Ето с какво ще се занимава новата дирекция „Хидромелиорации“ в МЗХ

канал R-3

Промените в Устройствения правилник на Министерството на земеделието и храните, с които бе създадена новата стара дирекция „Хидромелиорации“, са обнародвани в днешния брой №9 на „Държавен вестник в ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 10 ОТ 25 ЯНУАРИ 2024 Г. за изменение и допълнение на норматимни актове на МС.

Функциите на дирекцията са изброени в новия чл. 44а и те са следните:

„Чл. 44а. Дирекция „Хидромелиорации“:

1. подпомага министъра при разработването, координирането и провеждането на държавната политика в областта на напояването;

2. контролира изпълнението на дейностите по напояване на земеделските земи;

3. участва в разработването на проекти на нормативни актове в областта на хидромелиорациите и комплексното използване на водните ресурси;

4. организира и координира дейността по разработване на планове, проекти и програми за развитие на хидромелиорациите, включително за изграждане, ремонт и поддържане на хидромелиоративните обекти за напояване, с цел ефективно използване на водите за напояване;

5. поддържа база данни на хидромелиоративните обекти за напояване;

6. участва в разработването на Националния водностопански план и в съставянето на водните и водностопанските баланси на страната в частта им, свързана с напояването;

7. предлага възлагането на доклади за оценка на въздействието върху околната среда и други екологични анализи при изграждането и ремонта на хидромелиоративни обекти за напояване;

8. организира извършването на технико-икономически оценки за състоянието и използваемостта и участва при разработването на инвестиционни проекти и програми за развитие на хидромелиоративните обекти за напояване и при разглеждането им в експертния технико-икономически съвет;

9. организира провеждането на технико-икономически съвет за разглеждане, приемане и одобряване на предварителни (прединвестиционни) проучвания и проектни разработки от инвестиционното проектиране за обектите за напояване от хидромелиоративната инфраструктура;

10. подпомага министъра при упражняване на функциите му на надзорен орган съгласно Закона за сдружения за напояване (ЗСН);

11. създава и поддържа регистър на сдруженията за напояване по ЗСН;

12. дава становища по придобиването и отнемането от сдруженията за напояване на правото на ползване върху обектите от хидромелиоративната инфраструктура и обслужващата техника на територията на сдружението, включена в имуществото на еднолични търговски дружества с държавно имущество;

13. извършва дейности при осъществяване на концесионната политика в областта на земеделието;

14. поддържа досиета на язовирите, предоставени за управление на министерството по чл. 13, ал. 1, т. 1 от Закона за водите;

15. контролира извършването на охраната на комплексните и значими язовири – публична държавна собственост, на министерството;

16. предлага хидромелиоративни обекти за включване в инвестиционната програма на министерството за проектиране, изграждане, ремонт и реконструкция;

17. изпълнява дейности по Правилника за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет, приет с Постановление № 58 на Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 20 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 7 от 2011 г., бр. 32 и 75 от 2012 г., бр. 62 от 2013 г., бр. 25, 60 и 102 от 2014 г., бр. 8 от 2015 г., бр. 22 от 2016 г.; Решение № 10501 на Върховния административен съд от 2015 г. – бр. 40 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 96 от 2016 г.; Решение № 15528 на Върховния административен съд от 2018 г. – бр. 37 от 2019 г.; изм. и доп., бр. 36 и 53 от 2022 г.);

18. организира и контролира упражняването на инвеститорски контрол и строителен надзор върху обектите на министерството, включително върху финансираните от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет обекти на министерството;

19. поддържа база данни на обектите за предпазване от вредното въздействие на водите – публична държавна собственост;

20. предлага за включване в бюджетната прогноза на министерството на средствата съгласно чл. 10, ал. 1 от Методиката за определяне размера на несправедливата финансова тежест въз основа на нетните разходи, понесени от търговско дружество „Напоителни системи“ – ЕАД, на което със закон е възложено задължението за извършване на обществена услуга за защита от вредното въздействие на водите на територията на цялата страна, приета с Постановление № 364 на Министерския съвет от 2014 г. (ДВ, бр. 94 от 2014 г.);

21. изпълнява дейностите по чл. 13, ал. 3 от Методиката за определяне размера на несправедливата финансова тежест въз основа на нетните разходи, понесени от търговско дружество „Напоителни системи“ – ЕАД, на което със закон е възложено задължението за извършване на обществена услуга за защита от вредното въздействие на водите на територията на цялата страна;

22. събира и предоставя информация на комисията, определена със заповед на министъра, която съгласно изискванията на § 4б, ал. 1 и 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за водите приема ежегодно отчет за направените разходи при извършване на обществена услуга за защита от вредното въздействие на водите от „Напоителни системи“ – ЕАД;

23. съдейства при издаване на актове за собственост на обектите за предпазване от вредното въздействие на водите и на комплексните и значими язовири – публична държавна собственост, на министерството.“

Leave a Comment