Браншовици от Плодове и зеленчуци не искат представители на бизнес дружества в Консултативния съвет

Осем председатели на браншови организации от сектор „Плодове и зеленчуци“ изпратиха днес Отворено протестно писмо до министъра на земеделието, заместник-министри и до председателя на аграрната комисия в Народното събрание.

Браншовиците изразяват несъгласие с някои от обявените с министерска заповед членове на Консултативния съвет по овощарство и зеленчукопроизводство.

Недоволството на браншовиците (виж по-долу писмото) е свързано с включването към Консултативния съвет на организации на производители. Една организация по същество представлява търговско дружество от хора, които имат интерес да защитават свои приоритети и цели, а не такива на множество хора. Именно браншовите организации са призвани да действат от името и за благото на голяма група хора.

Браншовиците питат по какъв принцип са избрани определени организации като членове на Консултативния съвет по овощарство и зеленчукопроизводство.

Цитат: „… недоумяваме какви са мотивите Ви, отделни икономически субекти/юридически лица/ да бъдат част от Консултативен съвет към Министерство на земеделието. Още повече, че от посочените в Заповедта трима членове на Консултативния съвет -управители и директори на три не знайно как подбрани организации на производители двама са едновременно и членове на УС на сдружение „Браншова камара плодове и зеленчуци“, чийто председател също е включен в състава на Консултативния съвет.

Тук авторите на протестното писмо вероятно имат предвид Цветан Цеков, който освен член на УС на Браншова камара „Плодове и зеленчуци“ участва и в ботевградската организация на производителите „Яблена натура & партнърс“ ООД.

Друг член на УС на „Браншова камара плодове и зеленчуци“ – Цветан Хубенов, пък е един от управителите на „Грийнс – ейпъл“ООД, включено в пловдивската организация на производители „Семеле“.

Ето и пълният текст на писмото

предоставено на Агро Пловдив, което публикуваме (без получателите и обръщението):

ОТВОРЕНО ПРОТЕСТНО ПИСМО

От Осем браншови организации в сектор „ Плодове и зеленчуци“

Относно: Заповед РД09-816/28.07.2023, определяща състава на Консултативен съвет по                 овощарство и зеленчукопроизводство към Мзм

Ние, представителите на браншови организации в сектор „Плодове и зеленчуци“, изразяваме категорично несъгласие към определения чрез заповед РД09-816/28.07.2023 състав на Консултативния съвет по овощарство и зеленчукопроизводство.

От цитираната заповед става ясно, че редом до представителите от страна на МЗХ, на браншови организации, на научни институти и държавни институции се дава право на равнопоставено  участие и на управители и директори на юридически лица /частни фирми – каквито са организациите на производители.  Те не са регистрирани по закона за ЮЛ с нестопанска цел – неправителствените организации, т.е. браншовите организации. Браншовите организации, които представляваме, защитават интересите и представляват именно производителите на плодове и зеленчуци. Затова недоумяваме какви са мотивите Ви, отделни икономически субекти/юридически лица/ да бъдат част от Консултативен съвет към Министерство на земеделието. Още повече, че от посочените в Заповедта трима членове на Консултативния съвет – управители и директори на три не знайно как подбрани организации на производители двама са едновременно и членове на УС на сдружение „Браншова камара плодове и зеленчуци“, чийто председател също е включен в състава на Консултативния съвет. В състава на Консултативния съвет е включен и председателя на Българска асоциация на организации на производители на плодове и зеленчуци – браншова организация, защитаваща интересите на по-горе същите споменати организации на производители.

Още повече, че посоченото име за председателя не е легитимно според Търговския регистър.

Задаваме основателно следните въпроси:

Ако отбрани частни фирми – икономически субекти в сектор земеделие ще защитават интересите на земеделските стопани в сектор „Плодове и зеленчуци“, то кому е нужно съществуването на браншови организации?

Защо се дава право само и единствено на няколко безпринципно подбрани частни фирми/организации на производители  да бъдат част от Консултативен съвет към Министерство на земеделието и храните, който има за цел да подпомага  дейността на МЗХ при осъществяването на държавната политика и прилагането на изискванията на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз в областта на овощарството и зеленчукопроизводството?

Посредством какви критерии са били избрани трите организации на производители в сектор плодове и зеленчуци измежду десетките съществуващи такива организации в страната? По наследство от предишното управление, по приближеност до сегашното управление, по политически натиск или друг подход?

Текстът на чл. 4 от Правилата за дейност на КС  гласи: „В Съвета членуват ресорният заместник–министър, национално представени браншови организации в областта на производството, обслужващите дейности при производството, дистрибуцията и преработката на плодове и зеленчуци, представители на аграрната и хранителна научна общност, на Министерството на земеделието и храните и на други административни структури, имащи отношение към процеса по хранителната верига, съгласно Приложението, неразделна част от настоящите правила.“.

 От този текст става ясно, че организации на производители или отделни производители нямат право да са част от състава на КС .  Въпреки това, ръководството на  Министерство на земеделието е допуснало трите избрани организации на производители като членове на Консултативния съвет, напълно в противоречие с правилата за дейността на Съвета.

Спрямо разпоредбите на чл. 45 ал.1 и ал.2 от Закона за администрацията, право на участие в такива съвети имат експерти и неправителствени организации. В този смисъл издадената от Министъра на земеделието заповед противоречи на императивни разпоредби на Закона за администрацията, който е акт с по-висока нормативна сила.

Според чл. 7 от Правилата за организацията и дейността на Консултативния съвет по овощарство и зеленчукопроизводство „Членовете на Съвета имат равни права при изготвяне на предложения по проекти на закони и подзаконови нормативни актове, както и при подготовка на проекти за решения, отнасящи се за сектор „Плодове и зеленчуци”.

Ние считаме, че е меко казано притеснително,  в рамките на  Консултативния съвет  браншовите организации, които от много години работят в полза на земеделската общност и са доказали своята експертиза в областта, да имат равни права с частни фирми,  избрани за членове в КС по неясно какви критерии .

Уважаеми господин Министър, настояваме за незабавна промяна в заповедта Ви , така че представителите на търговски организации – частни фирми/юридически лица със стопанска дейност/, каквито са организациите на производителите,  да бъдат извадени от състава на Консултативния съвет.

С УВАЖЕНИЕ:       Ж. Гроздева „Асоциация на овощарите в България“

                              Д. Търпанова „Добруджански овощарски съюз“

                              М. Милтенова „Национален съюз на градинарите в България“

                              Н. Колев „ Съюз на дунавските овощари“

                              Б. Петков „ Българска асоциация на малинопроизводителите и                                                ягодоплодните“

                               Й. Кръстанов „Българска асоциация на производителите на

                                                         оранжерийна продукция“

                              С. Трифонов „ Национална Био Асоциация“

                              Д. Кощилаков  Асоциация „Български зеленчуци“

Кои участват в Консултативния съвет по овощарство и зеленчукопроизводство?

 1. Асоциация “Български зеленчуци”;
 2. Национален съюз на градинарите в България;
 3. Национална асоциация на картофопроизводителите;
 4. Сдружение на производителите на плодове и зеленчуци (СППЗ) „Югозапад – 2013″;
 5. Съюз на гъбопроизводителите в България;
 6. Асоциация на овощарите в България;
 7. Съюз на Дунавските овощари;
 8. Българска асоциация на малинопроизводителите и ягодоплодните;
 9. Добруджански овощарски съюз;
 10. Сдружение „Браншова камара плодове и зеленчуци“;
 11. Българска асоциация на организации на производители на плодове и зеленчуци;
 12. Организация на производители „Българска праскова“ ООД;
 13. Организация на производители „Семеле“ ООД;
 14. ОП „Яблена натура & партнърс“ ООД;
 15. Национална асоциация на производителите и преработвателите на черупкови плодове;
 16. Българска асоциация на производителите на оранжерийна продукция
 17. Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци.
 18. Аграрен университет, Пловдив;
 19. Институт по зеленчукови култури „Марица“, гр. Пловдив, Селскостопанска академия (ССА);
 20. Институт по земеделие, гр. Кюстендил, ССА;
 21. Институт по овощарство, гр. Пловдив, ССА;
 22. Институт по лозарство и винарство, гр. Плевен, ССА;
 23. Институт по планинско животновъдство и земеделие, гр. Троян, ССА;
 24. Институт по аграрна икономика, ССА;
 25. Сдружение за модерна търговия;
 26. Съюз на търговците на храни в България;
 27. Държавна комисия стокови борси и тържища;
 28. Център по оценка на риска по хранителната верига;
 29. Българска агенция по безопасност на храните.

Leave a Comment