Няма да има модулирани ставки при обвързаната подкрепа в сектор Говедовъдство

При плодовете обаче подпомагането ще е според размера на стопанството

Всички предложени промени в Стратегическия план са в посока повишаване на българското производство и срещу всяко число имаме аргументи. Това каза министърът на земеделието и храните Кирил Вътев пред парламентарната Комисия по земеделието, храните и горите, цитиран от пресцентъра на министерството. В комисията беше представен  проект за преразпределение на средствата, предвидени за интервенции в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони в България за периода 2023 – 2027 г. Изработването на проекта бе възложено с решение на Народното събрание.

В заседанието участваха и заместник-министрите на земеделието и храните Таня Георгиева и Александър Йоцев.

Министър Вътев подчерта колко е важно интервенциите в агросектора да стъпват на анализ на пазара, а фокусът да е върху производството като краен продукт, а не само върху субсидиите.

Експертите от МЗХ информираха народните представители, че при промените са взети предвид запазването на баланса между екологичната амбиция и оисгуряване на продоволствената сигурност, като са отчетени както настъпилите съществени промени в бизнес средата, така и данните от анализа на Кампания 2023 и постъпилите становища и предложения на браншовите организации в агросектора и други заинтересовани страни.

След анализ на Кампания 2023 са актуализирани интервенциите по директните плащания, като по екосхемите с най-голям заявен интерес от страна на земеделските производители – за насърчаване на зеленото торене и за намаляване на използването на пестициди, са увеличени бюджетите и допустимите за подпомагане площи.

При обвързаното с производството подпомагане на доходите по решение на Комитета за наблюдение се премахва модулираният размер на подпомагането в сектор „Говедовъдство“ с цел стимулиране на производството на мляко и месо, увеличаване на ефективността и модернизацията, и кооперирането на малките ферми.

В сектор „Плодове и зеленчуци“ остава изискването за удостоверяване от агроном за плододаване на трайните насаждения, заявени за подпомагане по интервенцията.

Подпомагането на сливи и десертно грозде е изравнено с останалите култури в рамките на интервенцията, въвеждат се модулирани ставки на подпомагането за обвързаното с производството подпомагане на плодове. Подпомагането на производството на картофи се обособява в две направления: за нишесте и за производство на  семена.

При обвързаното с производството подпомагане на доходите за оранжерийно производство са диференцирани ставките и добивите за отопляеми и неотопляеми оранжерии.

По предложение на Управляващия орган са актуализирани част от интервенциите, съфинансирани от ЕЗФРСР в направление поети задължения в областта на околната среда и климата и други задължения в областта на управлението, хуманно отношение към животните и антимикробна резистентност.

Актуализирани са и част от интервенциите за развитие на селските райони в направление инвестиции в производство и преработка с цел да се повиши конкурентоспособността и ефективността на предприятията.

Увеличава се бюджетът на интервенцията за хуманно отношение към животните. За първи път се въвежда подпомагане за нови фермери, тепърва навлизащи в сектор „Земеделие“.

Значително се увеличава стартовата помощ за млади фермери с цел навлизане на млади хора в земеделието и стимулирането им да останат да работят в сектора.

Промените в Стратегическия план засягат и стандартите за добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС) 4, 5 и 6 в отговор на сигналите от земеделските производители за затруднения при спазването им, като промените на трите ДЗЕС  са съгласувани с всички браншови организации в сектора.

В резултат на проведения дебат в комисията бе постигнато съгласие за прецизиране на някои промени.

В процеса на промяна на стратегическия документ ръководството на МЗХ информира подробно браншовите организации от секторите „Растениевъдство“ и „Животновъдство“ в периода 11 – 12 септември и земеделските производители направиха своите предложения. Измененията бяха разгледани от Комитета за наблюдение на 18 септември и Управляващият орган на Стратегическия план подготвя провеждането на писмена съгласувателна процеса за одобряване на финалните промени в интервенциите от членовете на комитета.

Leave a Comment