„Обединени земеделски производители“ също са против новия чл. 24а в ЗСПЗЗ

В становище до земеделската комисия в Народното събрание СНЦ „Обединени земеделски производители“ изразяват несъгласие с текстовете в предложения нов чл. 24а в Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ).

Днес в 16:30 часа депутатите от комисията ще заседават за раглеждане на второ четене на зоконопроекта. В комисията вече са входирани близо десет становища по законопроекта.

Според „Обединени земеделски производители“ въпросният чл. 24а противоречи на Конституцията. Той е „неприемлив в целия му контекст и ще създаде множество затруднения в процедурата по отдаване на земеделски земи от държавния поземлен фонд“, пише в становището.

И още: „Разпоредбите на предложения чл. 24а са дискриминационни с оглед на следното: създаденият критерей за уседналост на участниците физически и юридически лица нарушава принципа на свобода на установяване съгласно чл. 49 и сл. от Договора за функциониране на Европейския съюз“.

Според браншовата организация не би следвало да се създават каквито и да било ограничения пред ползването на змеделски земи по отношение на обхвата на потенциалните земеделски дейности, които могат да се извършват върху тях. Организацията смята, че новият текст в закона дискриминира тези, които не са уседнали и които отглеждат различни култури от посочените в чл. 24а. той създава неравнопоставеност, поради което „Обединени земеделски производители“ предлагат „да се запази досегашният ред, който не е създавал практически противопоставяния и конфликти“.

Leave a Comment