Предлага се въвеждането на цифрови етикети за торовете от ЕС

Търговецът ще е длъжен да осигури за земеделските производители и физически етикети

Днес Съветът прие своята позиция относно предложения регламент за цифровото етикетиране на ЕС продукти за наторяване. Това предложение, което изменя Регламент (ЕС) 2019/1009, има за цел да подобри четливостта на етикетите, което води до по-ефективно използване на продуктите за наторяване, и да опрости задълженията за етикетиране за доставчиците, като същевременно намали разходите за индустрията.

Склад за торове на ИМБО – гр. Раковски

Този регламент засилва цифровизацията на сектора на торовете, отбелязва Ектор Гомес Ернандес, изпълняващ длъжността испански министър на промишлеността, търговията и туризма.

Етикетирането на торове понастоящем се регулира от Регламент (ЕС) 2019/1009. Преразглеждането на това законодателство предлага да се позволи на доставчиците на продукти за наторяване да съобщават информация за етикетирането във физически формат, цифров формат или комбинация от двата. Текстът на Комисията предлага да бъде разрешен само цифров формат, когато продуктите за торене в ЕС се продават без опаковка или когато продуктите се продават на икономически оператори, които не са крайни потребители на продуктите.

Земеделските производители и другите потребители на продукти за торене, продавани в опаковки, ще продължат да се възползват както от цифрови, така и от физически етикети за най-важната информация.

Мандатът на Съвета изяснява задължението за предоставяне на физически етикет за продукти, предназначени за крайни потребители, независимо дали се продават с или без опаковка.  

Изискванията за цифровите етикети са рационализирани, за да се избегне прекомерната административна тежест. Например, количеството на продукта, което се променя често, е превърнато в незадължителен елемент на цифровия етикет, за да се избегне генерирането на нов цифров етикет по време на всяка транзакция, ако обемът на продукта се промени. По същия начин датата на производство на продукта е запазена като незадължителен елемент на цифровия етикет, ако вече е посочена във физическия етикет.

За да се осигури по-добра проследимост и да се изравнят условията с местните дистрибутори, мандатът на Съвета добавя информация за вносителя като задължителен елемент на цифровите етикети.

Мандатът за преговори въвежда изискване за поставяне на физически етикети на видно място на мястото на продажба, за да се гарантира, че крайните потребители и органите за надзор на пазара имат достъп до информацията, която не е предоставена в цифровия етикет. Това би позволило на потенциалните купувачи да се консултират с данните, необходими за вземане на информирано решение, независимо от техните цифрови умения или достъп до интернет, като същевременно предоставя на дистрибуторите лесен начин да изпълнят задължението да предоставят тази информация на своите клиенти.

Позицията на Съвета гарантира, че етикетите ще продължат да включват съответната информация за оценка на агрономическата ефективност на тора и за избор на правилния продукт по време на покупката. Поради това някои елементи, които в първоначалното предложение на Комисията бяха преместени в цифровия етикет, бяха преместени обратно във физическия формат. Това включва, наред с друга информация, разтворимото съдържание на хранителните вещества в торовете.

Следващи стъпки

Договореният днес мандат за преговори формализира преговорната позиция на Съвета. Той предоставя на председателството на Съвета мандат за преговори с Европейския парламент, които ще започнат веднага щом парламентът приеме своята позиция.

В ЕС цифровото етикетиране вече се използва за някои продукти, съдържащи химикали, например батерии, а правилата за цифрово етикетиране се обмислят за други продукти, като перилни препарати, козметика и химикали. Очаква се опростяването на задълженията за етикетиране да намали годишните разходи средно с 57 000 EUR за голяма компания и 4 500 EUR за МСП.

Leave a Comment