БАПОП участва в европейски проект по ЕРАЗЪМ+, който свързва учени, студенти и фермери

Програмата за професионално обучение по прецизно земеделие засилва предприемачеството, маркетинга, работата в мрежа и цифровата трансформация в първичния сектор

Европейският проект BOOST, координиран от университета „Аристотел“ в Солун, има за цел да подсили селското стопанство и животновъдството чрез предоставяне на програма за напреднало обучение, базирана на принципите на устойчивото прецизно земеделие. Целта му е да свърже висшето образование, професионалното обучение и научните изследвания със студенти, фермери и кооперативи в обща рамка, базирана на реални методи на обучение в прецизното земеделие.

Проектът се опитва да преодолее пропастта между изследванията и практическото приложение и да свърже традиционния производствен модел с нов, иновативен и устойчив. В този преход студенти и фермери ще се обучават, възприемайки практики за прецизно земеделие и ще взаимодействат с бизнеса и изследователите, за да идентифицират проблемите в индустрията и да разработят нови бизнес идеи.

В проекта BOOST участват 13 партньора от 7 държави (Гърция, Италия, Испания, Словения, България, Германия и Кипър). Координатор на проекта е проф. Анастасиос Михайлидис, Факултет по земеделие на Аристотеловия университет в Солун, Гърция.

Ролята на Българска асоциация на производителите на оранжерийна продукция (БАПОП) в проекта е особено важна при практическото обучение и прилагане на менторска програма.

Изследователският проект, озаглавен „BOOSTing agribusiness acceleration and digital hub networking by an advanced training program on sustainable Precision Agriculture-BOOST“ е проект по Еразъм+, който се финансира от Европейския съюз чрез Изпълнителната агенция по образование и култура съгласно Споразумение за безвъзмездна помощ №101056291. Проектът стартира през септември 2022 г. и е с продължителност три години. Бюджетът на проекта е в размер на 931 470,40 евро.

https://www.project-boost.eu/

За контакт: office@bapop.org

Leave a Comment