В Закона за горите се запазиха 10 пространствени кубика дърва на домакинство

С президентски Указ№151 е обнародван в днешния брой 67 на „Държавен вестник“ Закон за изменение и допълнение на Закона за горите.

Въглищата по-скъпи, дървата – по-евтини тази година

Промените в два варианта бяха инициирани от група депутати от ДПС.

Особен отпор предизвикаха две предложения за изменения. Първото бе количеството дърва за огрев, които могат да бъдат закупени от едно домакинство и които са 10 пространствени кубични метра. Предложенията варираха от 10 плътни до 15 плътни кубични метра (каква е разликата между пространствени и плътни виж ТУК), а също така и се обсъждаха различни количества според вида дървесина – иглолистна и широколистна.

Второто критично предложение бе да отпадне изискването на удостоверение за извършване на сеч.

Множество становища постъпили в Народното събрание бяха против увеличаване на разрешените в чл. 111, ал. 16 дърва за огрев на домакинство. И също против отпадане на удостоверенията.

Депутатите се вслушаха в становищата и промениха срока, в който държавните предприятия, учебно-опитните горски стопанства и общинските горски структури трябва да обявят количествата дървесина, които могат да се добиват. Така този срок се променя от 31 януари до края на февруари. Има добавена и нова ал. 6, която може да се прочете по-долу.

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за горите
(обн., ДВ, бр. 19 от 2011 г.; изм., бр. 43 от 2011 г., бр. 38, 60, 82 и 102 от 2012 г., бр. 15, 27, 66 и 109 от 2013 г., бр. 28, 53, 61 и 98 от 2014 г., бр. 60, 79 и 100 от 2015 г., бр. 13, 15, 57, 61 и 95 от 2016 г., бр. 13, 58 и 103 от 2017 г., бр. 17, 77 и 83 от 2018 г., бр. 1 и 17 от 2019 г., бр. 21, 79 и 109 от 2020 г., бр. 21 от 2021 г., бр. 102 от 2022 г. и бр. 11 от 2023 г.)

§ 1. В чл. 111 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 5 думите „31 януари“ се заменят с „края на месец февруари“.

2. В ал. 6 след думата „кмета“ се добавя „съответно от кметския наместник“.

3. В ал. 7 след думата „кмета“ се добавя „съответно до кметския наместник“.

4. Създава се нова ал. 11:

„(11) Лица, които отговарят на изискванията по ал. 6, но не са включени в списъка по ал. 10, при наличие на останали количества дървесина от определените по реда на ал. 4, могат да подадат до кмета, съответно до кметския наместник заявления за включване в списъка не по-късно от 31 август. Публикуваният окончателен списък по ал. 10 се актуализира с постъпилите заявления по реда на ал. 8 – 10.“

5. Досегашните ал. 11 и 12 стават съответно ал. 12 и 13.

6. Досегашната ал. 13 става ал. 14 и в нея думите „ал. 12“ се заменят с „ал. 13“.

7. Досегашните ал. 14, 15, 16, 17 и 18 стават съответно ал. 15, 16, 17, 18 и 19.

8. Досегашната ал. 19 става ал. 20 и в нея числото „18“ се заменя с „19“.

9. Досегашната ал. 20 става ал. 21.

Заключителна разпоредба

§ 2. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 49-ото Народно събрание на 28 юли 2023 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Росен Желязков

6019

Leave a Comment