НСИ: 166 400 работят в селско, горско и рибно стопанство

Близо 14% от младежите на възраст 15 – 29 години нито работят, нито учат

166 400 души работят в селското, горското и рибното стопанство през 2023 г. Те представляват 5,7% от общия брой заети лица в страната, съобщи днес Националният статистически институт (НСИ).

През миналата година работещите в страната са 2 931 900 души, от които 53% са мъже. Коефициентът на заетост на населението на възраст 15 и повече навършени години е 53,3%.

Най-много се трудят в сектора на услугите – 1 898 400 човека. Те са почти 65 процента от всички заети лица. Работещите в индустрията са 867 100 (29,6%).

Коефициентът на заетост за населението на възраст 20 – 64 навършени години е 76.2%.

Коефициентът на заетост за възрастовата група 55 – 64 навършени години е 69.5%.

Броят на обезкуражените лица на възраст 15 – 64 навършени години е 37.0 хил.,
или 3.6% от всички икономически неактивни лица в същата възрастова група.

Относителният дял на рано напусналите образование и обучение от населението
на възраст 18 – 24 навършени години е 9.3%.

Относителният дял на лицата с висше образование от населението на възраст
25 – 34 навършени години е 35.8%.

Относителният дял на незаетите и неучастващи в образование и обучение от
населението на възраст 15 – 29 навършени години е 13.8%.

Leave a Comment