63,9% от стойността на крайната продукция е от зърнени и маслодайни култури

Производството на мляко участва с 6,3% в крайната продукция и в сектор Животновъдство е на първо място по стойност

По предварителни данни през 2022 г. стойността на крайната продукция от отрасъл Селско стопанство (стойност на продукцията след приспадане на вътрешните обороти) по базисни цени (цени с включени субсидии по продукти) възлиза на 12 901,9 млн. лева и отбелязва увеличение с 19,2% спрямо 2021 г., съобщава Аграрният доклад ’23 г.

В структурата на крайната продукция в селското стопанство за 2022 г. продукцията от

растениевъдството заема 75,2%, а относителният дял на продукцията от животновъдството е 18,1%.

Селскостопанските услуги участват с 4,6%, неотделимите неселскостопански второстепенни дейности са 2,1%.

С най-голям дял в стойността на крайната продукцията от отрасъла остават зърнените и
маслодайните култури
. Двете групи култури заедно (зърнените – със стойност 5 485,4 млн. лева и
маслодайните – с 2 754,2 млн. лева) формират 63,9% от стойността на продукцията от отрасъл
Селско стопанство. От тях най-голям принос за формирането на крайната продукция от отрасъла
през 2022 г. имат мека пшеница – дял от 28,0%, с 3 607,4 млн. лева крайна продукция; Слънчоглед – дял от 18,8%, с 2 422,9 млн. лева; Царевица за зърно – дял от 10,9% с 1 405,9 млн. лева;

салата-гигант
Архивна снимка на Агро Пловдив

Сектор Плодове и зеленчуци (в т. ч. картофопроизводство и лозя) създава продукция на обща стойност 996,6 млн. лева, с 11,2% повече спрямо предходната година. Секторът формира дял от 7,7% в крайната продукция.

Крайната продукция от зеленчукопроизводството (в т.ч. картофи) е в размер на 610,2 млн.
лева (дял от 4,7% в общата стойност), като бележи нарастване от 14,1% спрямо предходната година.
Крайната продукция от подсектор Плодове, в размер на 386,4 млн. лева, нараства на годишна база
със 7,0% в стойностно изражение и заема дял общата стойност в сектора от 3,0%. И при двата
подсектора – плодове и зеленчуци, е налице намаление на физическия обем на продукцията,
съответно с 4,8% и 9,0%.

През 2022 г. крайната продукция от подотрасъл Животновъдство отбелязва ръст от 18,9%
спрямо предходната година, достигайки 2 333,6 млн. лева. Налице е леко намаление на физическия
обем на животновъдната продукция – с 3,4%, което се компенсира от нарастване на цените (с 23,1%).

Ръст на физическия обем на продукцията при основните направления на подотрасъла се
регистрира единствено при производството на птици и яйца. При производството на яйца се
наблюдава и най-съществено повишение на цените – с 42,6%.

В животновъдния подотрасъл най-голям принос в общата стойност на крайната продукция от отрасъл Селско стопанство през 2022 г., имат производство на мляко – дял от 6,3%, с 812,9 млн. лева крайна продукция; Птици – дял от 2,9%, с 369,7 млн. лева;
Свиневъдство – дял от 2,7%, с 351,5 млн. лева; Производство на яйца – дял от 2,1%, с 271,5 млн. лева; Говедовъдство (едър рогат добитък) – дял от 1,8%, с 227,5 млн. лева; Овцевъдство и козевъдство – дял от 1,6%, с 202,3 млн. лева.

Leave a Comment