Сектор Тютюн поиска в бюджета за 2023 г. да има 71 млн. лв. преходна национална помощ

Представителите на браншовите организации поискаха по време на Консултативния съвет по тютюна преходната национална помощ за сектора за 2023 г. да бъде в размер на 71 млн. лв. Те предложиха изчислени от тях ставки по сортовите групи. Окончателният размер на  подпомагането ще бъде утвърден със Закона за държавния бюджет за 2024 г. Консултативният съвет гласува при евентуална промяна в сумата за подкрепата поисканите от производителите ставки да бъдат преизчислени при запазване на същото процентно съотношение спрямо сегашното им искане.

събиране на тютюна

По оперативни данни на МЗХ през 2023 г. са засети 2 282 ха с ориенталски тютюн. Произведени са 3 411 т, а средният добив от декар е до 150 кг.

Засетите площи с Вирджиния са 431 ха или с 26,7% по-малко в сравнение с предходната година. Продукцията е 373 т или намаление с 22,3%, при увеличен среден добив с 26,1 на сто до 116 кг/дка.  Площите за реколтиране с Бърлей са 140 ха тази година или 20,9% по-малко спрямо 2022 г. Обраното количество е с 18,8% по-малко или 267 т при 3,2% ръст на средния добив до 192 кг/дка. Към 5 октомври 2023 г. в Регистъра на тютюнопроизводителите са вписани 7374 производители.

Браншовите организации предложиха за 2023 г. тютюнът да бъде включен по схемата de minimis, като изтъкнаха, че средно обработват по 1,5 ха. „Нашето предложение е никой в сектор „Земеделие“ да не бъде изключен от de minimis, при условието да бъдат подпомогнати най-малките, които не са получили нищо по друга мярка или интервенция“, посочи министър Вътев. 

На заседанието бяха представени новите правила за организацията и дейността на Консултативния съвет. За браншовите организации на производителите на суров тютюн е въведено изискването да са регистрирани като юридическо лице с нестопанска цел по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, да са извършвали са дейност в последните 3 години, членовете им да са не по-малко от 100 тютюнопроизводители и да представят ежегодна справка за членския състав към 30 юни на съответната година.

Leave a Comment