ЕОБХ: Глифозатът не канцерогенен или токсичен

Оценката на въздействието на глифозата върху здравето на хората, животните и околната среда не идентифицира критични области, пораждащи безпокойство. Някои пропуски в данните са докладвани в заключенията на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ). Европейската комисия и държавите-членки трябва да ги разгледат на следващия етап от процеса на подновяване на одобрението. Това са основните констатации от партньорската проверка на ЕОБХ на оценката на риска от глифозат, извършена от властите в четири държави-членки (действащи съвместно като „Докладващи държави-членки“).

ЕОБХ не идентифицира никакви критични области на безпокойство в своята партньорска проверка на оценката на риска от активното вещество глифозат във връзка с риска, който представлява за хората и животните или околната среда. 

През 2022 г. Европейската агенция по химикалите (ECHA) извърши оценка на опасността от глифозат и заключи , че той не отговаря на научните критерии, за да бъде класифициран като канцерогенно, мутагенно или токсично за репродукцията вещество.

Въпросите, които не можаха да бъдат финализирани, включват оценката на едно от примесите в глифозата, оценката на хранителния риск на потребителите и оценката на рисковете за водните растения.

Нерешените проблеми включват, наред с другото, липса на информация за токсичността на един от компонентите, присъстващи в представената за оценка пестицидна формула на основата на глифозат, която е необходима за приключване на оценката на риска на формулата за представителни употреби. За тази формулировка няма индикации за остра токсичност и генотоксичност .

По отношение на биоразнообразието експертите признаха, че рисковете, свързани с представителните употреби на глифозат, са сложни и зависят от множество фактори. 

По отношение на екотоксикологията пакетът от данни позволи консервативен подход за оценка на риска, който идентифицира висок дългосрочен риск за бозайниците в 12 от 23 предложени употреби на глифозат.

Понастоящем глифозатът е одобрен за употреба в ЕС до 15 декември 2023 г. Оценката на риска от държавите-членки и последващата партньорска проверка от ЕОБХ бяха извършени като част от правния процес за подновяване на одобрението за употребата му в Европа.

Leave a Comment