Какво подписаха днес изпълнителната власт, БАК и НАЗ (текст на стопазумението)

Министерски съвет - сграда

Пресслужбата на правителството изпрати до медиите текста на подписаното днес споразумение от премиера акад. Николай Денков, земеделския министър Кирил Вътев, изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ Георги Тахов, председателя на Българска аграрна камара Костадин Костадинов и Илия Проданов, председател на Националната асоциация на зърнопроизводителите.

С П О Р А З У М Е Н И Е
между Министерски съвет, Министерство на земеделието и храните (МЗХ),
Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ)
и
Българска аграрна камара (БАК) и Национална асоциация на зърнопроизводителите
(НАЗ)
Днес, 12.02.2024 г. в гр. София, между:
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ, със седалище в гр. София, бул. „Дондуков“ 1,
представляван от акад. НИКОЛАЙ ДЕНКОВ, в качеството му на министър-председател на
Република България,
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ, със седалище в гр. София, бул.
„Христо Ботев“ № 55, представлявано от КИРИЛ ВЪТЕВ, в качеството му на министър на
земеделието и храните,
ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“, със седалище в гр. София, бул. „Цар Борис III“
№136, представлявано от ГЕОРГИ ТАХОВ, в качеството му на изпълнителен директор
и
БЪЛГАРСКА АГРАРНА КАМАРА, със седалище в гр. София, ул. „Владайска“ № 39,
вх. А, ап. 2 представлявана от Костадин Василев Костадинов, Председател на УС и
НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ, със седалище в гр.
София, ул. „Владайска“ № 39а, представлявана от Илия Янчев Проданов, Председател на
УС
Всички, наричани по-нататък „страните“, се подписа настоящото споразумение, за
следното:
Страните,
Отчитайки, че диалогът на всички нива е предпоставка за постигане на справедливи
и устойчиви резултати,
Съзнавайки необходимостта да обединят усилията си за постигане на устойчиво
развитие на българското земеделие,
СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:
I. ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ

 1. Сектор „Плодове и зеленчуци“, в който попадат допустимите култури по
  интервенциите за обвързано с производството подпомагане, включително
  трапезни картофи, „Винени лозя“, „Маслодайна роза“ и „Тютюн“, сектор
  „Животновъдство“ за животните крави, биволи, овце и кози – млечно и месодайно
  направление и сектор „Пчеларство“ за пчелни семейства да бъдат подпомогнати
  с цел осигуряване на ликвидност, с бюджет, който да гарантира изплащането на
  определените по размер ставки в Указания за прилагане на държавна помощ
  „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделските стопани за преодоляване
  на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“
  SA.106681 (2023/N), утвърдени от УС на ДФЗ на 28.03.2023 г. Помощта ще бъде
  предоставена, включително, и на земеделските стопани от тези сектори със 100
  % пропаднали площи за 2023 г., установени с констативен протокол.
  Изплащането на държавната помощ ще бъде извършено в срок до 22 април 2024
  г. при получаване на положително решение от Европейската комисия, за което
  Министерство на земеделието и храните ще предприеме необходимите
  действия. Средствата за изплащането на помощта ще бъде осигурени чрез
  временно преструктуриране на бюджетите на ДФЗ-РА и МЗХ.
 2. При условие, че след 30.06.2024 г. бъде продължена Временната рамка за мерки
  за държавна помощ при кризи и преход в подкрепа на икономиката след
  агресията на Русия срещу Украйна („Кризисна рамка“) ще бъде осигурен
  допълнителен бюджет, за подпомагане на земеделските производители от
  секторите по т. 1 в съответствие с условията по удължената кризисна рамка.
 3. За сектор „Зърнопроизводство“, за площите върху които през стопанската 2022 –
  2023 г. са се отглеждали следните култури: пшеница, царевица, ечемик,
  слънчоглед и рапица, да бъде изплатено финансово подпомагане както следва:
  3.1. За земеделските стопанства, в които площите на описаните по-горе
  култури са в размер до 3000 дка, подпомагането е в размер на 20 лева на
  декар;
  3.2. За земеделските стопанства, в които площите на описаните по-горе
  култури са в размер над 3000 дка и до 6000 дка, подпомагането е в размер
  на 20 лева на декар за първите 3000 дка от площите с горепосочените
  култури и 10 лева на декар за площите от 3000 дка до 6000 дка .
  3.3. За земеделските стопанства, в които площите на описаните по-горе
  култури са в размер над 6000 дка от посочените култури, подпомагането
  е в размер на 20 лева на декар за първите 3000 дка от площите с
  посочените култури, 10 лева на декар за площите от 3000 дка и до 6000
  дка от площите с посочените култури и за площите над 6000 дка и до 10
  000 дка от стопанството с посочените култури 5 лева на декар.
 4. Подпомагането по т. 3 ще се предоставя за осигуряване на ликвидност само на
  земеделски стопани, подали заявления за подпомагане на площите с
  горепосочените култури, които са отчели загуби от съответната култура през
  стопанската 2022-2023 г. Проверка за изпълнение на това изискване ще се
  извършва само на стопаните, заявили за подпомагане площ над 3000 дка, които
  не се облагат по реда на чл. 29, ал. 1, т. 1 от Закона за данъците върху доходите
  на физическите лица, въз основа на попълване на справка, генерирана в СЕУ за
  всеки кандидат за помощта. Справката следва да бъде изготвена и подписана от
  ръководител на предприятието и съставител на финансов отчет, по смисъла на
  Закона за счетоводството. В справката следва да са отразени данни за
  стопанската година по култури – 01 октомври 2022 г. до 30 септември 2023 г.,
  както следва:
  А. ПРЕКИ РАЗХОДИ
 • Разходи за горива;
 • Разходи за семена, материали, препарати за растителна защита, торове и др.;
 • Разходи за заплати и социални осигуровки – работници и механизатори;
 • Разходи за ренти;
 • Разходи за амортизация;
 • Разходи за услуги.
  Б.ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА ПРОДУКЦИЯ (за всяка от петте отглеждани
  култури)
 • Приходи от продажба на продукция;
 • Нереализирана продукция (тона).
 1. Изплащането на помощта по т. 3 ще се осъществи както следва:
  5.1 Първи транш 50 % от сумите описани в т. 3.1, т .3.2 и т. 3.3 в срок до 22 април
  2024 г. при получаване на положително решение от Европейската комисия, за
  което Министерство на земеделието и храните ще предприеме необходимите
  действия. Средствата за изплащането на помощта ще бъде осигурени чрез
  временно преструктуриране на бюджетите на ДФЗ-РА и МЗХ.
  5.2 Втори транш 50 % от сумите описани в т . 3.1, т .3.2 и т. 3.3 в срок до 30
  септември 2024 г., при условие, че след 30.06.2024 г. бъде продължена
  Временната рамка за мерки за държавна помощ при кризи и преход в подкрепа
  на икономиката след агресията на Русия срещу Украйна („Кризисна рамка“) и в
  съответствие с условията по удължената кризисна рамка.
  5.3 Максималният размер на подпомагане на едно стопанство е до 55 000 лв. за
  първи транш по т. 5.1 и до 55 000 лв. за втори транш по т. 5.2.
  II. ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
 2. Страните се съгласяват, че ще бъдат инициирани законодателни промени,
  целящи намаляване на административната тежест в земеделието, както и
  промени, които да гарантират достъп до поливна вода за земеделски нужди. В
  обхвата на нормативните актове за законодателни промени са включени
  следните закони:
  1.1. Закони за изменение и допълнение на:
 • Закон за собствеността и ползването на земеделските земи;
 • Закон за арендата в земеделието;
 • Закон за данъците върху доходите на физическите лица;
 • Закон за корпоративното подоходно облагане;
 • Закон за подпомагане на земеделските производители;
 • Закон за кооперациите (за регламентиране на функциите на
  кооперативите в земеделието);
 • Закон за водите;
 • Закон за виното и спиртните напитки.
  2.2. Нови закони, с работни наименования:
 • Закон за аграрната камара и браншовите организации;
 • Закон за веригата на доставки на земеделски продукти и храни.
 1. За изпълнение на т. 6 в срок до края на месец февруари 2024 г. страните се
  споразумяха да се организират срещи, съвместно между министър-председателя
  академик Николай Денков, заместник-министър председателя г-жа Мария Габриел,
  министъра на земеделието и храните г-н Кирил Вътев и представители на БАК и НАЗ
  и браншови организации на земеделски производители, на които да се представят
  и обсъдят концепции по отделните закони, посочени по-горе, включително и
  концепции на допълнителни законопроекти. След приключване на срещите ще се
  изготви анекс към настоящото споразумение с конкретни срокове на
  договореностите.
 2. Страните се споразумяха, че преди започване на бюджетната процедура за
  приемане на Държавния бюджет на РБ за 2025 г. ще се извърши задълбочен анализ
  за средствата, които са необходими, за да се отговори на нуждите на земеделските
  стопани по сектори, който да бъде предмет на широко обществено обсъждане и след
  това средствата да бъдат заложени в бюджета на МЗХ и ДФЗ за 2025 г.
  III. МЕХАНИЗЪМ ЗА ПОСТОЯНЕН КОНТРОЛ И НАБЛЮДЕНИЕ НА
  ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ
 3. Създава се работна група за постоянен контрол и наблюдение на
  изпълнението на настоящото споразумение, включително и необходимите
  средства и способите за осигуряване им, съгласно приоритетите,
  възможностите и изпълнението на държавния бюджет. Работната група
  включва представители на Министерския съвет, Министерството на
  земеделието и храните, Министерството на финансите, Държавен фонд
  „Земеделие“, Българската аграрна камара, Националната асоциация на
  зърнопроизводителите и представители на браншови организации на
  земеделски производители.
  IV. ЕВРОПЕЙСКА ПОЛИТИКА
 4. Ясна позиция на Правителството при отстояване защитата на интересите на
  българските земеделски производители при провеждане на политиките на ЕС по
  отношение на търговията с трети страни, включително отстояване на
  лицензионен режим при внос на земеделски продукти от Украйна и по отношение
  на Зелената сделка, включително дерогация на стандартите за добро
  земеделско и екологично състояние ДЗЕС 6, ДЗЕС 7 и ДЗЕС 8.
 5. Отстояване искането за изравняване на субсидиите на българските земеделски
  стопани с тези в останалите страни членки.
  Изменения и допълнения на Споразумението се извършват, чрез подписване на анекс
  между страните.
  Настоящото Споразумение се състави и подписа в един екземпляр, който ще се съхранява
  в Министерски съвет, а останалите страни разполагат с копие от него.

Leave a Comment