От днес животновъдите доказват реализирана на пазара продукция, за да получат обвързана подкрепа

Електронният опис на счетоводните документи се попълва през СЕУ най-късно до 29 октомври

От днес до 31 октомври фермерите, кандидатствали по интервенциите за обвързана подкрепа за животни за Кампания 2023 г., доказват произведената и реализирана от тях продукция.

Реализацията на млякото и млечните продукти се доказва за периода от 01.10.2022 г. до 30.09.2023 г. Това е разписано в разпоредбите в чл. 21, ал. 2 и чл. 22, ал. 5 от Наредба № 3 от 10.03.2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаленията на плащанията и реда за налагане на административни санкции.

При описа на документите кандидатите са задължени за попълнят актуална за Кампания 2023 електронна бланкова таблица. Описаните в нея счетоводни документи трябва да отговорят на изискванията на нормативната уредба. Това означава, че в електронните таблици задължително се вписват всички реквизити, чрез които могат да се извършат необходимите административни проверки. Те трябва да съответстват на регистрацията на фермерите в ИСАК (физическо или юридическо лице/едноличен търговец).

Припомняме, че реализираните на пазара мляко и млечни продукти се удостоверяват по следните интервенции:

 • Интервенция за обвързано подпомагане на млечни крави – МлК,
 • Интервенция за обвързано подпомагане за млечни крави в развъдни програми – МлК-РП,
 • Интервенция за обвързано подпомагане за млечни крави от застрашени породи с реализация на мляко – К-ЗП,
 • Интервенция за обвързано подпомагане за овце и кози от застрашени породи с реализация на мляко – ДПЖ-ЗП,
 • Интервенция за обвързано подпомагане на овце и кози в развъдни програми с реализация на мляко – ДПЖ-РП,
 • Интервенция за обвързано подпомагане на биволи – Биволи.

За да получат субсидия, животновъдите трябва да са реализирали на пазара определените в нормативната уредба количества мляко и млечни продукти по съответната интервенция от гореизброените.

Реализираните на пазара животни се удостоверяват по следните интервенции:

 • Интервенция за обвързано с производството подпомагане за крави от застрашени от изчезване породи с реализация на месо – К-ЗП,
 • Интервенция за обвързано с производството подпомагане за месодайни крави – МеК,
 • Интервенция за обвързано с производството подпомагане за месодайни крави, включени в развъдни програми с реализация за месо – МеК-РП,
 • Интервенция за обвързано с производството подпомагане за овце и кози от застрашени от изчезване породи с реализация на месо – ДПЖ-ЗП,
 • Интервенция за обвързано с производството подпомагане за овце и кози, включени в развъдни програми с реализация на месо – ДПЖ-РП.

За да получат финансова подкрепа, фермерите удостоверяват също и реализираните на пазара животни, определените в нормативната уредба по съответната интервенция. Реализацията на животните може да бъде извършена както в България, така и извън страната. За всеки от двата случая се попълва съответния електронен образец.

Животновъдите могат да изтеглят и попълнят образците на документите, с които доказват реализация на произведената от тях продукция от интернет страницата на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ).  Намират се в съответните секции на интервенциите за Обвързано подпомагане за животни.

Всеки стопанин има възможност да въведе и изпрати към ИСАК информация от счетоводните документи и чрез попълване на електронния опис през СЕУ най-късно до 29 октомври. 

Заявените от земеделските стопани данни в описите по образец се предоставят на електронен носител в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ). Това се отнася и за фермерите, предоставили изискуемата информация чрез индивидуалните си профили в СЕУ. В областните дирекции на фонда те собственоръчно разписват и декларация по чл. 23 от Наредба 3 от 10.03.2023 г., което се явява последен етап от процедурата по прием.

Leave a Comment