НАЗ се обяви категорично против инсталиране на ВЕИ върху обработваема земя

Разрешение за това е дадено в Преходните и заключителни разпоредби на Закона за енергията от възобновяеми източници

Национална асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) обяви, че е недопустимо да се променят основни земеделски закони през преходните и заключителни разпоредби на други закони.

Повод за изявлението е обнародваният на 13 октомври 2023 г. Закон за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници – част от законите по Плана за възстановяване и устойчивост, с който народните представители въведоха и промени в Закона за опазване на земеделските земи. Депутатите премахнаха почти всички ограничения пред поставянето на инсталации за производство на ВЕИ върху обработваема земя.

От НАЗ отбелязват, че допускането на безконтролен строеж на ВЕИ ще повлияе на същинската стойност на земята, която е ограничен, невъзобновяем ресурс.

Асоциацията припомня важен конституционен принцип, че Земята е основно национално богатство, което се ползва от особената закрила на държавата и обществото, както и че обработваемата земя се използва само за земеделски цели.

Обявявайки се твърдо против използването на обработваемата земя за целите на ВЕИ, НАЗ цитира чл. 21, ал. 2 от Конституцията, който гласи: „Обработваемата земя се използва само за земеделски цели. Промяна на нейното предназначение се допуска по изключение при доказана нужда и при условия и по ред, определени със закон..”

Според асоциацията е необходимо да има ясно разписани критерии за доказана нужда от промяна на начина на трайно ползване на националното ни богатство – земеделската земя на Р България.

НАЗ отбелязва, че „обработваемата земя е ограничен ресурс и ние като част от селското стопанство на Р България сме поели отговорността за осигуряването на продоволствената сигурност на страната ни, заедно със социалната отговорност за доставяне на жизненоважна земеделска продукция на страни, които не могат да задоволят собственото си потребление.

В този смисъл облекчаването на законовите процедури по промяна на предназначението и категорията на обработваемата земя, и превръщането на конституционната разпоредба „по изключение“ в масова практика, както и последващото все по-интензивно застрояване на земеделски земи за целите на ВЕИ, застрашават в значителна степен производството на селскостопански продукти и поминъка на земеделските стопани.“

Искаме да предпазим обработваемата земя да бъде превърната в строителна площадка необратимо, а отнемането на хумусния слой и изливането на хиляди кубици бетон да унищожат завинаги тези земи„, посочва на финала асоциацията на зърнопроизводителите.

Leave a Comment