Интервенцията за лозя ще може да финансира създаване на подземно капково напояване

Дава се възможност за кандидатстване до 15 септември за авансово плащане след предоставяне на банкови гаранции, с което ще се разпредели остатъкът от определения бюджет

По интервенция „Преструктуриране и конверсия на лозя“ ще можат да се финансират автоматизирани системи за капково напояване с подземно вътремрежово оборудване (подземно полагане на тръбите в междуредията). Това е предложено в проекта за изменение и допълнение на Наредба № 14 от 2023 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по интервенциите в лозаро-винарския сектор, включени в Стратегическия план.

Досега в приложение №1 към наредбата бе дадена възможност за инвестиране в надземно оборудване за напояване и създаване на дренажни системи за отводняване.

Проектонаредбата е публикувана за обществено обсъждане на страницата на МЗХ до 7 май.

В мотивите към останалите промени в наредбата се посочва, че прилагането на интервенциите в лозаро-винарския сектор е започнало от 16 октомври 2023 година.

Бяха проведени три приема по 5 от интервенциите: – в периода 16 октомври – 30 ноември 2023 г. по интервенция „Преструктуриране и конверсия на лозя“;

– в периода 1 – 15 декември 2023 г. по интервенции „Информиране в държавите членки“ и „Популяризиране в трети държави“

– в периода 15 януари – 15 февруари 2024 г. по „Инвестиции в лозаро-винарския сектор“ и „Инвестиции в екологични съоръжения“.

В Наредба № 14/2023 г. е допусната възможността при остатък от бюджета по интервенциите да могат да бъдат отворени втори приеми само за авансови плащания през съответната финансова година за интервенциите, за които се вземе решение от Постоянната работна група (ПРГ) за решаване на текущи въпроси при прилагането на интервенциите в лозаро-винарския сектор.

На 26 март 2024 г. е проведено заседание на ПРГ, на което се взе решение остатъкът от бюджета, в резултат на проведените приеми (описани по-горе), да бъде преразпределен между интервенциите „Преструктуриране и конверсия на лозя“, „Инвестиции в лозаро-винарския сектор“ и „Инвестиции в екологични съоръжения“ и да се отварят втори приеми по тях през месец юни и месец юли 2024 г.

Провеждането на втори приеми за авансови плащания във втората половина на годината, налага промени в нормативната уредба, чрез които да бъде уреден срокът за предоставяне на банкови гаранции от кандидатите, тъй като действащият в наредбата текст ще забави извършването в срок до 15 октомври на всички необходими действия за успешното изпълнение на разпоредбите – административни проверки, проверки на място, сключване на договори, депозиране на банкови гаранции и изплащане на аванси. Затова с настоящото изменение и допълнение на наредбата се предлага срокът за подаване на банкови гаранции в ДФ „Земеделие“ от бенефциерите по интервенциите, да бъде два месеца от подписването на договора за предоставяне на финансова помощ, но не по-късно от 15 септември на съответната финансова година.

Друго планирано изменение в наредбата е отпадането на изискването по интервенции „Инвестиции в лозаро-винарския сектор“ и „Инвестиции в екологични съоръжения“ – когато кандидат вече е получил одобрение на подадено заявление за предоставяне на финансова помощ, да не може да подаде ново заявление, преди да е подал искане за изплащане на финансова помощ по първото заявление. По този начин винопроизводителите ще могат да планират своите инвестиции съобразно своя бизнес цикъл.

Leave a Comment