Хонорарът за информатора на НАП относно укрити задължения на трето лице няма да се облага

„Само“ ръководството на НАП от петима души и още някои оторизирани служители ще знаят кой е услужил или иска да услужи на държавната хазна

Идеята на финансовия министър Асен Василев да въведе заплащане на бонус на лица, които подадат информация към НАП за неплатени публични задължения на друго лице, е разработена по-подробно в проекта на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

Текстовете казват, че няма да има възнаграждение, ако информацията е налична в публично достъпни източници. Не може също така служители в НАП или митницата да подават сигнали за неплатени задължения на друго лице.

От информатора се изисква да посочи имената и адреса си, телефона и имейла си, а също така да приложи и доказателства за това, което твърди. Трябва да напише и адреса на физическото лице или фирмата, за които има злепоставящи данни. Накрая – да си даде банковата сметка, по която да бъде преведето възнаграждението от 10% върху събраните задължения.

Информация за лицето, което подава сигнал, ще има изпълнителният дректор на НАП, както и четиримата му заместници и някои оторизирани служители. Посочва се, че те трябва да пазят в тайна данните за информатора.

Ето и предложените текстове:

Допълнителни приходи в резултат на подадена информация

Чл. 79а. (1) Когато в резултат на подадена информация, съдържаща конкретни факти и обстоятелства, които не са били известни на органите по приходите, се установят допълнителни публични задължения, сума в размер 10 на сто от допълнителните приходи за бюджета, представляващи данъци, задължителни осигурителни вноски, и лихвите върху тях, установени в резултат от подадената информация, и събрани от Националната агенция за приходите, се предоставя като възнаграждение на лицето, което е подало информацията.

(2) Правилото на ал. 1 се прилага, когато допълнителните задължения, установени вследствие на подадената информация, са в размер най-малко на 100 000 лв.

(3) Правилото на ал. 1 не се прилага, когато подадената информация е налична в публично достъпни източници, включително средства за масово осведомяване, телевизионни програми, публикации на хартиен носител, електронни записи или интернет публикации.

(4) Правилото на ал. 1 не се прилага, когато лицето, изпращащо информацията, е получило достъп до нея в качеството му на служител в приходната или митническата администрация или служител в държавната администрация с правомощия за извършване на контрол за спазване на нормативни правила и/или за извършване на проверки и/или за установяване на административни нарушения, или в качеството му на свързано лице по смисъла на § 1, т. 3, буква „а” от Допълнителните разпоредби с такъв служител.

(5) Информацията по ал. 1 може да се подава до всяка териториална дирекция или до централното управление на Националната агенция за приходите писмено или по електронна поща, посочена на интернет страницата на агенцията, лично или чрез адвокат по пълномощие, като съдържа най-малко следното:

1. трите имена, адрес, телефонен номер и електронен адрес на подателя, ако има такъв;

2. посочване, че се подава информация по чл. 79а;

3. имената и други данни за идентифициране на физическото лице или название и други данни за идентифициране на юридическото лице, за което се подава информацията;

4. по възможност данни за местоработата на физическото лице или данни за адрес на управление или обект, в който се извършва дейността на юридическото лице, за което се подава информацията;

5. конкретни и възможно по-детайлни данни за облагаеми сделки, доходи, печалби и имущества, за които лицето, подаващо информацията, счита, че са укрити и/или недекларирани и за тях не са внесени дължими данъци и/или задължителни осигурителни вноски;

6. банкова сметка на лицето, подаващо информацията, по която да се преведе сумата на възнаграждението по ал. 1;

7. дата и подпис, ако информацията се подава писмено.

(6) Към информацията по ал. 5 може да се приложат всякакъв вид материали и документи, подкрепящи изложените в нея данни и твърдения и/или позовавания на документи, в т. ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни и/или да предоставят допълнителна информация.

(7) Ако се установи, че данните, изложени в информацията, са вече известни на органите по приходите или са налични обстоятелствата по ал. 3 и/или ал. 4, лицето се уведомява, че спрямо подадената от него информация не са приложими правилата на ал. 1.

Действия по подадена информация

Чл. 79б. (1) Органът по приходите, ако прецени че подадената информация съдържа данни за допълнителни задължения съгласно
чл. 79а, ал. 1, предприема предвидените по закон действия за установяването и събирането им.

(2) В рамките на действията по ал. 1 органът по приходите може да поиска допълнителни и/или уточняващи данни от подалото информация лице или от лицата по чл. 79а, ал. 6.

(3) Размерът на възнаграждението се определя с акт на оправомощен от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите орган по приходите, издаден по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(4) Възнаграждението по чл. 79а, ал. 1 се изплаща от Националната агенция за приходите на подалото информация лице след влизане в сила на акта за установяване на вземането, в срок до 1 месец от постъпване на съответната сума, събрана по акта по банковата сметка на агенцията. 

(5) Извън случаите по ал. 4, при постъпване на части на сумата, събрана по допълнителните задължения, агенцията изплаща на подалото информацията лице пропорционална част от дължимото възнаграждение по чл. 79а, ал. 1 в срок до 1 месец от постъпване на сумата по банковата сметка на агенцията.

(6) Възнаграждението по чл. 79а, ал. 1 не се облага с данък по смисъла на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

(7) Сумата за възнаграждението се приспада от сумата, която следва да се преведе към съответния взискател, за сметка на чийто бюджет са установените допълнителни приходи, въз основа на извършено разпределение по чл. 179, ал. 1 и 2 и чл. 194, ал. 5.

(8) Органът по приходите уведомява лицето, подало информация по чл. 79а, ако е преценил, че подадената информация не съдържа данни за допълнителни задължения съгласно чл. 79а, ал. 1 или когато събраните допълнителни задължения, установени вследствие на подадената информация, са в размер по-малко от 100 000 лв.

Защита на лицето, подало информация

Чл. 79в. (1) Лицето, подало информация по чл. 79а, има право на закрила, защита, подкрепа и освобождаване от отговорност при условията и по реда на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения.

(2) Достъп до данните за самоличността на лицето, което е посочило, че подава информация по чл. 79а, имат само изпълнителният директор и заместник-изпълнителните директори на Националната агенция за приходите, както и изрично оправомощени служители на Националната агенция за приходите.

(3) Лицата по ал. 2 са задължени да пазят в тайна и да не разкриват данните за самоличността на лицето, подало информация по чл. 79а, както и да не  използват тези данни за други цели освен за прякото изпълнение на служебните си задължения.

(4) Всички действия по получената информация и/или по изплащане на възнаграждението по чл. 79а, за извършването на които е необходим достъп до данните за самоличността на лицето, подало информация, се извършват само от оправомощените служители по ал. 2.

(5) За целите на действията по чл. 79б или на други необходими действия във връзка с подадената информация, за извършването на които не е необходим достъп до данните за самоличността на лицето, подало информация, тези данни се анонимизират.

(6) Правилата на ал. 2-5 се прилагат, когато лицето, подаващо информацията, е изпълнило условието по чл. 79а, ал. 5, т. 2.

(7) Лицата, на които са възложени действията по чл. 79б, са длъжни:

1. да не разкриват самоличността на лицето, подало информацията, ако им е станала известна;

2. да не разгласяват фактите и данните, които са им станали известни във връзка с разглеждането на подадената информация;

3. да опазват поверените им документи от нерегламентиран достъп на трети лица.”

Leave a Comment