22,8 млн. лв. са преведени за одобрени проекти по ПРСР, над 9 млн. са по мярка 4.1

фонд "Земеделие"

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) нареди за плащане над 22,8 млн. лв. (22 845 912 лв.) по Програма за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020 г.).  За периода от 30.11.2023 г. до 06.12.2023 г. подпомагане получиха 81 бенефициера, като разпределението по мерки е както следва:

–      по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ са наредени  9 316 695.07 лв. по 37 проекта;

–      по подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ са наредени  144 958.68 лв. по 6 проект;

–      по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ са наредени  7 784 026.29 лв. по 10 проекта;

–      по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ са наредени  1 266 753.74 лв. по  3 проекта;

–      по подмярка  6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ – са наредени 442 122.22 лв. по  2 проекта;

–      по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ са наредени  2 287 457.10 лв. по 6 проекта;

Leave a Comment