Проучва се състоянието на важни полезащитни пояси в Добруджа, създадени миналия век

Полезащитните горски пояси са с огромно стопанско и екологично значение за житницата на България-Добруджа.  Това заяви заместник-министърът на земеделието и храните д-р инж. Мирослав Маринов по време на публично представяне на резултатите по проект на Института по гората при БАН в Добрич. Той подчерта, че полезащитните горски пояси предпазват почвата от ветрова ерозия и влияят положително върху влажността и регулирането на водния режим, допринасят за подобряването на микроклимата и повишават плодородието на почвата.

„Тук в Добруджа екологичната и стопанската им роля е най-значима. Те увеличават лесисостта, опазват и увеличават биологичното разнообразие. Първите залесявания на полезащитните горски пояси са още през 20-те години на XX век. Най-масовото създаване започва след Постановление на Министерски съвет от 1951 г., познато като „План за преобразяване на Добруджа“. В този план е заложено създаването на девет държавни горски пояса и цялостна мрежа от полезащитни горски пояси. В изпълнението на тази задача са включени повече от 40 учени от различни направления-лесовъди, метеоролози, почвоведи, хидролози и др.“, припомни заместник-министърът.

Той изтъкна, че в резултат на работата на този план в края на 60-те години на XX век са създадени 9 650 ha от проектираните 13 200 ha пояси. Заместник-министър Маринов отбеляза, че през годините стопанисването на тези пояси се изправя пред много предизвикателства. „С интерес очаквам резултатите от проекта. Специфичните агротехнически мелиоративни функции предполагат стопанисването им да бъде съобразено с целите, за които са създадени. Влошаването на тяхното здравословно състояние, нуждата от реконструкция на големи площи и деградиращи пояси, както и много други проблеми, изискват обединени усилия на горски политики, наука и практики“, каза още той.

Темата на дискусията, в която заместник-министър Маринов взе участие е „Влошаване на здравословното състояние на полезащитни горски пояси в Североизточна България и възможности за подобряване и реконструкция“. Проектът е разработен с Фонд „Научни изследвания“.

Целта на настоящото проучване е да се направи оценка на структурно-функционалните характеристики на полезащитните горски пояси, здравословното състояние на дървесните видове, установяване на основните фактори за влошаването, разработване на мерки за подобряване на състоянието и реконструкция на поясите.

Leave a Comment