Промени в Стратегическия план: Преразпределят се пари между еко схемите според интереса

Кандидатите по схемата за намаляване на пестициди са надхвърлили очакваните площи с 460%. Най-слабо е участието по интервенциите за биоразнообразието

В парламентарната земеделска комисия снощи депутатите бяха запознати с предложенията на аграрното министерство за корекции в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони.

овощна градина

Аделина Стоянова, директор на дирекция „Директни плащания“ в МЗХ, най-напред обобщи които еко схеми са се ползвали в интерес, значително надхвърлящ очакванията. Посочи и интервенциите, които са на другия полюс.

Тези наблюдения са в основата на предложенията за намаляване на бюджетите на едни схеми и увеличаване на други. Преразпределянето трябва да бъде одобрено от Европейската комисия.

За кампания 2023 г. най-голям интерес за подпомагане се наблюдава към еко схемата за намаляване използването на пестициди. По нея има заявени 460% повече спрямо планираните площи. На второ място е еко схемата за запазване и възстановяване на почвения потенциал с 282% над очакваното.

И обратно, най-малък интерес в Кампания 2023 г. е установен към еко схемата за поддържане и подобряване на биологично разнообразие и екологична инфраструктура, т. нар. ландшафтни елементи, където са заявени не повече от 12% от предварително планираните площи. Същото важи и за еко схемата за поддържане и подобряване на биоразнообразието в горски еко системи. Това е подпомагането за обработваеми земи, от които не се прибира реколта.

За еко схемата за биологичното земеделие – за биологични селскостопански животни и животни в преход, както и биологични площи – постоянно затревени площи и фуражни култури, има около 65% заявени за подпомагане площи, спрямо тези, които са заложени.

Сравнително нисък процент на заявяване има и при еко схемата за трайни насаждения, както и при еко схемата за поддържаве на екстензивна паша на постоянно затревени площи.

МЗХ е извършило преразпределение на бюджета като предлага пренасочване на средства от интервенции със слаб интерес към такива, които имат пряко въздействие върху производството.

Общият бюджет за еко схемите до края на периода (2024-2027 г.) е 825 млн. евро и представлява 25% от бюджета на директните плащания. За 2023 г. бюджетът за 8-те еко схеми е 203 596 000 евро.

В първата еко схема за биологично земеделие (селскостопански животни) промяната е, че е посочена изрично гъстотата на животните – от 0,15 до 1 ЖЕ/хектар. Запазва се подпомагането за говеда, биволи, овце и кози, както и свине за пасищно отглеждане. Преразгледан е размерът на компенсаторното плащане, което е едновременно плащане и за биологични площи, и за биологични животни. Максималната ставка е определена в размер на 516,35 евро.

В еко схемата за поддържане и подобряване на биологичното разнообразие и екологична инфраструктура бюджетът е намален съществено с малко над 120 млн. евро за сметка на преразпределението към интервенции като еко схемата за трайни насаждения, за запазване и възстановяване на почвения потенциал и намаляване на пестицидите, към които има по-висок интерес. Бюджетът по тази интервенция до 2027 г. е малко над 17 млн. евро. Ставките са запазени.

В еко схемата за запазване и възстановяване на почвения потенциал – насърчаване на зеленото торене и органично наторяване е направено разграничение между междинни и покривни култури, като са определени различни периоди. Разширен е списъкът на органичните подобрители, които могат да бъдат използвани, като са добавени органоминералните торове. Поръчано е на външния изпълнител да изчисли различна ставка за използване на оборския тор. Бюджетът на интервенцията е увеличен с малко над 50 милиона евро заради завишения интерес на земеделските стопани към схемата. Общият бюджет на интервенцията е малко над 166 млн. евро.

В еко схема за намаляване използването на пестициди е направена модификация на практиките, допустими за подпомагане, като неприлагането на препарати от Първа професионална категория и в двете практики. В първата практика освен че не трябва да прилагат препарати от Първа професионална група, земеделските производители не трябва да използват и тотални хербициди, включително такива съдържащи глифозат. Втората практика, освен неприлагане на продукти от Първа професионална група, включва възможност за прилагане на феромонови уловки, полезни биоагенти, трихограма и други средства за биологична борба. В тази интервенция за трайните насаждения е определен нов размер на плащанията, който е 164,41 евро/ха заради по-високите цени на препаратите. Увеличението на бюджета по тази интервенция е с малко над 204 млн. евро. ставката, която ще получат стопаните ще бъде резултатна величина от бюджета и площите, за които се кандидатства.

Към еко схемата за екологично поддържане на трайните насаждения е регистриран много нисък интерес. За да я направят по-интересна за стопаните са предложени три практики, които могат да се прилагат в зависимост от вида на трайните насаждения. Запазва се практиката за поддържане на насажденията с азотфиксиращи култури, които могат да се ползват и за зелено торене без прилагане на растителна защита и изкуствени торове, с възможност за извършване на торене или мулчиране в периода извън гнездене на птиците. Втората практика е мулчиране на междуредията. Третата практика е поддържане на междуредията с естествена растителност, която да се коси извън периода на гнездене, без прилагане на пестициди и изкуствени торове – така, както е било през миналия програмен период. Новата ставка е 168,93 евро. Бюджетът за интервенцията до края на периода е малко над 14 млн. евро. Преразгледани са и площите, които биха заявили стопаните по тази интервенция.

По еко схемата за поддържане и подобряване на биоразнообразието в горски екосистеми ще бъде запазен размерът на площите, които са заявени за подпомагане при Кампания 2023. Те са около 2500 хектара и са заявени от активни земеделски стопани, а не от ловни дружинки. От тези площи стопаните обичайно не могат да приберат реколта, тъй като тя се използва за храна от дивите животни. Бюджетът до края на периода е 1,720 мил. евро, след като е намален с 24 милиона евро.

За еко схемата за разнообразяване на отглежданите култури са установени малко под 90% площи спрямо планираните. към нея са добавени като допустима обща култура трайните насаждения. В списъка влизат както всички плодови видове, за които се получава обвързана подкрепа, така и черупкови видове. Всички те се приемат като една култура. Предлага се изменение, което да дефинира, че трите основни култури заемат 95% (а не 90 на сто, както е в момента). Бюджетът за тази еко схема до 2027 г. е малко над 176 млн. евро, като максималните ставки, посочени в стратегическия план, като цяло се запазват с изключение на тези в стопанства до 10 ха и от 10 до 30 хектара, тъй като в тези рамки са стопанствата с трайни насаждения, които биха могли да се включат в тази интервенция.

Към еко схемата за екстензивно поддържане на постоянно затревените площи е регистриран много слаб интерес. Като основна причина фермерите изтъкват ниския размер на компенсаторната ставка спрямо усилията, които трябва да положат, за да изпълнят изискванията. По тази причина ставката е увеличена до 123,86 евро/хектар при запазване на гъстота на животинска единица от 0,3 до 1ЖЕ/ха и изискването за 60-дневен период на пашуване. Бюджетът до края на периода е малко над 70 млн. евро.

Leave a Comment