Бюджет 2024 г.: На някои групи се вдигат заплатите, на други осигурителния доход

НОИ одобри осигурителния бюджет, синдикатите имат претенции

Днес Надзорният съвет на Националния осигурителен институт (НОИ) одобри проекта на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване през 2024 г. Бизнесът също го подкрепя, синдикатите не са съгласни най-вече заради задържане на максималното и минималното обезщетение за безработица.

Осигурителната политика, която Министерството на финансите предлага, е със следните параметри: – Увеличаване на максималния осигурителен доход за всички осигурени лица за 2024 г. от 3 400 лв. на 3 750 лв. През 2025 г. и 2026 г. е предвидено размерът на максималния осигурителен доход да стане съответно до 4 130 лв. и до 4 430 лв.;
– Увеличаване на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица от 1 януари 2024 г. от 780 лв. на 933 лв., а от 1 януари на съответната година за периода 2025-2026 г. до нивото на минималната работна заплата, определена съгласно Кодекса на труда;
– Увеличаване на минималния осигурителен доход за земеделските стопани и тютюнопроизводителите от 1 януари 2024 г. от 780 лв. на 933 лв., а от 1 януари на съответната година за периода 2025-2026 г. до нивото на минималната работна заплата;
– Увеличаване на минималните осигурителни доходи по основните икономически
дейности и квалификационни групи професии до нивото на минималната работна
заплата за 2024 г. – 933 лв., като се извършва корекция само по отношение на
позициите, които са под определения размер на МРЗ.

За 2024 г. е разчетено увеличение на средствата за заплати и възнаграждения на
персонала за изборните длъжности и за заетите в системата на съдебната власт, за които
законодателно е регламентиран механизъм за формиране на възнагражденията.

Осигурени са в целогодишен размер за 2024 г. и следващите години средства в резултат
от направени увеличения на разходите за персонал през 2023 г. на отделни разпоредители
с бюджет.

За преодоляване на диспропорциите във възнагражденията на персонала в бюджетните
организации, включително и за увеличаване на възнагражденията на персонала за 2024 г., без структури, за които възнагражденията се определят по механизъм, са предвидени допълнителни средства в общ размер на 375,0 млн. лв., в т.ч. 29,0 млн. лв. за общинска администрация – държавни дейности, като за целта се предвижда средствата да бъдат разпределяни съобразно методика и акт на Министерския съвет.

Предвидено е нарастване на средствата за делегираните дейности в образованието във връзка с продължаване на политиката за увеличение на заплатите на педагогическите специалисти за достигане на средна работна заплата не по-малко от 125 на сто от средната работна заплата за страната с цел да се стимулира навлизането на млади и квалифицирани педагози в системата на предучилищното и училищното образование.

Пенсииите ще бъдат осъвременени през 2024 г. като се увеличат с 11%. В резултат
на това догодина разходите за пенсии по бюджета на ДОО се увеличават с 2 440,8 млн. лв.
спрямо закона за 2023 г. През 2025 г. и 2026 г. тези ръстове спрямо предходната година
ще са съответно 2 198,8 млн. лв. и 1 617,1 млн. лв. От 1 юли 2024 г. т. нар. „вдовишки
добавки“ по чл. 84 от КСО се определят в размер 30 на сто от размера на пенсията на
починалия съпруг/съпруга.

Leave a Comment