Минималният осигурителен доход на свързаните със земеделие, животновъдство и гори е 933 лв.

Минималният осигурителен доход на земеделските стопани и тютюнопроизводители не е записан в обнародвания днес Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2024 г.

За тази година минималният доход за регистрираните производители бе приравнен с минималната работна заплата – 780 лева, а от догодина в закона няма отделен ред, който да ориентира стопаните коя ще е базата, на която да изчислят вноските към бюджета.

В Приложение №1 към закона е записано, че за дейностите растениевъдство, животновъдство и лов, както и Рибно стопанство минималният осигурителен доход за ръководителите е 1034 лв., а за останалите длъжности 933 лева. За служителите в горското стопанство отново е посочен минимален доход 933, като за ръководителя той е с 2 лева по-висок. За заетите в пчеларство най-ниската заплата съответно е и най-ниската в страната – 933 лева.

В закона е записано, че максималният месечен размер на осигурителния доход от догодина ще е увеличен на 3750 лв.

Минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване за 2024 г. от 1 януари до 30 юни ще е 523,04 лв.; от 1 юли до 31 декември – 580,57 лв.

Определя се дневен минимален размер на обезщетението за безработица – 18 лв., максимален – 107,14 лв.

Паричното обезщетение за отглеждане на дете до 2-годишна възраст по чл. 53 от Кодекса за социално осигуряване и за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя) по
чл. 53ж от същия кодекс за 2024 г. ще е 780 лв.

Leave a Comment