Предложени са промени в министерските заповеди за приеми по мярка 6.1 през 2021 и 2022 г.

Допуска се назначаването на втори ръководител, ако бенефициентът е жена, която при изпълнението на проекта, става майка

Днес на сайта на земеделското министерство са публикувани за обществено обсъждане два проекта. Единият е Проект на Заповед за изменение на Насоки за кандидатстване и Условия за изпълнение по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-6.011 по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ – за приема, който стартира през ноември 2021 г. Вторият проект за изменение на Насоки за кандидатстване и условия отново по подмярка 6.1, но за приема, който стартира с министерска заповед от началото на ноември 2022 г.

Промените в двете заповеди са идентични.

Срокът за обществено обсъждане изтича на 26 април.

Измененията са свързани с възможността за назначаването на втори ръководител в определени случаи – например, когато бенефициентът е млада жена, която в периода на изпълнение на бизнес плана става майка. С други изменения се актуализира административният договор и Условията за изпълнение с цел намаляване на административната тежест. Освен това се улеснява процесът по подготовката на искания за плащане и оптимизиране на сроковете за изплащане на помощта.

Leave a Comment