40 пчелари, които не са заявили плащане навреме, ще имат още 5 дни да го направят

Проектонаредба дава възможност на тези, които имат двустранно подписани договори, да кандидатстват повторно, за да получат финансова помощ

Пчеларите с двустранно подписан договор (с ДФ „Земеделие“ – б.р.) за предоставяне на финансова помощ и които по една или друга причина не са заявили плащане в определения срок, ще разполагат с още 5 дни да го направят.

Пчеларят доц. Пламен Христов в Пловдив

Този допълнителен срок е запожен в Проекта за допълнение на Наредба №8 за условията и реда за прилагане на интервенциите от Стратегическия план 2023-2027 г. в сектора на пчеларството.

Проектонаредбата е публикувана за обществено обсъждане днес и ще се обсъжда до 6 ноември.

В параграф 2 на Преходните и заключителни разпоредби е създадена точка 4, където е записано, че „приемът на заявления за плащане по чл. 52, ал. 1 за кандидати, които имат двустранно подписан договор за предоставяне на финансова помощ с ДФ „Земеделие“ в срока по т. 3, но не са подали заявления за плащане в същия срок, е 5 дни.“

Този срок изтече на 30 септември.

В проектонаредбата се уточнява, че срокът от допълнителните 5 дни започва да тече от деня, следващ влизането в сила на наредбата. А нормативът ще влезе в сила в деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Друго допълнение касае интервенцията „Борба срещу агресорите и болестите в кошера, особено срещу вароатозата“. В чл. 18, ал. 5, т. 2се казва, че разходите за закупените ВЛП се възстановяват, когато е издадена рецепта от регистриран ветеринарен лекар, „когато продуктът се прилага по лекарско предписание“.

В мотивите към проектонаредбата пише, че по данни на ДФЗ сключените договори по интервенциите за сектора на пчеларството са 1241 бр. По тях от страна на бенефициерите са подадени 1201 бр. заявления за плащане. Без създадено заявление за плащане в СЕУ са 30 пчелари. 7 стопани са създали заявление в СЕУ с „фатална грешка“ (поради наличие на задължения към НАП), като същите не са приключени и подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП). 3-ма стопани са създали заявления за плащане в СЕУ, но не са го подписали с КЕП. Досиетата на всички 40 пчелари с неподписани и неподадени заявления за плащане са архивирани.

За горепосочените пчелари, освен че няма да получат възстановяване на разходите за извършени дейности за 2023 г., същите ще бъдат недопустими за подпомагане по тези интервенции през следващата 2024 г., тъй като неподадено заявление за плащане в срок се третира като неизпълнение на сключен договор.

След обнародване на проектонаредбата този риск за пчеларите ще отпадне.

Наредба за допълнение на Наредба № 8 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г. в сектора на пчеларството

(обн., ДВ, бр. 54 от 2023 г.; изм. и доп., бр. 74 от 2023 г.)

§ 1. В чл. 18, ал. 2, т. 5 накрая се добавя „когато продуктът се прилага по лекарско предписание“.

§ 2. В преходни и заключителни разпоредби, в § 2 се създава т. 4:

„4. Приемът на заявления за плащане по чл. 52, ал. 1 за кандидати, които имат двустранно подписан договор за предоставяне на финансова помощ с ДФ „Земеделие“ в срока по т. 3, но не са подали заявления за плащане в същия срок, е 5 дни.“

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 3. Срокът по § 2, т. 4започва да тече от деня, следващ влизането в сила на наредбата.

§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в „Държавен вестник“.

КИРИЛ ВЪТЕВ

Министър на земеделието и храните

Leave a Comment