Процедурата за изграждане на 13 до 100 центрове за заготовка на плодове и зеленчуци за пазара по НПВУ е за производители

Виж кои култури могат да се заготвят в бъдещите центрове

За обществено обсъждане са публикувани насоките за кандидатстване по процедуратаЦентрове за подготовка за предлагане на пазара и съхранение на плодове и зеленчуци„. Срокът за обсъждане приключва на 24 август.

цех на "Фунгоробика"

Най-важното, което трябва да знаем за процедурата е:

Бюджетът е 15 млн. лв.

Планираните от бенефициентите разходи се покриват в съотношение 50 на 50 между Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) и кандидатите с одобрени инвестиционни проекти. ДДС се поема от държавата.

Минималният размер на разходите за изграждане на един център за заготовка на продукция за пазара е 300 000 лева. Макар че е немислимо, ако одобрените проекти са с посочените минимални разходи, то сумата ще стигне за финансиране на 100 проекта.

Максималният размер на разходите е 2 346 960 лв., което се разпределя по 1 173 480 лв. от НПВУ и същата сума от одобрените кандидати. Ако всички кандидати представят проекти с максимален размер на рабходите, то бюджетът ще стигне за създаване на почти 13 центрове (12,78 е точната сметка).

По процедурата могат да кандидатстват земеделски стопани и признати групи или организации на производители на плодове и зеленчуци, в т.ч. производители, чиято дейност е засегната от последствията, причинени от пандемията SARS-CoV-2.

Кандидатът земеделски производител трябва да е регистриран по Наредба 3/1999 г. поне от 2021 г. досега. Членовете на групите и/или организациите трябва да има регистрация като земеделски производители не по-късно от 30 септември 2022 г.

Одобреното предложение се изпълнява в срок до 18 месеца от датата на подписването на договора за финансиране. Крайният срок е не по-късно от 30 юни 2025 г.

По процедурата се подпомагат само дейности, свързани с подготовка на селскостопански продукти за продажба, които попадат в обхвата на сектор „Плодове и зеленчуци“.

Продуктите от култури, попадащи в обхвата на сектор „Плодове и зеленчуци“, са посочени в таблицата по-долу.

Финансова помощ не се предоставя, ако за същите инвестиционни разходи кандидатът е получил публична финансова помощ от държавния бюджет или от бюджета на Европейския съюз.

Предвидените количества продукция в производствената програма следва да съответстват на капацитета на активите, използвани при съхранение и подготовка за продажба на продукцията, за чието подпомагане се кандидатства.

В случаите на предвидена продукция в производствената програма, добивана от трайни насаждения, не се допуска доказване на съответствие с условието с намерение за засаждане на съответните култури от кандидатите по предложението за изпълнение на инвестиции.

Предложенията за изпълнение на инвестиции се изпълняват върху имот – собственост на кандидата, а когато имотът не е собственост на кандидата, към предложенията се прилагат различни документи, доказващи, че има договори със собственика за по-дърготрайно отдаване на имота.

Финансова помощ не се предоставя за предложения за изпълнение на инвестиции, които не отговарят на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие или/и Закона за водите.

Не се допускат разходи за закупуване и/или инсталиране на оборудване, машини и съоръжения втора употреба.

Допустими разходи са: за изграждане, ремонт и/или реконструкция на сгради и други недвижими активи, свързани със съхранение и/или подготовка на продукцията за продажба; за закупуване на машини, съоръжения и оборудване, използвани за съхранение на продукцията; за закупуване на машини, съоръжения и оборудване, чието предназначение е свързано с подготовка на продукцията за продажба; за закупуване на специализирани транспортни средства, включително хладилни такива; за доставка и монтаж на машини, оборудване и инсталации за производството на енергия от фотоволтаични системи за собствено потребление; за оборудване, предназначено за складиране на продукцията, като например палетни колички, фолиращи машини, бокспалети, каси, щайги и др.

Култури:

Leave a Comment