С 1,7 млрд. евро Италия ще стимулира изграждането на агрофотоволтаични централи

Подпомагането ще финансира 40 процента от разходите с 1,1 млрд евро. Другите 560 млн. евро. ще се разпределят чрез наддаване за най-ниската стимулираща тарифа

Европейската комисия одобри италианска схема на стойност 1,7 милиарда евро, предоставена отчасти чрез Механизма за възстановяване и устойчивост („RRF“) за подпомагане изграждането на агроволтаични инсталации. Мярката е част от стратегията на Италия за намаляване на емисиите на парникови газове и за увеличаване на дела на възобновяемата енергия в съответствие със стратегическите цели на ЕС, свързани със Зелената сделка на ЕС .

Фотоволтаици на покрива на българска оранжерия

Схемата за държавна помощ, която ще действа до 31 декември 2024 г., ще бъде частично финансирана чрез RRF след положителната оценка на Комисията за плана за възстановяване и устойчивост на Италия и приемането му от Съвета.  

Схемата подкрепя изграждането и експлоатацията в Италия на нови агроволтаични централи с общ капацитет от 1,04 GW и производство на електроенергия от най-малко 1300 GWh/година. 

Агроволтаиците позволяват едновременното използване на земята както за производство на фотоволтаична енергия чрез инсталиране на слънчеви панели, така и за извършване на селскостопански дейности.

По схемата помощта ще се предоставя на земеделски производители кумулативно под формата на безвъзмездни средства за инвестиции с общ бюджет от 1,1 милиарда евро, покриващи до 40% от допустимите инвестиционни разходи; и като стимулиращи тарифи с прогнозен бюджет от 560 милиона евро. Те ще бъдат изплащани по време на оперативната фаза на проектите за период от 20 години. Тези тарифи ще бъдат определени чрез състезателен процес на наддаване. Подпомагането ще покрива разликата между стимулиращите тарифи и цените на енергията. В случай на високи цени на енергията е въведен механизъм за връщане на средства, така че всяка сума, надвишаваща стимулиращите тарифи, да бъде изплатена.  

Проектите ще бъдат избрани чрез прозрачен и недискриминационен конкурентен процес на наддаване, при който бенефициентите ще се състезават за най-ниската сума от насърчителната тарифа, необходима за изпълнението на индивидуален проект. За да се възползват от схемата, бенефициентите трябва да започнат работа преди 30 юни 2026 г.

Leave a Comment