Светофарната уредба в системата за мониторинг на площ е официално въведена

Цветовете зелено, жълто и червено вече са официално въведени в системата за мониторинг на площ за по-добра видимост за земеделците. Техният смисъл е дефиниран в Наредбата за допълнение на Наредба №3/2023 за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания в Стратегическия план. Наредбата е обнародвана в днешния бр. 96 на „Държавен вестник“ от 17 ноември.

В заключителната разпоредба на проекта на наредба е изменена Наредба № 4 от 30 май 2018 г. за условията и реда за изплащане, намаляване или отказ за изплащане, или за оттегляне на изплатената финансова помощ. С изменението на наредбата се разширява кръгът на допустимите обезпечения за предоставяне на авансово плащане на публични бенефициенти за проекти, финансирани от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.).

Наредба за допълнение на Наредба № 3 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции
(oбн., ДВ, бр. 23 от 2023 г.; изм. и доп., бр. 48, 56, 80, 92 и 93 от 2023 г.)

§ 1. В допълнителната разпоредба в § 1 се създават т. 47, 48 и 49:

„47. „В съответствие“ е резултат от системата на мониторинг на площ, кодиран в „зелен“ цвят, за наличие на убедителни доказателства за съответствие между декларираните данни и данните, получени като резултат от автоматизирани процедури по наблюдение от системата за дадено монитируемо условие за допустимост.

48. „Несъответствие“ е резултат от системата на мониторинг на площ, кодиран в „червен“ цвят, за наличие на убедителни доказателства за несъответствие между декларираните данни и данните, получени като резултат от автоматизираните процедури от наблюдението на системата за дадено монитируемо условие за допустимост.

49. „Неубедителни доказателства за несъответствие“ е резултат от системата на мониторинг на площ, кодиран в „жълт“ цвят, за липса на ясни и конкретни доказателства за несъответствие между декларираните данни и данните, получени като резултат от автоматизирани процедури от наблюдението на системата за дадено монитируемо условие за допустимост.“

Заключителни разпоредби

§ 2. В Наредба № 4 от 2018 г. за условията и реда за изплащане, намаляване или отказ за изплащане, или за оттегляне на изплатената финансова помощ за мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители (обн., ДВ, бр. 48 от 2018 г.; изм., бр. 74 от 2019 г., бр. 64 и 108 от 2020 г., бр. 34 и 83 от 2021 г., бр. 35 от 2022 г. и бр. 42 и 80 от 2023 г.) в приложение № 2 към чл. 7, ал. 1 се правят следните допълнения:

1. В т. 5 след думите „бенефициентите общини“ се добавя „публични предприятия“.

2. В т. 6 накрая се добавя „или решение на компетентен орган (важи за бенефициенти публични предприятия)“.

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.

Leave a Comment