354 проекта по мярка 4.2 са с над 44 точки и продължават към договори с ДФЗ

Държавен фонд „Земеделие“-Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) извърши техническа и финансова оценка на 436 проектни предложения за финансиране по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“. Проектите са подадени по приема, който започна в средата на октомври 2021 г. и бе удължен до 31 март 2022 г. Проектите са преминали етапа на административно съответствие и допустимост.

За 354 от тях, получили по критериите за оценка над 44 точки включително, е наличен бюджет за финансиране.

Проектните предложения са подадени чрез ИСУН по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.015 по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“. Определеният бюджет за приема беше в размер на 426 280 028,74 лв., от които 161 582 056,74 лева са средства от Инструмента на Европейския съюз за възстановяване (European Union Recovery Instrument – EURI). Чрез него се предоставя допълнителен финансов ресурс, който има за цел възстановяване на икономическите и социалните щети, причинени от пандемията от коронавирус в преработвателния сектор чрез внедряване на иновативни технологии, модернизация и автоматизация на производствените процеси, включително използване на ВЕИ за производство на енергия за собствено потребление и други инвестиции, свързани с устойчиво и цифрово икономическо възстановяване.

Изпълнението на подмярката следва да допринесе за подобряване на вертикалното и хоризонталното сътрудничество между земеделските производители, преработватели и търговци.

Кандидатите, чиито проектни предложения са одобрени за финансиране и за които е наличен бюджет, ще получат уведомителни писма за одобрение, с които ще бъдат изисквани документи, необходими за сключване на административен договор по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.015, по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от ПРСР 2014-2020 г. в ИСУН 2020.

Leave a Comment