За обсъждане е качен проект на наредба за оперативните програми на обединения от „Плодове и зеленчуци“ и „Животновъдство“

За обсъждане до 30 август е публикуван проект на Наредба за условията и реда за прилагане на интервенции от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г. в секторите „Плодове и зеленчуци“ и „Мляко и млечни продукти“.

Групите, организациите и асоциациите на производители на плодове и зеленчуци ще се подпомагат по

 • интервенции, свързани с инвестиции в материални и нематериални активи 
 • Интервенции, свързани с целите в областта на агроекологията и климата.
 • Интервенции, свързани с научноизследователска и развойна дейност в областта на устойчивите производствени методи, включително устойчивост на вредители и смекчаване на изменението на климата и адаптиране.
 • Интервенции, свързани с консултантски услуги и техническа помощ по-специално по отношение на техниките за устойчив контрол на вредителите и болестите, устойчива употреба на продукти за растителна защита, адаптиране към изменението на климата и смекчаване на това изменение.
 • Обучение и обмен на най-добри практики, по-специално по отношение на техниките за устойчив контрол на вредителите и болестите, устойчива употреба на продукти за растителна защита, адаптиране към изменението на климата и смекчаване на това изменение.
 • Интервенции за популяризиране, комуникация и маркетинг, включително действия и дейности, насочени по-специално към повишаване на осведомеността на потребителите за схемите на Съюза за качество и за значението на здравословното хранене, както и към диверсифициране и консолидиране на пазарите с действия за популяризиране, комуникация и маркетинг.
 • Интервенции за допринасяне на смекчаването на изменението на климата и действия за адаптиране към това изменение.
 • Изтегляне от пазара за безвъзмездно разпределяне или други дестинации, включително, където е необходимо обработване за улесняване на това изтегляне.
 • Застраховане на реколтата и на продукцията, което допринася за запазване на доходите на производителите, когато има загуби вследствие на природни бедствия, неблагоприятни климатични явления, болести или нашествия от вредители, и в същото време гарантира, че бенефициерите предприемат необходимите превантивни мерки спрямо рисковете.
 • Индивидуално обучение за други признати организации на производители и асоциации на организации на производители или за отделни производители с оглед предотвратяване и справяне с кризи и управление на риска.

Максималният размер на финансовата помощ от Съюза по интервенциите се определя като минимална стойност между следните две ограничения:. до 50% от реално извършените разходи, или до 4,1% от стойността на предлаганата на пазара продукция от организацията на производители и до 4,5% от стойността на предлаганата на пазара продукция от асоциацията на организации на производители на плодове и зеленчуци.

Организация на производители и асоциация на организации на производители на плодове и зеленчуци кандидатства за финансова помощ като създава оперативен фонд, от който се финансират интервенции.

Организации на производители в региони от страната, в които степента на организираност на производителите от сектора на плодовете и зеленчуците е значително под средната за Съюза могат в допълнение към финансовата помощ да кандидатсват за национална финансова помощ, определена като минимална стойност между следните две ограничения:. до 80% от средствата, вложени в оперативния фонд, или до 10% от стойността на предлаганата на пазара продукция на организацията на производители.

Финансовата помощ в сектор „Мляко и млечни продукти“ е при прилагане на следните интервенции:

 • Интервенции, свързани с инвестиции в материални и нематериални активи.
 • Интервенции, свързани с научноизследователска и развойна дейност в областта на устойчивите производствени методи, включително устойчивост на болести по животните и смекчаване на изменението на климата и адаптиране, иновативни практики и производствени техники.
 • Консултантски услуги и техническа помощ по-специално по отношение на техниките за устойчив контрол на болести по животните, устойчива употреба на продукти за здраве на животните, адаптиране към изменението на климата и смекчаване на това изменение, както и по отношение на условията на заетост, задълженията на работодателите и здравословните и безопасни условия на труд.
 • Обучение, включително индивидуално обучение и обмен на най-добри практики, по-специално по отношение на техниките за устойчив контрол на болести по животните, устойчива употреба на продукти за здраве на животните, адаптиране към изменението на климата и смекчаване на това изменение, както и по отношение на използването на организирани платформи за търговия и стокови борси на спот и фючърсни пазари.
 • Популяризиране, комуникация и маркетинг, включително действия и дейности, насочени по-специално към повишаване на осведомеността на потребителите за схемите на Съюза за качество и за значението на здравословното хранене, както и към диверсифициране и консолидиране на пазарите.

Прием по интервенциите ще се провежда всяка година в периода 1 – 15 октомври. Финансова помощ се предоставя до размера на предвидения и разполагаем бюджет за всяка финансова година, определен в Стратегическия план за интервенциите в сектор „Мляко и млечни продукти“. Ежегодно в срок до 20 август изпълнителният директор на ДФ „Земеделие“ писмено уведомява министъра на земеделието и храните за ангажираните средства и разполагаемия бюджет по финансови години за периода на Стратегическия план.

Въз основа на получената информация министърът на земеделието и храните със заповед утвърждава разполагемия бюджет за съответните финансови години. Заповедта се публикува на електронната страница на Министерството на земеделието и храните и на ДФ „Земеделие“ в срок най-малко 30 дни преди началото на определения период на прием.

Максималният размер на финансовата помощ от Съюза по интервенциите се определя като минимална стойност между следните две ограничения: до 50% от реално извършените разходи, или до 6% от стойността на предлаганата на пазара продукция от групата на производители или организацията на производители или асоциацията на организации на производители на мляко и млечни продукти.

За организация или асоциация на организации на производители на мляко и млечни продукти, предвиденото ограничение на финансовата помощ от Съюза, се увеличава на 60% от реално извършените разходи за първите пет години след годината на признаване.

Максималният размер на допустимите разходи за една оперативна програма не може да надвишава левовата равностойност на 500 000 евро.

Организациите, групите и асоциациите от сектор Животновъдство“ също разработват оперативни програми. Подадената оперативна програма получава одобрение, когато има продължителност най-малко три години и най-много пет години.

В проекта на Наредба подробно е разписан и редът за изплащане на финансовата помощ. Уредени са условията за извършване на административни проверки и проверки на място по подадените заявления за подпомагане, връщане на постъпилите документи при непълноти, липси и неясноти, срокове за отстраняване на нередовностите, както и одобряване или отхвърляне на постъпилите заявления. Регламентиран е редът за сключване на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Държавен фонд „Земеделие“, включително процедура за промяна на вече подписани договори, като и основанията за пълен или частичен отказ от изплащане на помощта.

В проекта на Наредба е разписан контролът, който Държавен фонд „Земеделие“ ще осъществява върху изпълнението на подпомогнатите дейности. Уредени са задълженията на ползвателите на помощта, както и санкциите в резултат на извършен последващ контрол, а именно възстановяване на получената финансова помощ.

Leave a Comment