят съвет е да се кандидатства
  за подпомагане по схемата. По тази мярка могат да кандидатстват и производителите на
  черупкови, шипки и берита .
  I.В.3 – Еко схема за запазване и възстановяване на почвения потенциал – насърчаване на
  зелено торене и органично наторяване

  По тази еко схема са допустими всички плодове и зеленчуци, етерично маслени , черупкови и
  се поема следния ангажимент: Внасяне на външна органична материя, третирана органична
  материя от отпадъчна биомаса. На пазара има много продукти, синтезирани на база растителни и животински отпадаъци. С интервенцията се цели намаляване на употребата на изкуствени торове – заместването им с естествени хранителни вещества образувани в следствие на внасянето на външна естествена органична материя.
 1. Земеделският стопанин да има план за управление на хранителните вещества за
  културите в стопанството, който да бъде изготвен от агроном. Земеделският стопанин
  трябва да спазва Плана за торене и по-специално прилагането на торове, в съответствие
  с нуждите на културите, определени в плана. На интернет сайта на ДФЗ ще бъде
  публикуван модел на план, по който ще могат правоспособни агрономи да направят
  план за вашето стопанство съобразно органичния продукт който сте използвали. Ние,
  организациите на производители на плодове, ще подпомогнем нашите членове в
  изготвянето на тези планове за трайните насаждения и зеленчуците.
  Доказването на вложените органични продукти става чрез разходоправдателни документи (
  фактури за закупен органичен продукт) и дневниците за растителна защита и вложени
  подобрители на съответния парцел. Има списък с регистрираните в БАБХ органични
  подобрители, но това не забранява използването и на органика извън списъка след представяне на сертификат от вносителя или производителя на този продукт. Друга възможност е да кандидатстват земеделски стопани, които сами са произвели органичните подобрители. Същите вместо разходооправдателни документи следва да докажат: Наличието на ниво стопанство на приложима технология, одобрена от РИОСВ с капацитет на
  инсталацията за обработка на растителните или животински отпадъци.
  Подпомагането по схемата е в размер на 13 лв на декар и е допустима за всички
  производители на растениевъдна продукция.
  Това са трите схеми по първи стълб с едногодишен ангажимент и ако решите
  следващата година да подмените трайното насаждение не търпите санкции.
  Възползвайте се от еко схемите за да можете да компенсирате загубите от пазарните
  сътресения в следствие на вноса на плодове и зеленчуци на нашия пазар и да
  допринесете за опазване на природата.

Leave a Comment