Национална цел: 10% от използваната земя у нас да стане био площ до 2030 г.

Публикуван е Проект на Национален план за развитие на биологичното производство до 2030 г.

До 2030 г. площите заети с биологично производство да станат 10% от използваната земеделска площ (ИЗП) в страната. Това е една ог големите цели, заложени в Проекта на Национален план за развитие на биологичното производство до 2030 г. Целта е амбициозна, като се има предвид, че към момента био площите са върху 1,7 на сто от ИЗП. От друга страна обаче заложената цел на ЕК е европейските био площи да заемат 25% до края на това десетилетие.

Проектът на плана е публикуван на страницата на аграрното министерство и крайният срок за неговото обществено обсъждане е 3 август 2023 г.

За да се случи посоченото близо 6-кратно увеличение на площите като източници на финансиране в Програмата са посочени заложените в Стратегическия план общо за периода 331 378 525 евро по Стълб 1 и още към 135 млн. лв. по две интервенции по Стълб 2, посочени кой знай защо в различни парични единици.

Целта по отношение на биологичното пчеларство е пчелните семейства да станат 300 000 на брой като тук се разчита на финансиране в размер на 34 305 008 евро по Стълб II по компенсаторната интервенция II.A.9 „Биологично пчеларство“.

С областта на аквакултурите целта е далеч по-скромна – до 2027 г. да има действащи 5 сертифицирани стопанства за аквакултури.

ЦЕЛ III: Биологичното производство като пример за подражание: подобряване на приноса на биологичното земеделие за устойчивостта на сектора.
Мерки и действия:Ангажирани страниСрокИндикаториИзточници на финансиране
1. Увеличаване на броя на биологичните производители в Република България и на площите заети с биологично производство:
1.1. Увеличаване на фермите, отглеждащи растения и животни по методите на биологичното производство чрез осигуряване на подпомагане по Стратегическия план.   1.1.1. Инвестиционна подкрепа за създаване на нови насаждения и въвеждане на нови животни под контрол.МЗХ, ДФЗ-РА НПО в сектораот 2023 г. до 2030 г.10% до 2030 г. от ИЗП в Република България да са биологични площи.Стратегически план 2023-2027 (331 378 525 евро) по Стълб II, като компенсаторни ще се прилагат – интервенции II.А.1 „Биологично растениевъдство“ По стълб I –41 000 000 евро Стратегически план 2023-2027 (55 000 000 лв.) Интервенция – II.Г.1.1  „Инвестиции в земеделските стопанства, насочени към опазване на компонентите на околната среда“.
1.2. Увеличаване на пчеларите и пчелните семейства, отглеждани по методите на биологичното производство чрез осигуряване на подпомагане по Стратегическия план.МЗХ, ДФЗ-РА НПО в сектораот 2023 г. до 2027 г.300 000 пчелни семейства до 2030 г. да са биологични.Стратегически план 2023-2027 (34 305 008 евро) по Стълб II, като компенсаторна интервенция ще се прилага II.A.9 „Биологично пчеларство“
1.3. Сертифициране на стопанства за производство на биологични аквакултуриМЗХ, ДФЗ-РА НПО в сектора2027 г.Минимум 5 броя сертифицирани стопанства за производство на биологични аквакултури.Бюджетът е предвиден в ПМДРА 2021-2027 г.   (до 25 000 евро БФП)  

Планът е доста мащабен.

В него са включени дейности свързани с повишаване на потребителското доверие към биологичните продукти, разширяване на националния и външен пазар на биологични продукти, както и насърчаването на прехода и укрепване на цялата веригата.

По-широкото потребление на биологични продукти ще зависи от повишаване на осведомеността на потребителите.

За да може по-големи групи потребители да консумират български биопродукти, е необходимо провеждане на повече „Зелени обществени поръчки“,сътрудничество между земеделските стопани, гражданите/потребителите, местните публични администрации, сдруженията и асоциации в био сектора, в хотелиерството, в ресторантьорството, в модерната търговия

В плана се посочва, че е подходящо в схемата на ЕС за „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ да се увеличи делът на биологичните продукти, като се даде на първо място преднина на тези, които са произведени в България, на второ място на тези произведени от вътреобщностна търговия и на последно място от внос.

Инициативата може да се стартира с пилотен проект, който първоначално (2025 г.) да обхване около 50 бр. детски градини, ясли и кухни, а през периода от 2026 г. до 2030 г. броят им да се увеличи до  200 бр., които приоритетно да ползват местни (български) биопродукти

Това е свързано и с осигурено допълнително финансиране на общините от страна на националния бюджет. То трябва да е с 30% над отпусканите до момента средства за издръжка на детските заведения и кухни.

5% от количествата на доставките в обществените поръчки трябва да са за биопродукти.

Като първа стъпка Планът посочва извършване на проучване на възможността за иницииране на споразумения между МЗХ и Министерство на здравеопазването, Министерство на образованието и науката, Министерство на вътрешните работи, Министерство на отбраната, Министерство на труда и социалната политика и Общините за включване на български био продукти в храненето на служители на ведомствата, пациенти на болнични заведения и настанени в социални домове и патронажи.

Има доста идеи за популяризирането на родните биопродукти: организиране на национален конкурс с категории за: най-добър био фермер, община/област с най-много био производители (най-добър био регион), община с най-много био продукти в обществените кухни, най-добро био малко или средно предприятие, най-добър търговец на био продукти;

Провеждане на „Седмица на био храните“; По-мащабно отпразнуване на 23 септември – европейския ден на биологичното производство.

В Плана се изисква усъвършенстването на публичната част на Електронния регистър на производителите, преработвателите и търговците на земеделски продукти и храни, произведени по биологичен начин (био регистъра),

Предлага се осигуряване на средства за предприятия за преработка на биологични храни и напитки в II.Г.2.1 – „Инвестиции за преработка на селскостопански продукти, насочени към опазване на компонентите на околната среда“ в Стратегическия план.

Така, както се подпомагат стопаните на трайни насаждения в борбата срещу вредители, така и за биологичните производители е добре да се предвидят компенсации на част от рабходите за биологична борба с вредителите.

В проекта на Плана ясно е посочена негативната тенденция за развитие на биологичното производство.

Общият брой на операторите обхванати от система на контрол бележи спад за анализирания период, който основно е подкрепен от крайно недостатъчното финансово подпомагане за био сектора, което се извършва единствено по Мярка 11 Биологично земеделие от ПРСР за периода 2014-2020 и поставя операторите в неравностойна позиция спрямо останалите не биологични оператори.

ГодинаОбщ брой оператори в система на контрол
20156 099
20167 164
20176 822
20186 478
20196 216
20205 844
20214 913

Аналогично и свързано с намаляване броя на операторите с биологично растениевъдство след 2016- 2017 г. се наблюдава тенденция за намаляване на хектарите общи площи в система на контрол, включващо площите в преход и биологичните.

Анализът показва трайно намаляване на площите на следните култури: пресни зеленчуци, овощни насъждения, зърнено-бобови култури и технически култури, като се забелязва тенденция за увеличаване на площите на фуражни култури и кореноплодните култури.

ГРУПИ КУЛТУРИ2015 г.
Площ в ха
2016 г.
Площ в ха
2017 г.
Площ в ха
2018 г.
Площ в ха
2019 г.
Площ в ха
2020 г.
Площ в ха
2021 г.
Площ в ха
Зърнено-житни култури, вкл. ориз22 19130 94016 60121 01917 87015 55015 497
Зърнено-бобови, протеинови култури за производство на зърно1 2575231 23814 57912 38012 2456 719
Кореноплодни култури10386342705539433589
Технически култури – общо20 87330 51222 99823 86827 57827 25318 544
Култури за зелено /Фуражни култури от обработваеми земи8 33014 91114 366646436469841
Пресни зеленчуци, пъпеши, ягоди, култивирани гъби (оранжерийно и полско производство)1 8483 6642 8833 2572 6482 1081 716
Трайни насаждения25 94633 17430 48529 47826 50324 84823 124
Постоянни ливади и пасища31 79638 73639 92133 71327 33930 15419 063
Угар5 7072 5103 1923 217

Секторът на биологичното животновъдство у нас се развива с по-бавни, в сравнение с растениевъдството, но стабилни темпове.

Видове животниБрой животни отглеждани по биологичен начин
2015 г.2016 г.2017 г.2018 г.2019 г.2020 г.2021 г.
Говеда4 2099 71810 4009 3149 40210 34312 265
Овце18 79226 80925 95921 07222 78019 09022 447
Кози5 3818 2429 0238 0397 9568 2968 410
Пчелни семейства178 331236 462250 434227 721220 765223 151232 072

Leave a Comment