До 15 февруари лозаро-винарският сектор кандидатства за помощ за инвестиции

От 15 януари до 15 февруари 2024 г. е отворен приема по интервенциите „Инвестиции в лозаро-винарския сектор“ и „Инвестиции в екологични съоръжения“ в лозаро-винарския сектор, съгласно чл.5, ал.2 от Наредба № 14 от 11.09.2023 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по интервенциите в лозаро-винарския сектор, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г.

За първи път в лозаро – винарския сектор са допустими инвестиции в екологични съоръжения.

Със Заповед № РД09-1230/01.12.2023 г. на Министъра на земеделието и храните, са определени бюджетите по двете интервенции „Инвестиции в лозаро-винарския сектор“ и „Инвестиции в екологични съоръжения“.

49 256 897.32 лв. е общия бюджет по интервенция „Инвестиции в лозаро-винарския сектор“ от Европейския фонд за гарантиране в земеделието (ЕФГЗ) за периода 2024 – 2026 г.

Допустими инвестиции в лозаро-винарския сектор

Допустимите инвестиции по тази интервенция касаят винарския сектор. Те са за:

1. Инфраструктура на предприятието:

а) закупуване или закупуване на лизинг на нови машини и оборудване, включително и на компютърен софтуер по отношение на:

аа) машини/оборудване за преработката на грозде;

бб) оборудване за контрол на ферментацията, оборудване за обработка на вино и гроздова мъст;

вв) оборудване за контрол на температурата;

гг) оборудване за преместване на виното в избените помещения;

дд) оборудване за технология, свързана с пенливи вина;

ее) оборудване за бутилиране, етикетиране, опаковане;

жж) оборудване за управление на отпадните води;

зз) оборудване на инфраструктурата на избата – тръбни линии, тръбопровод, различни мрежи (кислород, азот, вода, SO2 и др.); монтаж и помощни съоръжения; автоматични системи;

ии) оборудване за съхранение, смесване, грижа и стареене на виното – бъчви за ферментация, съхранение и стареене на виното, в т.ч. и терморегулиращи бъчви; резервоари от неръждаема стомана за винопроизводство и съхранение на вино – стационарни и подвижни; пластмасови резервоари за винопроизводство и съхранение на вино (сертифицирани за хранителни цели); възстановяване на стоманобетонни съоръжения за съхранение на лозаро-винарски продукти чрез полагане на вътрешно покритие от типа епоксидна смола или неръждаема стомана; оборудване за избено помещение за ферментация, съхранение и стареене на виното – стелажи, контейнери, хумидизатори, микрооксиженация (микрооксиженатори), парогенератори; модулна система за позициониране на бъчви; автоматизирана стелажна система за съхранение на бутилирани вина;

б) строително-монтажни работи за изграждане, надстрояване, пристрояване и/илиреконструкция на сгради, предназначени за:

аа) производство на вино (от обработка на гроздето до бутилиране и етикетиране на виното в изба);

бб) контрол на качеството на виното – анализиращи лаборатории;

вв) съхранение на виното – складове;

гг) подобряване на инфраструктурата в предприятието.

2. Маркетингови инструменти (вкл. строително-монтажни дейности) – винотеки; изложбени и дегустационни зали; фиксирани места за продажби (на дребно) в стопанството (на територията на предприятието).

3. Съпътстващи дейности към дейностите, посочени в т. 1 и 2, като хонорари на инженери и консултанти, предпроектни проучвания, придобиване на патентни права и лицензи и строителен надзор – разходи в размер не повече от 4 на сто от общия размер на разходите по проект.

Допустими инвестиции в екологични съоръжения

12 137 236.17 лв. е общия бюджет по интервенция „Инвестиции в екологични съоръжения“ от Европейския фонд за гарантиране в земеделието (ЕФГЗ) за периода 2024 – 2026 г.

По тази интервеция е допустимо кандидатстването за:

1. инфраструктура на предприятието:

а) закупуване или закупуване на лизинг на ново оборудване, включително и на компютърен софтуер, свързани с използването и управлението на работата на възобновяеми източници на енергия на територията на предприятието;

б) строително-монтажни работи за изграждане, надстрояване, пристрояване и/или реконструкция на сгради, предназначени за пречистване на отпадъчната вода и други отпадни продукти от производствения процес; инсталации за компостиране и преработка на други отпадни продукти; източници на възобновяема енергия;

2. съпътстващи дейности към дейностите, посочени в т. 1, букви „а“ и „б“, като хонорари на инженери и консултанти, предпроектни проучвания, придобиване на патентни права и лицензи и строителен надзор – разходи в размер на не повече от 4 на сто от общия размер на разходите по проект.

(2) Максималният срок за изпълнение на дейностите по ал. 1 е до 1 юли на втората финансова година, следваща финансовата година на сключване на договора за предоставяне на финансова помощ.

Прочети още:

„Инвестиции в екологични съоръжения“ е новата интервенция за лозаро-винарския сектор в Наредба №14

Кандидатите по интервенциите в лозаро-винарския сектор подават документи за финансова подкрепа единствено чрез Системата за електрони услуги (СЕУ) на Държавен фонд „Земеделие“ с квалифициран електронен подпис (КЕП).

Leave a Comment