Публикувани за обсъждане са новите условия за преходната национална помощ за тютюн, говеда и овце/кози

Публикувани за обществено обсъждане са новите условия, по които стопаните на говеда, в това число и биволи, овце и кози, и тютюн ще могат да продължат да получават преходната национална помощ.

За целта се предлагат промени в Наредба №19 от 2015 г. за реда за контрол на изискванията на схемите за преходна национална помощ.

В промените са залегнали нови референтни години. За тютюна те са 2016-2018 г. по избор на тюнюпроизводителите.

Референтният срок за стопаните на говеда е 31 декември 2018 г.

Записано е, че тютюнопроизводители, които през посочения период 2016-2018 г. не са отглеждали тютюн и нямат регистрирани продажби, няма да получат подпомагане.

За животновъдите ограничението е към края на 2018 г. да са отглеждали поне 10 говеда /или поне 10 биволи.

Земеделските стопани, които отглеждат овце и кози трябва да продължават да се грижат за най-малко 80 на сто от заявените животни най-малко 100 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане.

Срокът за обсъждане на проекта е до 13 ноември 2023 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

Проект

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 19 от 2015 г. за реда за контрол на изискванията на схемите за преходна национална помощ (обн., ДВ, бр. 80 от 2015 г.; изм., бр. 16 от 2016 г. и бр. 17 от 2022 г.)

§ 1. В наименованието думата „схемите“ се заменя с „интервенциите“.

§ 2. В чл. 1 се правят следните изменения:

1. В ал. 1, т. 1 и 2 думата „схемите“ се заменя с „интервенциите“.

2. В ал. 2 думите „Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 на Комисията от 17 юли 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на интегрираната система за администриране и контрол, мерките за развитие на селските райони и кръстосаното съответствие (OВ L 227, 31.07.2014 г.) (Регламент(ЕС) № 809/2014) и Регламент (ЕС) № 640/2014 на Комисията от 11 март 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на интегрираната система за администриране и контрол и условията за отказ или оттегляне на плащанията и административните санкции, приложими към директните плащания, подпомагането на развитието на селските райони и кръстосаното съответствие (OВ L 181 от 20.06.2014 г.) (Регламент (ЕС) № 640/2014)“ се заменят с „Глава трета „Административни проверки и проверки на място на интервенциите под формата на директни плащания“ от Наредба № 3 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции (обн., ДВ, бр. 23 от 2023 г.), наричана по–нататък „Наредба № 3 от 2023 г.“.

§ 3. В чл. 3 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думата „схемите“ се заменя с „интервенциите“.

2. В ал. 2 думите „схемите и мерките за подпомагане“ се заменят с „интервенциите“.

§ 4. В чл. 4 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думата „схемата“ се заменя с „интервенцията“, а „схемите“ се заменя с „интервенциите“.

2. В ал. 2 думата „схемата“ се заменя с „интервенцията“, а числото „5“ се заменя с „3“.

3. В ал. 3 думите „Регламент (ЕС) № 809/2014“ се заменят с „чл. 63 от Наредба № 3 от 2023 г.“

§ 5. В чл. 5 думата „схемата“ се заменя с „интервенцията“,  „електронните“ се заменя с „предоставените от Министерството на земеделието и храните“, а думите „и премиран“ се заличават.

§ 6. Член 6 се изменя така:

„Чл. 6. (1) При проверка на идентификацията на животните по интервенцията за преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството, Разплащателната агенция проверява дали:

1. животните са регистрирани в животновъден обект, който е регистриран по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД), собствен или нает от кандидата за подпомагане;

2. животните са идентифицирани с обикновена ушна марка и електронно средство за идентификация, одобрени от изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) и са въведени в интегрираната информационна система на БАБХ по чл. 51, ал. 3 от ЗВД;

3. земеделските стопани продължават да отглеждат най-малко 80 на сто от заявените овце-майки и/или кози-майки най-малко 100 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане.

(2) При проверка на място за спазване на изискванията на интервенциите за подпомагане за животни Разплащателната агенция проверява дали заявените животни са допустими за подпомагане по интервенцията за преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството, съгласно Наредба № 3 от 2023 г.“.

§ 7. В чл. 7 ал. 1 се изменя така:

„(1) Не се подпомагат по интервенцията за преходна национална помощ за тютюн кандидати, които не са отглеждали тютюн през референтния период 2016 – 2018 г, който е изкупен по реда на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, и не изпълняват изискванията на чл. 49, ал. 2 от Наредба № 3 от 2023 г.“.

§ 8. В чл. 8 се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Не се подпомагат по интервенцията за преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството, земеделски стопани, които към  31 декември 2018 г. са отглеждали по-малко от 10 говеда, когато кандидатстват за подпомагане за говеда, и/или по-малко от 10 бивола, когато кандидатстват за подпомагане за биволи, и не изпълняват изискванията на чл. 50, ал. 1 и 2 от Наредба № 3 от 2023 г.

2. Алинея 2 се отменя.

3. Алинея 3 се изменя така:

„(3) Броят на говедата и/или биволите, за които получават подпомагане кандидатите по интервенцията за преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството, които кандидатстват по нея за първи път, се определя след предоставяне на информация от БАБХ към 31 декември 2018 г.“

4. Алинея 4 се изменя така:

„(4) Плащането се определя от броя на говедата и/или биволите, които кандидатът по интервенцията за преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството, е отглеждал към 31 декември 2018 г.“.

§ 9. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в основния текст думата „схемата“ се заменя с „интервенцията“;

б) в т. 2 накрая се добавя „регистриран по реда на чл. 137 от ЗВД“;

в) точка 3 се изменя така:

„3. не са овце-майки и/или кози-майки съгласно определенията на т. 15 или 21 на § 1 от допълнителната разпоредба на Наредба № 3 от 2023 г.“;

г) в т. 4 думите „чл. 39, ал. 3 от Наредба № 3 от 2015 г.“ се заменят с „чл. 18, ал. 1 от Наредба № 3 от 2023 г.“.

2. В ал. 2 думата „схемата“ се заменя с „интервенцията“:

3. Алинея 3 се изменя така:

„(3) В зависимост от установената разлика между броя на декларираните животни и броя на установените животни, Разплащателната агенция определя размер на подпомагане на земеделския стопанин, съгласно чл. 77 от Закона за подпомагане на земеделските производители.“.

§ 10. В чл. 11 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „форсмажорно обстоятелство“ се заменят с „непреодолима сила и извънредни обстоятелства“.

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Наличието на непреодолима сила и извънредни обстоятелства се установява по реда на чл. 19 от Наредба № 4 от 2023 г. за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане по интервенции за подпомагане на площ и за животни (обн., ДВ, бр. 30 от 2023 г.)“.

3. Алинея 3 се отменя.

§11. Член 12 се отменя.

§ 12. В  допълнителната разпоредба в § 1 се правят следните изменения:

1. Точка 1 се изменя така:

„1. „Овце-майки и/или кози-майки“ са животни по смисъла на т. 15 и 21 на § 1 от допълнителната разпоредба на Наредба № 3 от 2023 г.“

2. Точка 2 се изменя така:

„2. „Непреодолима сила и извънредни обстоятелства“ са обстоятелствата по смисъла на чл. 3, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2021/2116 на Европейския парламент и на Съвета от 2 декември 2021 година относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1306/2013 (ОВ L 435/187 от 6 декември 2021 г.)“.

§ 13. В останалите текстове на наредбата думите „схема“, „схемата“ и „схемите“ се заменят съответно с „интервенция“, „интервенцията“ и „интервенциите“.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 14. За проверките по заявленията за подпомагане по схемите за преходна национална помощ за периода 2014 – 2022 г., подадени преди 1 януари 2023 г., се прилага досегашният ред.

§ 15. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в „Държавен вестник“.

КИРИЛ ВЪТЕВ

Министър на земеделието и храните

Leave a Comment